Lékařská fakulta v Hradci Králové otevřela nové Simulační centrum

Společně s děkanem Lékařské fakulty v Hradci Králové prof. Jiřím Manďákem jsme dnes slavnostně otevřeli nové, centralizované pracoviště simulační medicíny. Nachází se v budově teoretických ústavů Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Umožní praktický nácvik vyšetřovacích a terapeutických medicínských technik s pomocí řady nejmodernějších simulátorů a sofistikovaných fantomů. V rámci otevření měli návštěvníci možnost vidět kupříkladu reálný nácvik situace, kdy pacienta (ve skutečnosti šlo o simulátor SimMan 3G) postihl infarkt myokardu a následně zástava srdce. A to včetně hlasové komunikace s tímto pacientem.

Věřím, že toto Simulační centrum bude zdárně sloužit nácviku dovedností studentů medicíny na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové tak, aby byli co nejlépe připraveni na kontakt s pacientem a byli ve své práci úspěšní.

Simulační centrum bylo vybudováno za pomoci prostředků z Evropských strukturálních fondů a významně napomůže praktické výuce budoucích lékařů. Otevření tohoto interaktivního centra znamená zásadní inovaci výuky klinických a teoretických oborů LF HK. Praktický nácvik vyšetřovacích a terapeutických technik je totiž základní a nezbytnou součástí výuky medicíny, bohužel kvůli legislativním a logistickým omezením je však nácvik v klinickém provozu stále náročnější. A některé výkony vzhledem k nízké četnosti výskytu prakticky vylučují možnost nácviku v praxi.

„Je to pro nás slavnostní den. Jde o završení jedné etapy implementace nových metod do výuky medicíny, jsem tomu nesmírně rád,“ prohlásil ve svém úvodním slově děkan LF HK Jiří Manďák. A uvedl také, že řada těchto sofistikovaných simulátorů a fantomů je rozmístěna nejen přímo zde v Simulačním centru, ale i na jednotlivých pracovištích LF HK – na klinikách (například simulátor vnitrooční operativy na klinice oftalmologické nebo třeba porodnický simulátor na klinice gynekologicko-porodnické), v teoretických ústavech a jinde.

Absolutní technologickou špičku v Simulačním centru představuje již zmíněný pacientský simulátor SimMan 3G. Jde o složité softwarově řízené zařízení, které je schopné věrně simulovat nejen typické příznaky různých onemocnění včetně odpovídajících biosignálů, jako je pocení, zvýšení tělesné teploty apod., ale poskytuje i zpětnou vazbu o úspěšnosti zvolené léčby, a to vše i formou hlasové reakce.

Další neméně důležitou součástí centra jsou výukové simulátory či v praxi používané přístroje v kombinaci s fantomy, které slouží k nácviku provádění vyšetřovacích a zobrazovacích metod jako je například ultrazvuk, výpočetní tomografie (CT), magnetické rezonanční zobrazování (MRI) a další.

Foto: archiv LF Hradec Králové

Zaúčtováno v Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví