Manažerské zkušenosti

Moje odborné pedagogické, klinické a organizační zkušenosti se odrazily i ve skutečnosti, že jsem byl v roce 1999 jmenován přednostou Ústavu klinické biochemie 1. LF UK a VFN, který vznikl sloučením řady laboratoří VFN. Postupně probíhala konsolidace laboratoří a v současné době je ústav komplexním pracovištěm laboratorní diagnostiky s bohatou mezinárodní spoluprací. Řízení tohoto ústavu mi bezpochyby umožnilo, abych dobře poznal problematiku jak teoretických tak klinických pracovišť fakulty a nemocnice. Tyto svoje zkušenosti jsem plně využil ve dvou funkčních obdobích děkana fakulty. Do funkce rektora své mateřské univerzity jsem měl tu čest nastoupit v únoru v roce 2014. Tuto funkci jsem přijal jako výzvu, ale také s velkou pokorou.

Mám vizi o tom, jak by se Univerzita Karlova měla dále vyvíjet, jak by měla vypadat. Ta vize dostala konkrétní formu, kterou jsem předkládal fakultním akademickým senátům v době svojí nominace na svoji současnou rektorskou funkci. Představa univerzity, která by byla otevřená směrem dovnitř, abychom o sobě více věděli a více se v uvozovkách vzájemně využívali v tom dobrém slova smyslu. Na jedné straně máme na UK teologické fakulty, na straně druhé teoretickou matematiku, informatiku, přírodní vědy, pedagogiku, ale i sporty, lékařství, fyziku, sociální vědy, ať jsou to vědy filologické, historie, mediální studia. Jde o velmi pestrou komunitu, ve které hledat určité společné průsečíky je velmi zajímavé a především prospěšné pro celou společnost. Druhá věc je pak právě otevřenost směrem k společnosti. Rád bych, aby o Univerzitě Karlově bylo ještě více než dosud, slyšet ve veřejném prostoru, aby prezentovala kvalifikovaná odborná stanoviska díky svým odborníkům a týmům. A také aby přesvědčovala veřejnost o tom, že vzdělání a vědomosti jsou statkem nezcizitelným a že vzdělaný člověk je méně náchylný a ovlivnitelný před různými extrémy, kterých jsme čím dál častěji ve společnosti svědkem. UK má myslím i úkol přiblížit veřejnosti, že bádání a vědní disciplíny jsou pro společnost nezbytností. Ujistit širokou veřejnost, že jde o obohacující a potřebnou věc. Že vzdělání, výzkum, věda nemusí nutně přinášet okamžitý zisk, jak se nyní často skloňuje, ale jejich význam je nepopiratelný.

  • Rektor Univerzity Karlovy v Praze
  • Proděkan pro vnější vztahy 1. LF UK
  • Děkan 1. LF UK
  • Vytvoření Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN a jeho akreditace dle ISO 17025 a 15189
  • Práce v Akademické senátu fakulty
  • Hlavní pořadatel monografie Laboratorní diagnostika (3. vydání)
  • Působení v odborných českých a mezinárodních společnostech (členství ve výborech společností a redakčních radách časopisů)
  • Organizace kongresů a symposií (president evropského a světového kongresu – až 2500 účastníků): President 9th ESBRA Congress, Praha 2003; President 35th Congress of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, Praha 2007; Předseda organizačního výboru Congresu FEBS, Praha 2009; Člen Congress Organizing Committee of IFCC Congress, Istanbul 2014; Prezident sympozia CELME 2015 a 2017 Praha; Člen Congress Organizing Committee Euromedlab Atény (2017)
  • Vedoucí projektu ČT – O vědě a vědcích – cyklus ČT o fakultách UK 2012, 2013