Zasedání Pléna české konference rektorů k zahájení akademického roku 2015/2016

Usnesení 132. zasedání Pléna České konference rektorů

České Budějovice, 9. 10. 2015

Usnesení 132. zasedání Pléna České konference rektorů  České Budějovice, 9. 10. 2015Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 132. zasedání následující usnesení:

1. ČKR zásadně nesouhlasí s návrhem rozpočtu pro vysoké školy na rok 2016, v němž dochází k poklesu v kapitole vysokých škol v době, kdy v ostatních oblastech rozpočtu dochází k nárůstům. Tento pokles zásadně ohrožuje kvalitu vzdělávání i konkurenceschopnost vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje. V této souvislosti ČKR připomíná dohodu s předsedou Vlády ČR Bohuslavem Sobotkou, který na březnovém jednání s Předsednictvem ČKR přislíbil pro rok 2016 zachování celkové výše finančních prostředků pro vysoké školy jako pro rok 2015.

2. ČKR podporuje přijetí novely zákona o vysokých školách v podobě, jež byla vyjednána
s reprezentacemi vysokých škol v průběhu letošního roku. ČKR je nicméně připravena hledat kompromis v případě poslaneckých pozměňovacích návrhů, které nenaruší základní směřování novely k posílení autonomie a zodpovědnosti vysokých škol za kvalitu jejich činností.

3. ČKR žádá MŠMT, aby v oblasti Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání definovalo podmínky pro realizaci projektů, zejména otázku finančních zdrojů pro kofinancování projektů či problematiku nepřímých nákladů a dalších sporných, nejasně formulovaných podmínek. Realizace projektů za dnes neujasněných podmínek by velmi pravděpodobně v budoucnu vedla k velkým problémům s uznatelností výdajů či dokonce k vracení poskytnutých dotací.

4. ČKR zaslala zásadní připomínky k předložené verzi věcného záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací a požaduje jejich zapracování.

5. ČKR opětovně připomíná MŠMT nutnost zabývat se financováním elektronických informačních zdrojů po roce 2017, kdy skončí dosavadní podpora prostřednictvím programů Informace – základ výzkumu a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

6. Vysoké školy ČR podrobně sledují situaci vzniklou vlnou imigrací do Evropy a jsou připraveny pomoci v řadě oblastí, aby účinným způsobem přispěly nejen k přímému zmírnění utrpení uprchlíků, ale jsou – v rámci svých možností – připraveny i v dlouhodobějším horizontu participovat při začleňování imigrantů do běžného života.

7. ČKR podporuje předložený návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích, který adekvátním způsobem reflektuje potřeby vysokých škol v rámci univerzitních nemocnic.

8. ČKR vítá senátorskou iniciativu a možnost nominovat jednoho člena do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

V Českých Budějovicích dne 9. října 2015

Za Českou konferenci rektorů

  Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

        předseda

Na webovém portálu ČKR si můžete prohlédnout fotografie ze 132. zasedání Pléna ČKR.

Zaúčtováno v Vysoké školství