Úvod

“Nikdy bychom neměli přestat zkoumat; na konci všech bádání se dostaneme na začátek a konečně ho pochopíme.”
T. S. Eliot

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

do funkce rektora naší alma mater jsem byl opět zvolen dne 20. října 2017  Akademickým senátem UK pro období let 2018-2022 a jsem velmi rád, že mohu ve funkci  rektora v započaté práci pokračovat.

Všem, kteří podpořili moji volbu, děkuji za důvěru a podporu a těším se na další spolupráci se svými kolegy ve prospěch naší univerzity. Jsem rád, že nyní po více než čtyřech letech mohu říci, že je o Univerzitě Karlově více slyšet ve veřejném prostoru, že se díky svým odborníkům a vědeckým týmům nejen prezentuje skvělými vědeckými výsledky, ale že též zaujímá a vydává kvalifikovaná odborná stanoviska k nejrůznějším tématům a problémům, že zkrátka i nadále přesvědčuje veřejnost o tom, že vzdělání a vědomosti jsou statkem nezcizitelným a že vzdělaný člověk je méně ovlivnitelný jakoukoli demagogií a různými extrémními názory, jichž jsme v naší společnosti bohužel čím dál častěji svědkem. 

Ve středověku byly univerzity místem, kam se panovníci chodili radit, neboť je vnímali jako centra vzdělanosti, a úzce s nimi spolupracovali. Zdá se mi, že přichází doba, kdy slovo učenců a intelektuálů opět nabývá na významu. Někteří politikové se  s kolegy z akademické obce stále častěji setkávají a diskutují s nimi i o oblastech, které třeba přímo nepatří jejich rezortu, tj. o školství, zdravotnictví, kultuře a vědě. Na Univerzitu Karlovu navíc přijíždí řada významných osobností z celého světa, skvělých vědců – lékařů, ekonomů, filozofů a dalších, kteří přispívají k růstu její prestiže na mezinárodním poli. Jsem tomu rád a doufám, že tento trend bude i v budoucnu pokračovat.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych Vás ujistil o tom, že budu i nadále pokračovat v realizaci programu, který jsem předložil při své volbě, a že budu ze všech sil dbát o naplňování Dlouhodobého záměru univerzity, a, obecně řečeno, o to, aby se naší univerzitě dařilo i v dalších letech co nejlépe.

                                                                                                                                                             prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy