Vědecká rada UK na červnovém zasedání ocenila tři vědkyně

Na pravidelném zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy, ve čtvrtek 24. června, jsem předal Pamětní medaile UK třem vědkyním za celoživotní dílo a vědecké a pedagogické působení na Univerzitě Karlově. 


Zleva: Profesorka Alena Macurová, docentka Olga Nováková a profesor Jan Čermák, který převzal pamětní medaili za paní profesorku Libuši Duškovou, jež se slavnostního předávání nemohla účastnit.

  • prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. (FF UK) získala stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru anglický jazyk a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesorka Dušková patří již několik desítek let k evropské lingvistické špičce na poli anglické syntaxe a hypersyntaxe, teorie funkční větné perspektivy a kontrastivní lingvistiky na základě funkčně-strukturálním. Je zakladatelkou anglických jazykovědných studií po roce 1989 – ve smyslu akademicky-odborném, pedagogickém i organizačním, a to jak na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak i v celém českém akademickém prostředí.

Ztělesněním jejího všestranného nasazení je Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, která vychází již od roku 1988 v řadě vydání a která je neustále aktualizována. Jde o jedinou akademickou mluvnici anglického jazyka u nás, kterou využívají lingvisté-akademici i pedagogové na různých typech škol. Profesorka Dušková je nejvýznamnější žačkou a pokračovatelkou práce profesora Bohumila Trnky, která úspěšně propojuje nejnovější trendy v lingvistických anglistických studiích s nejlepšími tradicemi funkčně-strukturální pražské školy jazykovědné a Pražského lingvistického kroužku.

Díky svým odborným znalostem, pedagogickým schopnostem, mravní integritě i zcela výjimečné intelektuální vitalitě zůstává Libuše Dušková odborným i lidským vzorem svým bývalým žákům a mladším kolegům. Její celoživotní službu české vědě a vzdělanosti charakterizují nejen stovky mezinárodních citací, ale i neskonalá ochota být kdykoli k dispozici každému, kdo její odbornou či pedagogickou pomoc potřebuje.

Paní profesorka Dušková se slavnostního předávání nemohla zúčastnit a ocenění za ni převzal profesor Jan Čermák. 

  • prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. (FF UK) obdržela zlatou medaili za významné celoživotní dílo v oboru lingvistiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesorka Alena Macurová je významnou odbornicí v oblasti lingvistiky, zejména bohemistiky a lingvistiky znakových jazyků. Během více než padesáti let, kdy působí na Filozofické fakultě UK, se významně zasloužila o rozvoj jazykové bohemistiky s důrazem na stylistiku a interdisciplinárně pojaté nauky o textu a komunikaci, s přesahem do literární vědy, teorie překladu i jiných oborů, ale především se stala zakladatelkou zcela nového oboru v českém kontextu – lingvistiky znakových jazyků (Deaf Studies).

Její průkopnická badatelská, učitelská i organizační práce při studiu a popisu českého znakového jazyka a komunikace českých neslyšících výrazně ovlivnila nejen sféru akademickou, ale především tu společenskou, kdy výrazně napomohla změně pohledu české společnosti na neslyšící. Díky jejímu úsilí došlo k lingvistické a kulturní změně pohledu na hluchotu i k legislativnímu ukotvení faktu, že český znakový jazyk je „přirozený a plnohodnotný komunikační systém, který má základní atributy jazyka, tj. znakovost, dvojí členění, produktivnost a historický rozměr“. Je autorkou řady odborných studií, knih, učebnic i popularizačních textů. Její práce zásadně změnila život neslyšících v České republice.

  • doc. RNDr. Olga Nováková, CSc. (PřF UK) získala stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru fyziologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově

Docentka Olga Nováková je významnou vědkyní působící v oblasti výzkumu signalizace fosfolipidů a kardioprotekce a zasloužilou pedagožkou biologické sekce PřF UK. Na této fakultě sama vystudovala. V raném období své vědecké kariéry publikovala dosud citované články týkající se nových derivátů benzoxazinu, ochranných látek v rostlinách. Později studovala energetický metabolismus a membránové fosfolipidy v hmyzím létacím svalu a od roku 1983 se zaměřila na problematiku srdce na Katedře fyziologie živočichů a vývojové biologie. V roce 1998 na PřF UK obhájila habilitační práci a následně založila vědeckou skupinu Buněčná signalizace v srdci, kterou vedle více než 20 let. Během své vědecké práce vytvořila řadu úspěšných mezioborových spoluprací v rámci Univerzity i mimo ni, především s Akademií věd nebo Centrem experimentální medicíny IKEM.

Dodnes se významně podílí na výuce mnoha předmětů i praktických kurzů zaměřených na fyziologii živočichů a biochemii. Je autorkou či spoluautorkou 64 originálních prací, dvou kapitol v knize a napsala dvoje skripta. Také byla úspěšnou řešitelkou řady odborných grantů. Je příkladem akademického pracovníka, který celý svůj život zasvětil Přírodovědecké fakultě UK, ale zároveň je vzorem plodné spolupráce s jinými pracovišti uvnitř univerzity i mimo ni.

 

FOTO: Martin Pinkas, NKC Gender a věda.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví