V Lužanech byla udělena Medaile Josefa Hlávky prof. Aleši Pultrovi a Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty

Děkuji představitelům Hlávkovy nadace za jejich záslužnou a úspěšnou činnost a podporu mladým talentovaným studentům našich vysokých škol v duchu odkazu mecenáše nadace architekta Josefa Hlávky. Blahopřeji všem oceněným, kteří v letošním roce získali ceny od této u nás nejvýznamnější nadace.

Od roku 1993 uděluje nadace Cenu Josefa Hlávky pro talentované studenty studentům pražských vysokých škol, brněnské techniky a Akademie věd, to už jsou mladí vědci. Je jich vždy kolem čtyřiceti, z toho 12 až patnáct každý rok z Univerzity Karlovy. My, představitelé vysokých škol si této možnosti velice vážíme a navrhujeme vždy velice nadané studenty. Mezi oceněnými z minulých let je možné najít i takové, kteří se již ve svém oboru prosadili. V současné době je tato podpůrná činnost velice úspěšná (stejně jako v minulosti) a studenti i vysoké školy, na kterých studují, o ni velmi usilují.

Byla zřízena Medaile Josefa Hlávky pro nestory české vědy. Je udělována od roku 1991 a nositelů je již dlouhá řada. Těmito cenami se nadace snaží podporovat nadané vědce a umělce, zvláště mezi mladými lidmi se snaží takové osobnosti vyhledávat. A zatím mezi nimi byli skutečně skvělí lidé.

Hlávkova nadace uděluje cestovní stipendia. Za rok jich udělí 150 až 210. Z toho 25% studentům Univerzity Karlovy – především z přírodovědně zaměřených oborů a z lékařských oborů. Studentům uměleckých oborů může uhradit i cesty na umělecké soutěže.

Hlávkova nadace obnovila také Národohospodářský ústav a dala mu název Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. Nadace neprovádí vlastní výzkumnou činnost, ale každý rok vypisuje veřejnou soutěž o získání stipendií na vytvoření původní vědecké práce. Takových prací již vyšlo 116 v samostatné edici.

Soutěž není omezena věkem. Účastní se jí ale i někteří studenti, například doktorandi, kteří napíší zajímavou doktorskou práci. Mohou ji pak v nadaci vydat. Nadace si kupuje právo tuto práci vydat, ale autorská práva zůstávají zachována jim. Poté, kdy svou práci obhájí a kdy vyjde, mohou celkový obnos, který od nadace obdrží, použít třeba na podporu vydání své práce v nějakém jiném nakladatelství, což se také skutečně velice často děje. Tím vlastně nepřímo nadace podporuje mladé talenty, aby se mohly udržet v univerzitním prostředí.

Je nutné stále připomínat odkaz Josefa Hlávky. Byl mecenášem a nikoli sponzorem. Mecenáš, když někomu něco daruje, pak vždy v tichosti. Filosofie sponzorství je přesně opačná. Současné vedení Hlávkovy nadace se stále snaží držet původní filosofie svého zakladatele a s tím částečně souvisí skutečnost, že své dary a tedy ani obdarované nijak nepropaguje, i když by si to jistě zasloužili.

V letošním roce byla udělena:

Medaile Josefa Hlávky profesoru Aleši Pultrovi

Prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc., je jedním z nestorů Matematicko – fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, na níž působí bez přerušení od roku 1961. Docentem se stal v roce 1970, profesorem v roce 1991.  Hlavními oblastmi jeho výzkumu jsou teorie kategorií a struktur, v poslední době zejména otázky související s teoretickou informatikou. Jeho více než 150 publikovaných odborných článků spadá do kombinatoriky, topologie, teorie kategorií, teorie her, algebry a dalších oblastí. Podle GoogleScholar mají jeho práce přes 2000 citací.

Prof. A. Pultr je světově uznávaným expertem v bezbodové topologii, o níž vydal spolu s prof. Jorge Picadem více než pětisetstránkovou knihu v nakladatelství Springer-Birkhäuser, zachycující poprvé na jediném místě celou tuto oblast. Za tuto knihu byl oceněn v roce 2013 cenou rektora Univerzity Karlovy v soutěži monografií. V roce 2013 mu vyšla další více než pětisetstránková kniha u nakladatelství Springer – Birkhäuser. V tomto případě se jedná o široce pojatou publikaci z oblasti matematické analýzy s přesahem do dalších oblastí.  Prof. A. Pultr ji sepsal společně se svým bývalým žákem Igorem Křížem, nyní profesorem matematiky na University of Michigan v USA. Z ostatních žáků profesora Pultra jmenujme alespoň profesora Jaroslava Nešetřila, jednu z nejvýznamnějších osobností současné světové diskrétní matematiky, zakladatele Informatického ústavu Univerzity Karlovy na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Profesor Pultr ovlivnil generace studentů a kolegů svou odborností a příkladným přístupem nejen k vědeckému bádání, ale i k pedagogické práci. Je dobře znám perfektní přípravou na výuku, živým výkladem látky a vynikajícími učebními texty.

Uznání vědecké komunity osobnosti prof. Pultra se odráží mj. v tom, že v Učené společnosti České republiky, jejímž je členem od roku 2003, zastával v letech 2006-2012 funkci předsedy Sekce věd matematicko-fyzikálních a v roce 2013 mu byla udělena medaile Učené společnosti.

Profesor Pultr je významnou osobností české matematiky, jedním ze zakladatelů české školy teorie kategorií, která získala světové uznání již v 60. letech 20. století. Bez nadsázky je ho možno považovat za reprezentanta teorie struktur v ČR.

Kromě toho nadace ocenila Cenou Josefa Hlávky téměř pět desítek nejlepších studentů pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované vědce Akademie věd ČR.

Z Univerzity Karlovy ocenění získali:

 • Mgr. Milan Děček, Právnická fakulta UK
 • Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D., Filozofická fakulta UK
 • PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK
 • MUDr. Antonín Šípek, 1. lékařská fakulta UK
 • Mgr. Hana Janoušková, Ph.D., 2. lékařská fakulta UK
 • MUDr. Jakub Žiak, 3. lékařská fakulta UK
 • Mgr. Eliška Potůčková, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
 • Mgr. Martina Vítková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK
 • Ing. Lucie Augustovičová, Matematicko-fyzikální fakulta UK
 • Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Fakulta humanitních studií UK
 • Mgr. Dalibor Vik, Husitská teologická fakulta UK

Více informací se dozvíte na webovém portálu Univerzity Karlovy.

Zaúčtováno v Vysoké školství