ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady vám poskytují informace o tom, z jakého důvodu, v jakém rozsahu a jakým způsobem jsou zpracovávány vaše osobní údaje jako subjektu údajů (dále jen „vy“).


Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 („ GDPR“), je Společnost ZFP s.r.o., se sídlem: Štorkánova 3235/14, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 14372479, sp. zn. C 364704 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost ZFP“ nebo „Správce“), která zajišťuje realizaci volební kampaně prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., v prezidentských volbách 2023.


Tyto zásady dále obsahují informace jaká máte ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je můžete vůči Správci uplatnit.


1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Petice na podporu kandidatury – Sběr podpisů:
V souvislosti s peticí na podporu kandidatury je Správce povinen zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveném zákonem č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky:
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého pobytu
Druh a číslo osobního dokladu
Účel zpracování: podpora kandidatury – zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky, § 21, odst. 1
Způsob zpracování: manuálně – popisové archy jsou doručovány v papírové podobě a jsou bezpečně uchovávány.
Doba zpracování: Do předání petice spolu s kandidátní listinou Ministerstvu vnitra.


Dárci:
V souvislosti s dary a finanční podporou kandidatury je Správce povinen zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveném zákonem:
Jméno a příjmení
Datum narození
Obec, v níž má dárce trvalý pobyt
Účel zpracování: podpora kandidatury, financování volební kampaně – zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky, § 36, odst. 3
Způsob zpracování: elektronicky, zejména prostřednictvím webového formuláře a navazujícího systému a v systému banky
Doba zpracování: Po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy


Informace o novinkách:
v souvislosti s informacemi o novinkách je Správce na základě vašeho souhlasu oprávněn zpracovávat:
e-mailovou adresu
Účel zpracování: Zasílání informací o novinkách a aktualitách v souvislosti s kandidátem a volební kampaní
Způsob zpracování: elektronicky
Doba zpracování: Do odvolání souhlasu – souhlas může být kdykoli odvolán prostřednictvím odkazu v každé z takto odeslaných zpráv.


2. COOKIES – NÁVŠTĚVNÍCI WEBOVÝCH STRÁNEK


Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě Internetových stránek. Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na internetové stránky, a pomáhají tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.
Na webových stránkách jsou používané nezbytně nutné, analytické a marketingové cookies.


Nezbytně nutné soubory cookies
Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro provoz našich služeb a nelze je vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vaše akce, jako je například nastavení vašich preferencí.


Analytické soubory cookies
Tyto soubory cookies umožňují počítat návštěvy a provoz, abychom měli přehled o tom, které stránky jsou nejoblíbenější a jak se na našem webu návštěvníci pohybují. Veškeré informace, které tyto soubory cookies shromažďují, jsou agregované, a tedy anonymní.
Používáme tyto cookies:
•  Google Analytics – určeno pro sledování provozu na webových stránkách a vyhodnocování dat z návštěvnosti.
• Google Tag Manager – určeno pro sledování provozu na webových stránkách a vyhodnocování dat z návštěvnosti.


Marketingové soubory cookies
Když přijmete marketingové soubory cookies, dáváte nám souhlas umístit do vašeho zařízení soubory cookies, které vám poskytnou relevantní obsah odpovídající vašim zájmům. Tyto soubory cookies mohou být nastaveny námi nebo našimi reklamními partnery prostřednictvím našich stránek. Jejich účelem je vytvořit profil vašich zájmů a zobrazovat vám relevantní obsah na našich webových stránkách i na webových stránkách třetích stran.


Cílem marketingových cookies je propojit náš web se sociálními a reklamními sítěmi třetích stran jako je např. Facebook nebo Google Ads. Také se využívají ke znovuoslovení zákazníka.
Používáme tyto cookies:
• Google Ads (třetí strana) – určeno pro vyhodnocení úspěšnosti kampaní a následné znovu oslovení.
• Meta pixel (třetí strana) – určeno pro vyhodnocení úspěšnosti kampaní a následné znovu oslovení.


Povolení a odmítnutí souborů cookies a jiných obdobných technologií
Soubory cookies můžete nastavit prostřednictvím cookies lišty na webové stránce.
Soubory cookies můžete také v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale nepovolíte použití souborů cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly.


Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití souborů cookie odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:
CHROME: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
SAFARI: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
MICROSOFT: https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/odstraněn%C3%AD-a-správa-souborů-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
FIREFOX: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectslug=vymazani-cookies&redirectlocale=cs


3. KOMU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY


Vaše osobní údaje zpřístupníme pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro předání a zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje tak mohou být zpřístupněny pouze oprávněným spolupracovníkům, nebo smluvně sjednaným třetím stranám, které se podílejí na realizaci služeb a/nebo plateb.


V zákonem stanovených případech jsme povinni, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů příslušným orgánům.


4. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?


Vzhledem k tomu, že Společnost ZFP zpracovává vaše osobní údaje máte jako subjekty údajů v této souvislosti práva, která můžete za podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů uplatnit jakýmkoli způsobem, který umožní ověřit, že jste to skutečně vy.
Svá práva můžete uplatnit písemně na adrese Společnost ZFP s.r.o., se sídlem: Štorkánova 3235/14, Smíchov, 150 00 Praha 5 nebo e-mailem na adresu: info@tomaszima.cz


Právo na přístup k osobním údajům – máte právo získat informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, jaké jsou účely jejich zpracování, po jakou dobu, komu jsou zpřístupněny.


• Právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů – Pokud zjistíte, že o vás Společnost ZFP zpracovává neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, aby tyto osobní údaje opravila nebo doplnila.


• Právo na výmaz osobních údajů – nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně.


• Právo na omezení zpracování osobních údajů – v případě, že nemáte zájem na vymazání osobních údajů, ale pouze na dočasném omezení jejich zpracování.


• Právo na přenositelnost údajů – v případě, že vy chcete, abychom vaše osobní údaje, které zpracováváme předali na základě vašeho souhlasu třetí osobě.


• Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, po níž bude zpracování vašich osobních údajů ukončeno, pokud se neprokáže, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.


• Právo na stížnost – pokud se domníváte, že Správce porušuje vaše práva můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktu uvedeného jak jeho webové stránce (http://www.uoou.cz/).