Univerzita Karlova vpomenula 668. výročí svého založení

Dne 7. dubna 2016 si Univerzita Karlova připomenula 668. výročí svého založení, 700. výročí narození císaře a českého krále Karla IV., zakladatele naší nejstarší univerzity bude slavit v květnu. Dnes byly na slavostním setkání akademické obce UK předány Ceny Bedřicha Hrozného a Cena Miloslava Petruska oceňující významné tvůrčí počiny a prezentaci UK. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima  představil na slavnostním shromáždění  7. dubna 2016 novinky, které nejstarší českou univerzitu čekají v následujícím období.VOL_1957

Oslavy 668. výročí založení Univerzity Karlovy a 700. výročí narození Karla IV.

 Rektor UK prof. Tomáš Zima na slavnostním shromáždění ve Velké aule Karolina připomněl 668 let od založení Univerzity Karlovy a současně 700. výročí narození zakladatele UK, českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV., a jeho význam v české historii.

Rektor UK prof. Tomáš Zima zdůraznil, že poselství, jež nám Karel IV. napříč staletími odkázal, je vskutku mnoho. Jedno z nich je však nesmírně aktuální. Je jím setkávání, poznávání se, vzájemné obohacování se, dialog, tolerance. Rektor UK ve svém projevu vyjádřil naději, že evropští vzdělanci, členové akademických obcí, včetně té pražské, si velmi dobře uvědomovali a uvědomují, že tolerance a vstřícnost neznamenají podvolení se zlu či nepřátelům, kteří dříve, stejně jako nyní, ohrožují naši kulturu, naše tradice a hodnoty, na nichž stojí naše civilizace. Že tolerance, vstřícnost a lpění na demokratických principech, jejich obhajoba vždy a za všech okolností, nejsou projevem slabosti ani zbabělosti, ale naopak projevem síly a víry v sebe sama, víry právě v ty hodnoty, s nimiž je křesťanský „Západ“ po staletí bytostně spojen. Je třeba si neustále, znovu a znovu, připomínat, že Karel IV. za všech okolností usiloval o to, aby České království bylo ve všech ohledech a pokud možno natrvalo začleněno do celoevropských vazeb a struktur. Právě v takové orientaci, v takovém „ukotvení“, viděl císař a král Karel budoucí dobro naší země. Proto jsou všechny snahy o změnu dosavadního směřování našeho státu, zpochybňování jeho začlenění do Evropy a z toho plynoucích závazků ve fatálním rozporu s tou nejlepší historickou zkušeností. Hlubší smysl letošních oslav karlovského jubilea tak spočívá mimo jiné jít i nadále cestou, kterou našemu státu vytýčil Karel IV. a na niž úspěšně navázali jeho velcí následovníci, Tomáš Garrigue Masaryk a Václav Havel.VOL_1992

Cesta k excelenci

Na slavnostním shromáždění vystoupila dále prof. Jana Roitová, mj. nositelka Ceny Neuron 2014 pro mladé vědce v oboru chemie, držitelka Ignaz Lieben Prize. Ve svém projevu zdůraznila význam vědecké práce jako cesty k excelenci. Porf. Roithová zároveň uvedla, že naše univerzita zvládla v krátké době po pádu komunizmu vystoupat mezi uznávané vědecké instituce. UK má podle ní řadu úspěšných profesorů a profesorek. V některých oborech je schopna přilákat studenty z celého světa. Vyzvala k motivaci tím, čeho již bylo v různých vědních oborech dosaženo a k pokračování na další cestě našich vědců k excelenci.

Chemičku Roithovou před nedávnem již podruhé podpořila – prestižním grantem za desítky milionů korun – Evropská výzkumná rada (European Research Council – ERC), takovým úspěchem se žádný jiný z českých vědcú pochlubit nemůže.VOL_2077

Ceny Bedřicha Hrozného a Miloslava Petruska

Rektor UK prof. Tomáš Zima v den oslav založení univerzity předal na slavnostním shromáždění Ceny Bedřicha Hrozného a Cenu Miloslava Petruska

Cena Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2015 byla udělena

sdružení studentů i spolků UK za vzdělávání veřejnosti ČR v akutní otázce uprchlictví a migrace prostřednictvím přednášek, besed a různých vzdělávacích akcí v rámci Studentského hnutí za solidaritu, a tím za šíření dobrého jména univerzity

 Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin UK byla udělena

Ing. Petru Mackovi, Ph.D., PhDr. Richardu Biegelovi, Ph.D., Mgr. Jakubu Bachtíkovi  za unikátní publikaci “Barokní architektura v Čechách 

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin byla dále s ohledem na výjimečnost prací udělena rovnocenně týmu Přírodovědecké fakulty UK a týmu lékařských fakult UK.

Tým Přírodovědecké fakulty UK ve složení: prof. RNDr. Petr Nachtigall, PhD., Mgr. Pavla Eliášová, PhD., prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc. obdrží cenu Bedřicha Hrozného za objev nové metody syntézy zeolitů a její teoretické objasnění.

Tým lékařských fakult UK ve složení: prof. MUDr. Jiří Widimský CSc. MUDr. Jano Rosa Ph.D., MUDr. Ondřej Petrák Ph.D., MUDr. Branislav Štrauch Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Zelinka Ph.D., doc. MUDr. Robert Holaj Ph.D., prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., doc., MUDr. Petr Toušek, PhD., MUDr. Karol Čurila, PhD. převezme cenu Bedřicha Hrozného za rozvoj mezifakultní a multidisciplinární spolupráce při řešení problematiky resistentní hypertenze, zejména za mezinárodně respektovaný projekt „PRAGUE-15“ porovnávající katetrizační renální denervaci s farmakoterapií.

Bližší informace o cenách spolu s oceněnými naleznete
na webových stránkách Univerzity Karlovy:VOL_1994

http://www.cuni.cz/UK-4329.html

http://www.cuni.cz/UK-218.html

https://www.cuni.cz/UK-4909.html

 

 

Oslavy 700. výročí narození Karla IV.

Univerzita Karlova se jako jedna z nejdůležitějších institucí bude podílet na celostátních národních oslavách 700. výročí narození Karla IV., kterými důstojně uctí jubileum svého zakladatele. V jejich rámci se na univerzitě odehraje řada kulturních akcí a slavnostních událostí, shromáždění ve Velké aule Karolina, mezinárodní vědecká konference, vydání reprezentativních publikací, setkání rektorů evropských i světových univerzit a také řada kulturních akcí pro veřejnost, například výstava Druhý život Karla IV., nebo rekonstrukce korunovační slavnosti. Mezi nejvýznamnější akce patří mezinárodní konference rektorů, slavnostní shromáždění ve Velké aule a vědecká konference.

Další informace zde:

http://karel700.cuni.cz/

Aktuální dění na Univerzitě Karlově

Rektor UK Tomáš Zima zároveň informoval o aktuálním dění na univerzitě. Dne 16. dubna 2016 se uskuteční další ročník Dne celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů. Akce je určena široké veřejnosti i bývalým studentům univerzity a proběhne od 10.00 do 16.00 hodin v prostorách Karolina. Více informací na www.denczv.cuni.cz a www.festivalabsolventu.cuni.cz.

Hlavním záměrem Den celoživotního vzdělávání je:

1) Zpřístupnit informace o programech celoživotního vzdělávání, které veřejnosti nabízejí jednotlivé fakulty a další součásti univerzity.

2) Umožnit absolventům UK být v kontaktu s alma mater a seznámit se s možnostmi dalšího vzdělávání i se společenskými událostmi, které se plánují.

3) Nabídnout veřejnosti možnost navštívit národní kulturní památku Karolinum – historické prostory včetně nové otevřeného muzea UK.

Záznam ze slavnostního zasedání lze shlédnout na YT UK
https://www.youtube.com/watch?v=7v-iHhDMhkY&feature=youtu.be

Zaúčtováno v Jiné, Média, Vysoké školství