Vědecká rada UK ocenila významné představitele Univerzity Karlovy

Na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy jsem předal medaile UK za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK deseti významným osobnostem Univerzity Karlovy.
Historické medaile UK prof. Pavlu Pafkovi za celoživotní dílo v oboru chirurgie a prof. Josefu Stinglovi za významné celoživotní dílo v oboru anatomie. Zlaté medaile UK  prof. Štěpánu Jurajdovi za jeho zásluhy o rozvoj CERGE a prof. Janu Štěpánovi za významné celoživotní dílo v oboru revmatologie. Stříbrné medaile UK  doc. Alexandru Čelkovi za významné celoživotní dílo v oboru epidemiologie a preventivního lékařství, doc. Marii Dohnalové za významné celoživotní dílo v oboru studií občanské společnosti, prof. Věře Pacákové za významné celoživotní dílo v oboru analytické chemie, prof. Jiřímu Pelánovi za významné celoživotní dílo v oboru románských studií, prof. Rudolfu Špačkovi za významné dílo v oboru kardiologie a prof.  Jiřímu Rajmundu Treterovi za významné celoživotní dílo v oboru právních dějin,

Všem oceněným srdečně blahopřeji a přeji jim mnoho dalších úspěchů v jejich další činnosti.

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (1. LF UK) 

Prof. Pafko je světově uznávaný hrudní chirurg. V roce 1997 jako první v ČR provedl transplantaci plic. Od UK již v roce 2010 obdržel medaili zlatou.

prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. (3. LF UK) 

Profesor Stingl je  považován za znalce našich anatomických ústavů. V roce 1963 absolvoval LF UK v Plzni, kde následně 15 let pracoval na Anatomickém ústavu. Dalších 15 let pracoval na Anatomickém ústavu 1. LF UK a v roce 1993 přešel na Ústav anatomie 3. LF UK, který vedl 20 let. V roce 2006 již obdržel zlatou medaili UK. 

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. – CERGE-EI

Je mezinárodně uznávaný ekonom, působí na CERGE-EI (společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR). Je členem NERV (Národní ekonomické rady vlády) a také Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Má bohaté zahraniční zkušenosti. Titul Ph.D. v oboru ekonomie získal na University of Pittsburgh, jako vědecký pracovník hostoval na Princeton University. Ve své vědecké práci se zabývá především ekonomií práce a souvisejícími tématy, jako jsou nezaměstnanost nebo rozdíly v platech mužů a žen. V roce 2014 již obdržel stříbrnou medaili UK.

prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. (1. LF) 

Prof. Štěpán je mezinárodní odborník na oblast revmatologie, metabolických kostních onemocnění, osteoporózy a biomarkerů. Zasloužil se o rozvoj oboru i vznik osteocenter v rámci ČR i v zahraničí. V roce 2015 obdržel již medaili stříbrnou.

doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc. (3. LF UK) 

Jeho celý profesní život je spojen s obory hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství. V roce 2000 se stal přednostou Ústavu epidemiologie a biostatistiky a vedoucím Katedry hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství 3. LF UK. Je členem redakčních rad dvou odborných časopisů, meziresortní komise pro prevenci dětských úrazů při Ministerstvu zdravotnictví ČR. Působil i jako proděkan 3. LF UK a 15 let organizoval studentskou a učitelskou mobilitu na fakultě.

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (FHS UK) 

Založila Katedru studií občanské společnosti na FHS UK, kterou devět let vedla. Zasloužila se také o vznik magisterského oboru Studia občanského sektoru, který je jediný v ČR. Ve své práci se tematicky zabývá problematikou občanské společnosti, sociálního podnikání a neziskového sektoru.

prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc. (PřF UK) 

Prof. Pacáková je přední odborníci v oboru analytická chemie. 

prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. (FF UK) 

Prof. Pelán je přední odborník na evropskou literaturu se specializací především na italská díla, je také významný překladatel a působil i jako redaktor v Odeonu. Zatím jeho posledním velkým počinem je dvousvazková antologie italské renesanční literatury, kterou kdysi koncipoval Václav Černý a kterou Jiří Pelán dovedl ke zdárnému konci.

prof. MUDr. Rudolf Špaček, CSc. (3. LF UK) 

Prof. Špaček je přední internista a kardiolog spojený především s FNKV a 3. LF UK. V posledních letech pracuje jako primář interního oddělení nemocnice Na Františku. Pro své rozsáhlé klinické zkušenosti je i velmi oblíbeným pedagogem. 

prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (PF UK) 

Prof. Tretera se zasloužil o obnovu církevního práva na Právnické fakultě UK. Sepsal řadu učebnic a vybojoval si čestné místo v předních evropských a světových grémiích specializujících se na církevní kanonické i světské konfesní právo. Na Právnické fakultě v současné době vyučuje pět předmětů církevního a konfesního práva a dva vědecké semináře.

Foto: Vladimír Šigut

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví