Děkuji všem, kteří přišli k volbám.

Děkuji vám, kteří jste mi dali hlas. Děkuji svým nejbližším, Anetě, rodině, mému týmu, přátelům a podporovatelům. 
 
Byl to pro mě velmi přínosný rok. Měl jsem možnost setkat se s mnoha lidmi, poznat všechny kouty naší země. Problémy a obavy, se kterými se mi lidé svěřovali nezmizí s prezidentskou volbou. Ty můžeme vyřešit jen my všichni svou každodenní prací. Věřím v postupné kroky k potřebným změnám. 
 
Zůstanu aktivní ve veřejném životě tak, jak jsem zvyklý. Přeji nám všem vše dobré do nastávajících časů. Zdravý rozum nakonec zvítězí

PROČ jsem KANDIDoval?

Chci, aby se v České republice cítil spokojeně
a bezpečně každý z nás.

Celý profesní život jsem pracoval s lidmi. Jako lékař, jako rektor Karlovy univerzity i ve veřejném životě. V poslední době jsem hodně cestoval po Česku a cítím ve společnosti veliké napětí, obavy a nespokojenost.

Hlavní příčinou je rozdělení naší společnosti, které politici spíš podporují, než aby se ho snažili mírnit. Jsou před námi vážné problémy. Mysleme na životy našich dětí, jejich vzdělání a uplatnění. Naši starší spoluobčané nemají zajištění a klid, jaký by si zasloužili. Živnostníci a firmy netuší, jak a zda přežijí rostoucí ceny prakticky všeho.

Rozdělená země potřebuje člověka, který dokáže přimět lidi ke spolupráci.
Prezident má za úkol sjednocovat, být svorníkem společnosti, vést politiky k dohodě ku prospěchu všech, ne jen jednotlivých stran či ekonomických zájmů.

Rozhodl jsem se kandidovat na prezidenta jako nezávislý kandidát zdravého rozumu a naděje. Potřebujeme konečně normálního prezidenta – pro celou zemi, ne její půlku, vnímavého k obavám a potřebám lidí.
Chci, aby se v České republice cítil spokojeně a bezpečně každý z nás.

ZDRAVÝ ROZUM ZVÍTĚZÍ

Tomáš Zima o vizích pro Českou republiku

Všechno kolem nás se dnes dramaticky mění, což nás staví před řadu výzev a problémů, vyžadujících okamžitá řešení. Nejde jen o drahé energie, drahotu, válku na Ukrajině nebo covid-19, ale rovněž o vnímání světa jako celku, jehož jednotlivé části se vzájemně ovlivňují.

Svět se zrychluje, jsme přehlceni informacemi a je mnohdy obtížné se v nich vyznat. Práce s informacemi je jednou z klíčových oblastí, na něž se musíme zaměřit na našich školách.

Přeji si, abychom žili v bezpečné, úspěšné a solidární zemi, kde bude nad nesmyslnými omezeními vítězit zdravý rozum.

Chtěl bych, aby přestaly být vytvářeny příkopy mezi občany, protože polarizování společnosti nikdy nevedlo a nepovede k ničemu dobrému.

Chci být prezidentem, který bude nalézat společenskou shodu a podporovat rozvoj České republiky ve všech směrech. Níže se můžete seznámit s mými programovými tezemi.

Pomoc vlády musí být rychlá a jednoduchá.

Vedle zastropování cen energií se nabízí dočasná nulová daň z přidané hodnoty na energie. To pomůže jak rodinným, tak firemním rozpočtům.

Mějme na paměti, že krachy firem kvůli nesmyslným cenám energií by vedly k těžkým sociálním otřesům, k vlně propouštění a k obtížně zvládnutelným nákladům pro státní rozpočet.

Nad energiemi musíme získat kontrolu: jejich výroba, skladování i distribuce jsou součástí naší národní bezpečnosti, a tak je k nim nutné přistupovat.

Je třeba vypracovat novou národní energetickou strategii s důrazem na domácí zdroje, především na jádro, a na omezení vlivu zahraničních zprostředkovatelů a jejich možností manipulovat s cenami. Podporuji energetickou soběstačnost na národní i evropské úrovni.

Ceny nemovitostí rostou. Pro mladé rodiny je vlastní bydlení téměř nedostupné.

Nájemních bytů se zoufale nedostává, s tím je nutné začít něco okamžitě dělat.

Prvním krokem musí být zjednodušení byrokracie, která provází stavební řízení a neúměrně vše prodlužuje. Obce, kraj a stát musí při výstavbě nájemních bytů spolupracovat.

Nájemce, který řádně plní své závazky a povinnosti, má být chráněn, aby se nemusel každý rok třást, zda ho majitel nevystěhuje nebo dramaticky nezvýší nájem.

Zdravotnictví, které má na srovnatelné úrovni maximálně deset zemí na světě, musí zůstat dostupné pro každého.

Mohou existovat různé placené varianty, ale péče o zdraví musí být dostupná všeobecně. Každému se musí dostat moderní, včasné a adekvátní léčby.

Je třeba pokračovat v podpoře lékařských fakult, aby mohly produkovat dostatečný počet lékařů, stejně jako v podpoře vzdělávacích institucí, které se věnují edukaci zdravotních sester a ošetřovatelů.

Je také nutné vytvořit odpovídající podmínky pro jejich profesní růst a působení a dobře je platově ohodnotit, aby necítili potřebu odcházet do zahraničí.

Čeká nás náročnější péče o seniory. Naše společnost stárne.

Proto je nutné právě teď investovat do výstavby a do rekonstrukcí zařízení pro občany důchodového věku, kteří se bez pomoci neobejdou.

Společnost je dobrá a stát je kvalitní, pokud se umí důstojně postarat o staré a nemocné lidi, v tom se projevuje jejich vyspělost.

Musíme taktéž pomáhat lidem z oblastí válečných konfliktů a přírodních katastrof. Rozhodnutí komu a jak pomoci však musí být na jednotlivých státech.

Vzdělání má nevyčíslitelnou hodnotu. Je-li společnost vzdělaná, lépe odolává extrémům.

Vědění člověku nikdo nevezme; vzdělaný člověk je připraven adaptovat se na nové podmínky.

Lidé mohou přijít o majetek, ale ne o to, co mají v hlavě. Peníze, investované do vzdělání, se společnosti mnohonásobně vrátí.

Vzdělaný člověk nepropadá panice nad poplašnými zprávami, dokáže se lépe orientovat ve světě, rozpoznávat nesmysly, zkrátka pracovat s informacemi.

Proto je třeba, aby školy, instituce a think tanky typu Vzdělávání 21, jejž jsem založil na UK, společně hledali co nejefektivnější způsoby, jak české školství zlepšovat.

Jsem proti odpouštění dluhů, nejde-li o dluhy dětí, kde je nemravné, že vůbec vznikly; tady došlo v minulosti k jasnému selhání státu.

Namísto pomoci, jasných pravidel a regulace umožnil náš stát „exekutorský klondajk“. Není možné, aby se dluh v řádu stokorun zvýšil na desítky tisíc. Místní příslušnost exekutorů, a hlavně spojování dluhů jednoho člověka pod jednoho exekutora by situaci zpřehlednily.

I zde vidím důležitou roli vzdělanosti – lepší finanční gramotnost by mnoha lidem pomohla, aby nenaletěli lichvářům.

Otázky zahraniční politiky, obranyschopnosti nebo spravedlnosti musejí být – stejně jako systém zdravotní péče – řešeny na celostátní úrovni.

Jiné potřeby, týkající se například zaměstnanosti nebo péče o seniory, ale mohou být velmi odlišné v různých regionech.

Starosta města či obce má k lidem mnohem blíže než úředníci z Prahy, a proto lépe rozezná, co je pro občany v té či oné oblasti nejdůležitější. Úkolem státu je vytvářet efektivní nástroje a přehledné podmínky, které obcím a krajům pomáhají, a ne jejich činnost komplikovat.

Většina z nás chápe potřebu udržitelného životního prostředí a nutnost chovat se nesobecky a solidárně s příštími generacemi.

Je však třeba řešit věci tak, abychom kvůli radikální ekologické politice nepřišli o část občanských svobod a důstojnou životní úroveň.

Svět je propojen, takže řešení musí být globální. V otázkách ochrany planety a udržitelnosti naší civilizace musí hrát výraznou roli věda a vědeckotechnický pokrok, například motory na vodík.

Pokud chceme, aby se lidé chovali ekologičtěji, je třeba, aby k tomu stát vytvořil podmínky a občany pozitivně motivoval. Sankce či strašení k cíli nevedou.

Technologie mohou být dobrým sluhou, ale zlým pánem.

Vždy bychom proto měli zachovávat princip, že o věcech rozhodujeme my, a ne sebevyspělejší technika. Nechtěl bych se dožít toho, aby stroje či počítače limitovaly náš život.

Mějme se také na pozoru před relativně snadnou zneužitelností informací, zvláště těch, které se objeví v online prostoru. V digitální době musíme dbát na co největší ochranu soukromí.

Vpád armády Ruské federace na území Ukrajiny je neomluvitelná agrese, velmi vážné porušení mezinárodního práva a pokus zlikvidovat stávající světový řád.

Historie jasně ukázala, že agresi tohoto typu nelze ustupovat.

Útok Ruska na Ukrajinu je útokem na náš svět, na naši společnost, demokracii, kulturu a život. Klíčové je postupovat s našimi spojenci v Evropské unii a NATO společně.

PODPOŘTE MĚ I VY SVÝM PODPISEM!

K podpisovým stánkům chodit nemusíte!

Stáhněte si podpisovou listinu,
vyplňte a podepište se. Podle možností oslovte přátele i další občany ve svém okolí.
Pozor, je potřeba, aby u podpisu byla adresa trvalého bydliště, tedy shodná s tou, kterou máte v občanském průkazu!
Podpisovou listinu – i když je na ní třeba jen jeden podpis – pak zašlete na adresu:

Tomáš Zima
P.O.BOX 86
150 00 Praha 5

O MNĚ

Přírodním vědám jsem se chtěl věnovat od dětství.

Při studiu na gymnáziu jsem měl možnost chodit do cytogenetické laboratoře III. interní kliniky naší lékařské fakulty, kterou vedl primář Chrz. Učil jsem se stříhat chromozomy a poznával taje a krásy medicíny.

Když jsem byl přijat ke studiu na lékařské fakultě, představoval jsem si, že budu chirurgem, ale po složení zkoušky z biochemie mi nabídl prof. Štípek, abych u něj pracoval v laboratoři a věnoval se experimentální práci, a tak již od třetího ročníku jsem zůstal věrný laboratořím ústavu I. lékařské chemie, který se v roce 2012 spojil s Ústavem klinické biochemie.

Vrátil jsem se tam, kde jsem začínal.

Po promoci jsem se chtěl věnovat i klinické medicíně. Nastoupil jsem na “kolečko” na I. interní kliniku 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice. Byl jsem přidělen na oddělení E – nefrologii a dialýzu, které se později stalo Nefrologickou klinikou, se kterou stále spolupracuji.

Na počátku roku 1999 byl ve Všeobecné fakultní nemocnici založen Ústav klinické biochemie, nyní Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, který zahrnuje obory laboratorní diagnostiky a který dodnes vedu. 

Aby se kruh uzavřel, byla v roce 2002 do Ústavu začleněna cytogenetická laboratoř, v níž jsem se poprvé setkal s naší fakultou a nemocnicí. 

Od září 2005 jsem sedm let byl děkanem 1. lékařské fakulty UK. 

V roce 2013 jsem byl zvolen a od 1. 2. 2014 jmenován rektorem Univerzity Karlovy a v roce 2017 jsem byl znovu zvolen na druhé funkční období do ledna 2022. To bylo mou největší povinností, odpovědností, starostí, ale i radostí. 

Ovšem nejen prací živ je člověk. 

Mezi mé koníčky patří cestování po historických památkách, hudba 18. a 19. století, procházky v přírodě, lyžování a plavání.

Budu vděčný i za případnou finanční podporu

Pokud se rozhodnete finančně podpořit mou kandidaturu na prezidenta republiky, prosím vyplňte údaje v následujícím formuláři a zašlete částku na transparentní účet, vedený u České spořitelny. Tyto údaje jsou nutné pro identifikaci dárce podle zákona, bez nich nemohu vaši podporu využít. 

Předem děkuji za podporu!