Výroční zasedání ČKR

Usnesení 134. zasedání Pléna České konference rektorů

Brno, 18. 2. 2016

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 134. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

  1. ČKR je velmi zklamána ze současného stavu rozpočtu veřejných vysokých škol v oblasti vzdělávání, kdy pokles v této kapitole povede  zejména k pokračujícímu snižování ohodnocení vysokoškolských učitelů a dalších vysokoškolských zaměstnanců, což ohrožuje některé obory.
  2. ČKR oceňuje a podporuje iniciativu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachové dosáhnout 18% podílu kapitoly vysokých škol v rámci rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a tento podíl stabilizovat či případně navyšovat.
  3. ČKR vítá schválení novely zákona o vysokých školách Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Schválený pozměňovací návrh úpravy pravomoci vysokých škol a fakult v oblasti pracovněprávních vztahů (§ 24) však považuje za nevhodný, který ohrozí fungování vysokých škol.
  4. ČKR trvá na důsledném naplňování zákona č. 130/2002 Sb. vzhledem ke skutečnosti, že chronické problémy v oblasti hodnocení vědy a výzkumu v ČR přetrvávají a současná situace nevykazuje žádné známky zlepšení. ČKR žádá, aby místopředseda Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádek bezodkladně přijal odpovídající opatření vedoucí k bezproblémovému a včasnému procesu hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací v souladu se zákonnými normami.
  5. ČKR vyzývá místopředsedu Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádka, aby se zástupci Evropské komise a s Vládou ČR bezodkladně projednal jednotný závazný vyklad a uplatňování pojmu „veřejná podpora“ zejména v kontextu jeho užití v rámci operačních programů.
  6. ČKR konstatuje, že vysoké školy jsou připraveny realizovat společenskou objednávku navýšení počtu přijímaných uchazečů do bakalářského oboru všeobecná sestra, a to už pro akademický rok 2016/2017, za předpokladu cíleného navýšení příspěvku mimo kapitolu rozpočtu vysokých škol.
  7. ČKR podporuje stanovisko Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí k návrhu novely zákona č. 96/2004 Sb.
  8. ČKR podporuje takové změny zákona o České televizi a Českém rozhlase, které umožní, aby Rada České televize a Rada Českého rozhlasu, které mají být orgány veřejnosti dozírajícími na plnění poslání médií veřejné služby, byly jmenovány ze zástupců relevantních odborných, společenských a profesních organizací.

V Brně dne 18. února 2016

Za Českou konferenci rektorů

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předseda

Zaúčtováno v Vysoké školství