Zlepšení mezinárodního postavení UK v žebříčku QS World University Rankings by Subject 2018

V devatenácti oborech náleží pracoviště Univerzity Karlovy mezi světovou špičku podle mezinárodního žebříčku QS World University Rankings by Subject 2018, jehož výsledky byly zveřejněny poslední únorový den.

Z celkem 48 oborů, které byly v letošním vydání QS World University Rankings by Subject sledovány, byla činnost Univerzity Karlovy posuzována v celkem 39 případech, její pracoviště se pak mezi nejlepšími objevila – tak jako v předchozím roce – v devatenácti oborech.

Vedle stálice v podobě geografie, ve které Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy již sedm let po sobě náleží do první stovky, se v této elitní společnosti poprvé objevila také pracoviště, která se věnují filozofii. Mezi nejlepších dvě stě vysokých škol patří Univerzita Karlova v dalších deseti oborech, jimiž jsou anglický jazyk a literatura, historie, lingvistika a moderní jazyky v uměnovědných a humanitních disciplínách, lékařství a farmacie ve vědách o živé přírodě a lékařských vědách, matematika v přírodních vědách a mediální a komunikační studia, politologie a mezinárodní vztahy a sociologie ve společenských vědách.

Univerzita Karlova je tak mezi nejlepšími vysokými školami zastoupena ve všech profilových oblastech, kterými se zabývá. Potěšující přitom je meziroční zlepšení postavení řady disciplín, a to zejména humanitních a společenskovědních, kde filozofie, lingvistika a sociologie poskočily o přibližně padesát míst, moderní jazyky pak téměř o devadesát, na dohled první stovky.

Jsem velmi rád, že v hlavních oblastech studia a vědecké práce jsme se v prestižním QS ratingu zlepšili, za což chci poděkovat svým kolegům z akademické obce UK. Je potěšitelné, že k výraznému posunu došlo u společenskovědních a humanitních oborů.  

Vedle Univerzity Karlovy je v žebříčku zastoupeno také dalších devět českých vysokých škol, a to České vysoké učení technické v Praze v sedmi oborech, Masarykova univerzita a Univerzita Palackého v Olomouci v pěti oborech, Vysoké učeních technické v Brně ve třech oborech, Česká zemědělská univerzita v Praze ve dvou oborech, brněnská Mendelova univerzita a pražské Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola chemicko-technologická a Vysoká škola umělecko-průmyslová pak v jednom oboru.

Žebříček QS World University Rankings by Subject 2018, který nabízí jedno z nejrozsáhlejších mezinárodních srovnání oborů, tak jako v minulých letech posuzoval reputaci a kvalitu výzkumu a absolventů několika tisíc pracovišť z celého světa. Ve výsledcích se pak napříč obory objevuje více než jedenáct set vysokých škol ze sedmdesáti pěti zemí.

Více informací je k dispozici zde: https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018

 

 

VÝSLEDKY

obor 2016 2017 2018
uměnovědné a humanitní vědy      
anglický jazyk a literatura 162 146 144
filosofie 135 139 81
historie 164 177 154
lingvistika 162 186 137
moderní jazyky 143 202 113
inženýrské a technické vědy      
informatika 263 263 285
vědy o živé přírodě a lékařské vědy      
biologie 328 288 251
farmacie a farmakologie 154 160 157
lékařství 184 184 172
přírodní vědy      
fyzika a astronomie 211 180 213
geografie 75 88 71
chemie 339 303 295
matematika 162 183 180
materiálové vědy 297 276
vědy o životním prostředí 242 248 252
společenské vědy      
ekonomie a ekonometrie 229 249 253
mediální a komunikační studia 197 183
politologie a mezinárodní vztahy 169 133
sociologie 253 195

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví