Univerzita Karlova zahájila kampaň Stop alkoholu v těhotenství

Za podpory všech lékařských fakult veřejných vysokých škol napříč ČR začne 9. září celonárodní kampaň Stop alkoholu v těhotenství, a to u příležitosti Mezinárodního dne Fetálního alkoholového syndromu. O osvětové akci informovali novináře odborní zástupci Univerzity Karlovy v Karolinu. Lékaři ve spolupráci s národními organizacemi, odbornými partnery a sdruženími se během kampaně pokusí rozvířit diskuzi a nalézt řešení tohoto náročného celospolečenského problému, a to prostřednictvím veřejných diskuzí a dalších doprovodných akcí.

Česká republika patří mezi země s nejvyšší spotřebou alkoholu, dosahuje téměř devíti litrů čistého alkoholu na hlavu a rok, čímž jsme se vypracovali až na pomyslné stupně vítězů zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). I když je znám negativní vliv užívání alkoholu na dopravní nehody, vznik nemocí, úrazy a zvýšenou agresivitu, málo se hovoří o alkoholu a jeho vlivu během těhotenství, tedy o hrozbě postižení plodu.

Jsem spokojen s tím, že na osvětovém projektu participují všechny lékařské fakulty v České republice. Je třeba o škodlivosti konzumace alkoholu informovat především nastávající maminky, neboť následky, které ze závislosti či příležitostného pití plynou, si dítě ponese s sebou po celý svůj život.

Profesor Vladimír Komárek, dětský neurolog a děkan 2. lékařské fakulty UK krátce zavzpomínal na počátek své lékařské praxe. Právě tehdy, na severu Čech se začal zajímat o důsledky konzumace alkoholu u těhotných žen, jejichž posléze narozené postižené děti nebyly vzácností. „Rozsah a druh postižení se liší podle stádia těhotenství, ve kterém žena alkohol konzumuje. Vyjdeme-li z počtu více jak 100 tisíc porodů ročně, zhruba 300 dětí se v České republice narodí s nejtěžším fetálním alkoholovým syndromem,“ konstatoval děkan Komárek.

Na modelu profesor Komárek názorně upozornil na charakteristické znaky přítomnosti fatálního alkoholového syndromu (FAS) u novorozence. Jsou lehce rozeznatelné bezprostředně po porodu a patří mezi ně např. níže položený nos, úzký horní ret, deformované uši a posléze odhalená mentální retardace či vrozené vady srdce a jiných orgánů. „Desetkrát častější jev je syndrom označovaný jako FASD (Fetal alcohol syndrom disorders), jehož příznaky jsou v porovnání s FAS mírnější, přičemž mezi neuro vývojové vady v tomto případě patří autismus, specifické poruchy učení, vývojové poruchy řeči, problémy se soustředěním,“ řekl profesor Komárek, aby své vystoupení uzavřel slovy: „Děti jsou defacto opilé už když se narodí.“

Konferenci online podpořil Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, který poukázal na chybné zažité zlehčování konzumace alkoholu právě ženami na mateřské dovolené. „Jsem moc rád, že právě Univerzita Karlova a její 2. lékařská fakulta UK v čele s profesorem Komárkem rozjeli tuto kampaň, která si vzala za cíl zvýšit povědomí o nebezpečí fetálního alkoholového syndromu a důsledků z něj plynoucích. Snad se nám to i s přispěním přítomných médií podaří,“ zaznělo stručné přání z úst ministra Vojtěcha.

O tom, že alkohol nemá jediný pozitivní vliv pro těhotnou ženu a zejména pro její plod, promluvil za porodníky profesor Antonín Pařízek, vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN: „Ať už je to ve stádiu embrionálním nebo fetálním. Je úplně jedno, v kterém semestru těhotná žena alkohol požívá. Přičemž v prvním semestru se setkáváme s násobně vyšším počtem potratů, u dítěte dochází k poškozování orgánů, nejvíce toho nejcitlivějšího – mozku. Dosud neexistuje jediná studie, která by prokázala, jaké množství alkoholu je pro dítě škodlivé,“ řekl mimo jiné profesor Pařízek.

Právě na základě známých faktů se lékaři a všechny světové vědecké instituce shodují v nutnosti dodržení absolutní prohibice u těhotných žen. Podle specialisty z apolinářské kliniky je pomoc ženě konzumující alkohol, a především jejímu nenarozenému dítěti případ pro mezioborovou spolupráci. A na ní by se měli vedle porodních asistentek a porodníků podílet i adiktologové či kliničtí biochemici.

Slova všech řečníků na setkání s novináři doplnil Miroslav Barták, vedoucí Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol při Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN.: „Každá 67. žena na světě, která během těhotenství konzumuje alkohol, porodí dítě s fetálním alkoholovým syndromem. Bylo by prospěné, kdyby byl alkohol tabu nejen pro ženu, která už těhotná je, ale i pro ženu, která teprve o těhotenství uvažuje. Jsem rád, že mezi komunitou mladých žen, budoucích matek, začíná toto nebezpečí rezonovat a mladá generace se o danou problematiku intenzivně zajímá.“

 

Během kampaně Stop alkoholu v těhotenství proběhne řada akcí pro veřejnost ve všech městech České republiky, kde lékařské fakulty působí. Realizaci akce svým zapojením podpořily např. Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR v čele s národní protidrogovou koordinátorkou Jarmilou Vedralovou, Národní ústav duševního zdraví a iniciativa Suchej únor. Mediálními partnery jsou Česká televize a Český rozhlas.

Foto: Vladimír Šigut

Další informace ke kampani přináší web Česko! A jak dál?

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví