Tisková konference Univerzity Karlovy při příležitosti chystaných oslav 700. výročí narození Karla IV.

Rektor UK prof. Tomáš Zima společně s J. E. Michèle Pranchère-Tomassini – velvyslankyní Lucemburského velkovévodství, Mgr. Adrianou Krnáčovou – primátorkou hlavního města Prahy a Ing. Milanem Haškem, ředitelem organizační sekce Veřejný a neziskový sektor České spořitelny a.s., generálního partnera oslav na UK se ve středu 6. dubna 2016 v 10,30 hodin sešli v prostorách Vlasteneckého sálu s představiteli médií. Neformální setkání s novináři bylo mimořádné svým tématem – oslavami 700. výročí narození císaře a českého krále Karla IV., zakladatele naší nejstarší univerzity.  VOL_0941VOL_0969

Univerzita Karlova se jako jedna z nejdůležitějších institucí se podílí na celostátních národních oslavách, kterými důstojně uctí jubileum svého zakladatele. V jejich rámci se na univerzitě odehraje řada kulturních akcí a slavnostních událostí, zejména akademické shromáždění ve Velké aule Karolina, mezinárodní vědecká konference, vydání reprezentativních publikací, setkání rektorů evropských i světových univerzit a také řada kulturních akcí pro veřejnost, například výstava Druhý život Karla IV., nebo rekonstrukce korunovační slavnosti.

Univerzita Karlova se při této příležitosti spojila s dalšími významnými institucemi — Arcibiskupstvím pražským, Akademií věd ČR, Českou televizí, Českým rozhlasem, Hlavním městem Prahou, Národní galerií a hudebním festivalem Pražské jaro.

Na tiskové konferenci rektor UK prof. Tomáš Zima seznámil přítomné také s aktuálním děním na Univerzitě Karlově, se svými stanovisky a názory na současné dění z univerzitního prostředí v kontextu vědní a vzdělávací politiky ČR.VOL_1068

Rektor Tomáš Zima připomněl význam největší osobnosti české historie, českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. Zdůraznil jeho přínos v oblasti diplomacie, hospodářského i kulturního rozkvětu Českých zemí i Prahy, jež se v té době stala skutečnou metropolí říše. Rektor zdůraznil rovněž význam založení pražské univerzity, která byla první institucí svého druhu na východ od Rýna a na sever od Alp.

Univerzita Karlova se bude podílet na celostátních národních oslavách, jimiž důstojně uctí jubileum svého zakladatele. UK připravila společenské a kulturní akce, určené pro akademickou obec, hosty z České republiky i ze zahraničí, zástupce evropských i světových univerzit včetně významných osobností veřejného života.

Rektor UK, profesor Tomáš Zima, informoval novináře o nejvýznamnějších akcích, mezi něž patří mezinárodní konference rektorů, slavnostní shromáždění ve Velké aule a vědecká konference. Informoval rovněž o udělení Mezinárodní ceny Karla IV., která bude ve spolupráci s Hlavním městem Prahou 13. května 2016 slavnostně předána v Karolinu lucemburskému velkovévodovi Henrimu.VOL_1008VOL_0996

Ve dnech 14. a 15. května 2016 nabídne Univerzita Karlova zájemcům z řad veřejnosti ve spolupráci s městskou částí Praha 2 a s Arcibiskupstvím pražským komentované prohlídky klášterů a kostelů založených Karlem IV. Od 14. května do 31. srpna 2016 bude možné v Křížové chodbě Karolina navštívit výstavu Druhý život Karla IV. Akce je pořádána ve spolupráci s Národní galerií. Dne 21. května 2016 se v areálu Karolina uskuteční Dětský den, zaměřený na téma Karel IV. a Univerzita Karlova.

Ve dnech 3. a 4. září 2016 se bude ve spolupráci s hlavním městem Prahou konat vědecký projekt, spočívající v rekonstrukci korunovace Karla IV.

V koprodukci Univerzity Karlovy a České televize vzniká sedmidílný cyklus, jehož cílem je zprostředkovat atraktivním způsobem nejvýznamnější události ze života Karla IV. pod názvem Sedm pečetí Karla IV.

Pro veřejnost je připravena rovněž putovní výstava Císař na čtyřech trůnech s podtitulem Životní pouť Karla IV. ve čtrnácti zastaveních.Rektor Tomáš Zima zároveň poděkoval institucím, které se na přípravách oslav společně s UK podílely, tj. Arcibiskupství pražskému, Akademii věd ČR, České televizi, Českému rozhlasu, Hlavnímu městu Praze, Národní galerii a hudebnímu festivalu Pražské jaro.

VOL_1018

VOL_0979

VOL_1052
Více informací a podrobnosti o chystaných akcích k 700. výročí narození Karla IV. Univerzitou Karlovou lze nalézt na webových stránkách:
http://www.karel700.cuni.cz

Laureátem obnovené Ceny Karla IV. bude lucemburský velkovévoda Jindřich. Video si přehrajete na webu UK:
https://youtu.be/XRYvAx19DXo

Video z celého průběhu tiskové konference je přístupné na webu UK
https://youtu.be/HQXq9T-BWwM

Více se můžete dočíst na stránkách Českých novin
http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy…eni-karla-iv-budou-v-kvetnu/1334941?nt

na stránkách Českobudějovického Deníku
http://www.denik.cz/z_domova/karlovo-vyroci-monografie-roucho-a-cena-pro-velkovevodu-20160407.html

 

 

 

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Vysoké školství