Noví profesoři převzali na UK své dekrety

Loni v prosinci podepsal prezident republiky jmenovací dekrety pro sedmdesát osm profesorů. Tradičně nejvíce – třicet osm, včetně osmi žen, navrhla Vědecká rada Univerzity Karlovy. Kvůli pandemii covidu-19 si na slavnostní jmenování museli šest měsíců počkat. Dekrety převzali z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy 23. června.

Profesorský diplom vystavený na základě odborného naprosto svobodného rozhodnutí zástupců vysokých škol je nejen jedinečným vysvědčením o mimořádné odborné kompetenci a integritě jmenované osobnosti. Jeho hodnota je mnohem komplexnější. Profesorky a profesoři, určují, kam se budou jejich obory dále vyvíjet a jak kvalitní vaše vysoká škola či univerzita bude. Právě tyto vysoce kvalifikované osobnosti zajišťují stabilní světově srovnatelnou úroveň vědeckých oborů. Ze všech svých sil je nutné se snažit o to, aby budoucí studenti, absolventi a jejich následovníci dosáhli ještě lepších výsledků.

Loňský rok, který se nesl ve znamení pandemie covidu-19, přinesl minimálně jedno pozitivum. Dokonale prověřil schopnosti univerzit a jejich vědeckých pracovníků, kteří přicházeli s inovativními postupy, ať co se týká forem testování či vývoje vakcín. Práce profesorek a profesorů je o to významnější, že právě oni vedou týmy a vědecké skupiny, jejichž mladí a méně zkušení členové nezřídka přicházejí s těmi nejlepšími nápady. Profesoři musí na špici institucí a organizátory vědeckého života. A ještě něčím navíc – lidmi s jasně ukotvenými hodnotami a principy. Pevným bodem, na nějž je možné se spoléhat a věřit mu. Osobnostmi, které dokáží v rámci demokratických pravidel vyjádřit bez ohledu na následky svůj názor podpořený osobním přesvědčením, vzděláním, zkušenostmi a rozhledem.

Blahopřeji všem nově jmenovaným profesorům k jejich úspěchům a přeji jim mnoho dalších úspěchů v jejich další vědecké a pedagogické práci.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga poděkoval vysokoškolským pedagogům za nasazení, s jakým pomáhali řešit dopady pandemie. „Pokud snad někdo zpochybňoval třetí roli univerzity, jíž je služba společnosti, covid-19 mu dozajista otevřel oči. Všichni jsme mohli jasně vidět, nakolik pomohlo prostředí univerzitní vědy a výzkumu zásadním způsobem snížit dopady pandemie na životy lidí. Vysoké školy se neuzavřely do sebe, ač měly spoustu starostí se zajištěním svého chodu, ale sdílely své znalosti a zkušenosti nejen mezi sebou, ale i se společností. Jejich studenti i zaměstnanci pomáhali mimo jiné jako dobrovolníci, za to jim patří veliký dík,“ řekl Robert Plaga.

Profesorské dekrety na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy obdržely tyto vědecké osobnosti:

doc. MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D. (LF v Hradci Králové) pro obor lékařská fyziologie. Je tajemnicí Ústavu fyziologie LF v Hradci Králové a členka oborových rad: Lékařská farmakologie a Fyziologie a patologická fyziologie.

doc. MUDr. Jan Baxa, Ph.D. (LF v Plzni) pro obor zobrazovací metody v lékařství. Je zástupcem přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost na Klinice zobrazovacích metod FN Plzeň.

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D (LF v Plzni) pro obor anesteziologie a intenzivní medicína. Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UK v Plzni. Mezinárodně uznávaný odborník v problematice hemodynamiky kritických stavů. Člene výboru České společnosti intenzivní medicíny a člen akreditační komise pro obor Anesteziologie a intenzivní medicína při MZ ČR.

doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. (PřF) pro obor analytická chemie. Je vedoucí katedry analytické chemie PřF UK a garant oboru Klinická a toxikologická analýza. Zabývá se vývojem moderních separačních metod a jejich využití při analýze látek biologického původu.

doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc., Ph.D. (PřF) pro obor geologie. Je ředitelkou Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Odbornice na mikropaleontologii.

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. (LF v Plzni) pro obor lékařská imunologie a mikrobiologie. Mikrobiolog, od roku 2014 manažer Biomedicínského centra LF v Plzni.

doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. (MFF) pro obor fyzika – fyzika kondenzovaných látek. Vede výzkumný projekt TSuNAMI, pro který jako druhá Češka v historii získala v roce 2016 prestižní grant Evropské výzkumné rady a v němž se věnuje magnetickým spinovým hybridům pro biomedicínské a kvantové informační technologie. V roce 2019 jí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělilo Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy v evropském výzkumném prostoru.

doc. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D. (LF v Plzni) pro obor gynekologie a porodnictví. Je zástupcem přednosty gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň.

doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. (2. LF) pro obor vnitřní lékařství. Je vedoucím lékařem úseku gastroenterologie interní kliniky 2. LF UK a FN Motol a členem výboru České gastroenterologické společnosti.

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. (1. LF) pro obor vnitřní nemoci. Působí na I. interní klinice – klinika hematologie 1. LF UK a VFN.

doc. MUDr. Darina Kohoutová, Ph.D. (LF v Hradci Králové) pro obor vnitřní nemoci. Působí na II. interní gastroenterologické klinice Lékařské fakulty v Hradci Králové a FN Hradec Králové.

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (PřF) pro obor biochemie. Prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum a vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, kde se soustředí na výzkum proteinů viru HIV a na výzkum neuropeptidů a nádorových antigenů prostaty.

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. (PF) pro obor správní právo a správní věda. Vedle soukromé právní praxe vyučuje na katedře správního práva a správní vědy PF UK. Působí v řadě poradních orgánů správních a veřejných institucí, například České národní banky, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR či Grantové agentury ČR.

doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. (3. LF) pro obor gynekologie a porodnictví. Vedle výuky na 3. LF UK působí jako zástupce ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě. Specializuje se na péči o ženy s rizikovou graviditou.

doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF v Plzni) pro obor chirurgie. Působí na Chirurgické klinice a v Biomedicínském centru LF v Plzni, konkrétně v laboratoři nádorové léčby a regenerace tkáně.

doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. (PF) pro obor občanské právo. Působí na katedře občanského práva PF UK. Je členkou Světové asociace procesního práva, zkušební komise České advokátní komory pro obor občanského práva. Působí ve Vědecké radě PF UK. Je garantkou výuky civilního práva procesního na PF UK. Věnuje se výzkumu efektivity soudní ochrany práv, postavení soudců, notářů, advokátů a alternativnímu řešení sporů. Její kniha Nezávislost soudců získala v roce 1996 Cenu rektora univerzity Karlovy a Nadace za demokratický právní stát.

doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. (1. LF) pro obor vnitřní nemoci. Působí ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK. Spolupracuje s Klinikou hepatogastroenterologie v IKEM a Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze. Vedl Gastroenterologické oddělení v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. Mezi jeho vědecké zájmy patří Helicobacter pylori, žaludeční sekrece a její inhibice, funkční vyšetřovací metody v gastroenterologii, choroby jícnu, akutní a chronická pankreatitida. 

doc. RNDr. David Mašín, M.Phil., Ph.D. (PřF) pro obor aplikovaná geologie. Ředitel Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřF UK. Zabývá se numerickým modelováním v geomechanice, konstitučními vztahy a mechanikou zemin.

doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. (FAF) pro obor humánní a veterinární farmakologie. Vyučuje na katedře farmakologie a toxikologie FAF UK, kde vede výzkumná skupina kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie.

doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LF v Plzni) pro obor chirurgie. Působí na chirurgické klinice FN Plzeň a LF v Plzni. Specializuje se na cévní a transplanatační chirurgii.

doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D. (PřF) pro obor anorganická chemie. Je vedoucím výzkumné skupiny Fotochemie a supramolekulární chemie porfyrinoidů na katedře anorganické chemie PřF UK.

doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D. (1. LF) pro obor urologie. Na Urologické klinice VFN v Praze zastává funkci zástupce přednosty pro vědeckou činnost. Specializuje se na karcinom močového měchýře a urodynamiku.

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (FF) pro obor české dějiny. Vedle výuky v Ústavu českých dějin FF UK zastává funkci náměstka generálního ředitele pro výstavní a sbírkotvornou činnost Národního muzea. Hlavním tématem jeho vědeckého bádání jsou moderní české a slovenské dějiny, dějiny střední Evropy ve 20. století, národnostní politika, politické procesy 50. let 20. století, kolektivizace, vývoj církve a jejího vztahu ke státu po roce 1945.

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. (FF) pro obor světové dějiny a obecné dějiny. Specializuje se na novověké a nejnovější politické a hospodářské dějiny střední a východní Evropy, zejména německých a ruských dějin 18.-20. století. Od roku 2020 je členem redakční rady vědeckého časopisu Novaja i novejšaja historija (Akademie věd Moskva).

doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D. (1. LF) pro obor oční lékařství. Vede Centrum pro diagnostiku a léčbu uveitid Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Zde je rovněž zástupcem přednosty pro vědeckou činnost. 

doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D. (LF v Hradci Králové) pro obor ortopedie. Přednosta Ortopedické kliniky LF v Hradci Králové, člen Akademického senátu a Oborové rady Chirurgie.

doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. (FTVS) pro obor kinantropie. Jeho hlavním vědeckým zájmem je statistické a psychometrické modelování, které aplikuje na problematiku neurologických a neuropsychiatrických onemocnění jako Parkinsonova nebo Huntingtonova choroba a schizofrenie. Dále se zabývá laterální asymetrií motoriky člověka a její diagnostiky.

doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FAF) pro obor humánní a veterinární farmakologie. Věnuje se výzkumu farmakokinetiky, studii in vivo, analýze eliminačních a transportních mechanismů na buněčné a orgánové úrovni včetně chirálních aspektů. Dále se zabývá předklinickým vývojem nových radiofarmak a preklinickými studiemi o toxicitě léků.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. (1. LF) pro obor patologická fyziologie. Děkan 1. LF UK a přednosta Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK. Výzkumně se zabývá metabolismem železa a jeho regulací. V roce 2004 obdržel Cenu rektora UK za autorský podíl na učebnici Patologická fyziologie orgánových systémů.

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (PedF) pro obor didaktika matematiky. Je vedoucí katedry matematiky a didaktiky matematiky PedF UK.

doc. Martin Wernisch, Dr. (ETF) pro obor evangelická teologie. Protestantský teolog, církevní historik, vede katedru církevních dějin ETF UK.

doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. (LF v Hradci Králové) pro obor vnitřní nemoci. Přednosta IV. interní hematologické kliniky FN Hradec Králové.

doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D. (FSV) pro obor politologie. Působí na katedře bezpečnostních studií Institutu politologických studií FSV UK. Ve výzkumu se věnuje zejména problematice asymetrických a iregulérních konfliktů s akcentem na politickou etnografii a mikrodynamiku ozbrojených konfliktů a skupin. Teritoriálně se zaměřuje zejména na postsovětský prostor, vztahově rovněž na Turecko a Írán.

doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (PF) pro obor pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Právník působící od roku 2001 na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Od června 2020 je náměstkem ministra vnitra pro státní službu. Vyučuje na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK.

doc. Ing. Branislav Jurčo, CSc. (MFF) pro obor matematika – geometrie a topologie. Působí na oddělení analýzy a geometrie Matematického ústavu UK.

doc. MUDr. Jan Krhut, PhD. (1. LF) pro obor urologie. Patnáct let vede Urologickou kliniku FN Ostrava. Jeho specializací je funkční urologie dospělých. Přednáší na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (PřF) pro obor environmentální. Působí v Ústavu pro životní prostředí PřF UK, kde vede skupinu zabývající se ekologickými mechanismy, ekologickým modelováním a vědou o ochraně přírody. Výzkumně se věnuje struktuře ptačí populace a populační dynamice, makroekologii, tropické ekologie, specializaci a biogeografii ptáků a biologii ochrany.

doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. (FAF) pro obor farmakognozie. Nyní je proděkanem pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity a přednostou Ústavu přírodních léčiv.

Kompletní seznam profesorek a profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností 15. prosince 2020 naleznete zde:

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-podepsal-jmenovaci-dekrety-novych-profesoru-15720

 

Foto: Vladimír Šigut

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví