Usnesení 143. zasedání Pléna České konference rektorů

 

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 143. zasedání následující usnesení:

 

  1. ČKR podporuje návrh státního rozpočtu pro vysoké školy na rok 2018, který zahrnuje navýšení finančních prostředků o 3 mld. Kč, a vyzývá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o schválení tohoto návrhu.

   

  1. ČKR vyzývá nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy k jednání o perspektivě změn ve financování vysokých škol a k úsilí o navyšování rozpočtu vysokých škol v dalších letech.

   

  1. ČKR považuje nadále problém studentů studijních oborů s končící akreditací za vážný a nedořešený. Žádá proto Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní akreditační úřad pro vysoké školství urychleně dokončit jednání vedoucí k dořešení tohoto problému.

   

  1. ČKR žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby požádalo o blokovou výjimku ze zákazu veřejné podpory na vzdělávání v rámci operačních programů na soukromých vysokých školách ČR.

   

  1. ČKR vyzývá Vládu ČR k dopracování Metodiky 17+ pro hodnocení výzkumu, vývoje a inovací.

   

  1. ČKR žádá Vládu ČR o nápravu chyb ve výpočtu Hodnocení výzkumu, vývoje a inovací 2015. ČKR požaduje finanční kompenzace poškozeným vysokým školám.

   

   V Mladé Boleslavi dne 7. prosince 2017

   

     Za Českou konferenci rektorů
    prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
    předseda

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                     

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví