Setkání rektorů s prezidentem EUA v Karolinu

Univerzita Karlova byla hostitelem mezinárodního setkání členů České konference rektorů s prezidentem Evropské univerzitní asociace (EUA) profesorem Michaelem Murphym. Účasníci setkání vyzdvihli důležitost této mezinárodní schůzky a formulovali sedm závěrů, jež společně signovali prezident Murphy a nynější předseda ČKR Martin Bareš, jenž je rektorem Masarykovy univerzity v Brně.

1. ČKR jako řádný kolektivní člen EUA od založení EUA před dvaceti lety, s dvaceti řádnými individuálními členy EUA, veřejnými vysokými školami ČR, považuje setkání s prezidentem EUA v ČR za významnou událost, které si velmi cení. ČKR ocenila dokument „Universities without walls“ a jeho zásadní přínos pro další rozvoj evropského vysokého školství a výzkumu.

2. ČKR si váží aktivit EUA, které vedou ke zlepšení situace na vysokých školách ČR nejen sdílením zkušeností Konferencí rektorů zemí EU, které jsou stejně jako ČKR řádnými kolektivními členy EUA. Tato mezinárodní spolupráce posiluje významně prvek internacionalizace na vysokých školách ČR.

3. ČKR přispívá svými aktivitami v rámci EUA, nejen prostřednictvím svých zástupců ve statutárních orgánech či pracovních a expertních skupinách EUA, ke zkvalitňování Evropského výzkumného prostoru i Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání.

4. ČKR oceňuje důležitou aktivitu EUA, kterou je Program institucionální evaluace. Vysoké školy ČR, které institucionální evaluaci EUA absolvovaly, považují její průběh i výsledky za mimořádně přínosné pro možnost zlepšení kvality mnoha procesů, které na jejich akademické půdě probíhají.

5. Vysoké školy ČR jsou s podporou EUA připraveny pomáhat studentům a akademickým pracovníkům ze zemí celého světa postižených konflikty nabídkou studia, studijních či pracovních pobytů za zvýhodněných podmínek. V poslední době se tak děje ve vztahu k Ukrajině, Bělorusku a Afghánistánu. ČKR a EUA jsou svornými zastánci demokracie a akademických svobod na vysokých školách.

6. ČKR a EUA jsou si vědomy významu prezenční výuky na vysokých školách, a proto se opakovaně obracejí na všechny akademické pracovníky a studenty s prosbou, aby zvážili očkování proti nemoci COVID-19 a napomohli tak významným způsobem hladkému průběhu akademického roku 2021/2022.

7. ČKR je poctěna skutečností, že prezident EUA rád přijal pozvání na oslavu 30. výročí založení ČKR, která se uskuteční 16. února 2023 v Praze. ČKR byla založena 28. ledna 1993 na Českém vysokém učení technickém v Praze a 30. výročí svého založení oslaví tamtéž.

Foto: Michal Novotný

Na webu UK:

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13501&locale=cz

 

Zaúčtováno v Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví