Usnesení zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR)  

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 144. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

  1. ČKR podporuje úsilí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o navyšování rozpočtu vysokých škol pro období 2019 až 2021 v minimální dynamice růstu ve výši 3 mld. Kč ročně. 
  2. ČKR podporuje myšlenku na posílení administrace projektů aplikovaného výzkumu prostřednictvím Technologické agentury ČR. ČKR nepokládá za efektivní fragmentaci poskytování podpory. 
  3. ČKR žádá Radu pro výzkum, vývoj a inovace o rychlé dopracování Metodiky 2017+ pro hodnocení výzkumu, vývoje a inovací tak, aby bylo možno co nejdříve tuto metodiku implementovat.

 

V Praze dne 16. února 2018

Za Českou konferenci rektorů:
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
místopředseda pro oblast vzdělávání
zastupující předseda

Fotogalerie ČKR:
http://crc.muni.cz/fotogalerie/foto_03000267.000.html

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví