Zahájení akademického roku 2015-2016 – pozdrav rektora Univerzity Karlovy v Praze profesora Tomáše Zimy

rektor UK Tomáš ZimaSpectabiles, Honorabiles, Cives Academici, vážené kolegyně a vážení kolegové, milé studentky a milí studenti,

dovolte mi, abych Vás jménem vedení Univerzity Karlovy pozdravil na začátku nového akademického roku. Dnešní den je pro mě o to důležitější, že je jednou z příležitostí, kdy mohu nejen pozdravit všechny členy naší akademické obce, ale také, již tradičně, jednou z příležitostí ke stručnému zamyšlení, ke stručné bilanci uplynulého roku a ke stručnému nástinu toho, co nás v čeká v roce následujícím.

Na úvod bych rád připomněl alespoň některé významné události uplynulého akademického roku, který byl velmi bohatý na dění jak v akademickém světě obecně, tak na Univerzitě Karlově. Jedním z hlavních projektů, na němž jsme se ve velké míře podíleli, byla novela vysokoškolského zákona, jež by měla přispět k vyšší kvalitě vysokého školství v České republice. Pevně věřím, že se tento stěžejní dokument pro české vysoké školství podaří provést legislativním procesem co nejdříve, a to nejen ve spolupráci s ostatními vzdělávacími institucemi, ale především ve spolupráci s novou ministryní školství, která nedávno nastoupila do úřadu. Třebaže v čele tohoto rezortu došlo opět ke změně, věřím, že to povede – nejen v této otázce – k ještě těsnější a efektivnější spolupráci, než tomu bylo v minulosti; současná paní ministryně má totiž skutečný zájem dovést práci na novele do zdárného konce.

Pokud jde o Univerzitu Karlovu, v uplynulém akademickém roce jsme se i nadále soustředili na vytváření co nejlepších podmínek pro naši vědecko-výzkumnou a pedagogickou práci. Za velmi podstatné pokládám, že se nám podařilo získat přístup k financování vědy z evropských peněz. Na poli vědy a výzkumu se navíc povedlo dosáhnout významného úspěchu, jímž bylo otevření Univerzitního medicínského centra UNIMEC při Lékařské fakultě UK v Plzni. V krátkém horizontu navíc očekáváme otevření první budovy výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové MEPHARED. Mám upřímnou radost z toho, že kolegyně a kolegové na fakultách v Plzni a v Hradci Králové budou mít moderní a vysoce funkční zázemí. Zároveň jsem velmi rád, že byla vyhlášena architektonická soutěž na výstavbu univerzitního kampusu v Praze na Albertově, což je první krok k realizaci této, poprvé po sto letech, ojedinělé výstavbě centra pro vědecko-výzkumnou práci na naší univerzitě. Jsem přesvědčen o tom, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších, ne-li vůbec nejvýznamnější akci, kterou Univerzita Karlova v posledních letech zahájila.

Důležité je rovněž to, že byl schválen nový Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy na léta 2016-2020, jenž jasně nastiňuje směr, jímž se bude naše alma mater v následujícím období rozvíjet. Za významný krok v rozvoji naší univerzity pokládám taktéž posílení spolupráce se zahraničními univerzitami, jež se projevilo například podpisem memoranda o spolupráci s univerzitou v Leidenu a zintenzivněním spolupráce s dalšími univerzitami v blízkém i vzdáleném zahraničí.

V uplynulém akademickém roce mě velmi potěšilo i to, naši kolegové-vědci i studenti uspěli v různých vědeckých soutěžích, že jsme se dobře prezentovali na veletrzích univerzitního vzdělání a že jsme byli úspěšní i ve sportovních soutěžích, které k univerzitnímu životu neoddělitelně patří. O kvalitě naší práce svědčí i to, že členové naší akademické obce získali významná domácí i mezinárodní ocenění. Proto bych jim chtěl při této příležitosti poděkovat; stejně tak bych je chtěl ujistit, že si univerzita jejich práce i jejich zodpovědného přístupu ke studiu a aktivitám, které v její prospěch vykonávají, váží.

Nový akademický rok se na naší univerzitě ponese nejen v duchu dalšího zkvalitňování pedagogické a vědecko-výzkumné práce, ale i v duchu oslav narození zakladatele UK, českého krále a římského císaře Karla IV. Pokud jde o první bod, věřím, že budeme i nadále úspěšní a stále více konkurenceschopní v tvrdé mezinárodní konkurenci; pokud jde o druhý bod, věřím, že oslavy přispějí nejen k důstojnému připomenutí odkazu velkého zakladatelského díla Karla IV., ale i ke zdůraznění významu UK a kvalitního univerzitního vzdělání obecně pro celou společnost.

Závěrem bych rád uvedl, že velmi uvítám, pokud každý člen akademické obce UK přispěje k vytváření pocitu sounáležitosti všech složek, které složitý organismus univerzity tvoří. Jakýkoli cíl a záměr, jejž budeme v letošním akademickém roce naplňovat, se může podařit jen tehdy, získá-li podporu akademické obce a přijme-li jej univerzita jako celek za svůj. Jen touto cestou, jen tímto způsobem můžeme Univerzitu Karlovu dále rozvíjet.

Usilujme proto o to, aby naše alma mater skutečně byla „univerzitou třetího tisíciletí“, univerzitou svobodnou, prestižní, sebevědomou, vážící si svých tradic, ale i univerzitou moderní a inspirativní.

Quod Bonum, Felix, Faustum, Fortunatumque Eveniat.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

rektor Univerzity Karlovy v Praze

Fotografie ze slavnostního zahájení akademického roku 2015/2016 si můžete prohlédnout na webových stránkách ČKR.

Zaúčtováno v Vysoké školství