Bylo podepsáno Prohlášení o stabilizaci VaVaI v České republice

Dnes jsme společně s ministryní škosltví mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou, předsedkyní Akademie
věd ČR prof. Evou Zažímalovou a  místopředsedou vlády pro vědu a výzkum Pavlem Bělobrádkem podepsali po vzájemné dohodě Prohlášení o stabilizaci VaVI.

 

PROHLÁŠENÍ O STABILIZACI  SYSTÉMU VaVaI V ČESKÉ REPUBLICE

Signatáři tohoto prohlášení (dále jen „Signatáři“) ve vzájemné dohodě s Radou pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“)
usilujíc o rozvoj společnosti založené na vzdělanosti a znalostech jako základnímu předpokladu společenského a hospodářského rozvoje České republiky, majíc na zřeteli závěrečnou zprávu Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR ze dne 4. října 2012, v níž se doporučuje řešit dlouhodobý pokles institucionálního financování české vědy v souladu s dobrou mezinárodní praxí[1], vycházejíc z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020 (dále jen „Národní politika VaVaI“) jako vrcholového strategického dokumentu pro systém VaVaI včetně návrhu výdajů státního rozpočtu na tuto oblast, s cílem rozšířit základnu špičkového výzkumu v České republice a zajistit tak efektivní plnění strategických cílů Národní politiky VaVaI

prohlašují, že

I.

  • vzhledem k významu vědy a vzdělání pro rozvoj české společnosti a ekonomiky budou podporovat vědeckou a výzkumnou činnost na pracovištích Akademie věd a na veřejných vysokých školách s cílem garantovat jejich institucionální stabilitu v delším časovém horizontu, a posílit tak jejich mezinárodní konkurenceschopnost, což jim současně vytvoří prostor pro efektivnější plnění cílů Národní politiky VaVaI ve prospěch České republiky a jejích občanů,
  • za účelem naplnění uvedeného cíle se budou v součinnosti s RVVI zasazovat o systematické navyšování institucionální podpory pracovišť Akademie věd a veřejných vysokých škol v letech 2019–2023 každoročně nejméně o pět procent tak, aby v delším časovém horizontu dosáhla institucionální podpora úrovně 70 procent výdajů pracovišť Akademie věd a veřejných vysokých škol na výzkum a vývoj s tím, že nebude nepříznivě ovlivněna výše účelových prostředků v této oblasti.

II. 

  • Akademie věd ČR (dále jen AVČR), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a Česká konference rektorů (dále jen ČKR) deklarují svoji snahu společně přispívat ke zvyšování kvality a efektivity výzkumu a vývoje v České republice a spolupracovat při plnění strategických cílů Národní politiky VaVaI v oblastech svých působností. 
  • AV ČR, MŠMT a ČKR proto budou usilovat v rámci svých působností stanovených zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků, a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, odosažení pokroku zejména v následujících základních oblastech Národní politiky VaVaI:
  1. Veřejný sektor VaVaI

AV ČR, MŠMT a ČKR se budou zasazovat o užší propojování ústavů AV ČR a veřejných vysokých škol. Zároveň budou dbát na rozšiřování spolupráce s institucemi veřejného sektoru a státní správy. V oblasti mezinárodní spolupráce budou klást důraz na zapojování vědeckých pracovníků do mezinárodních programů výzkumu (zejména do rámcových programů EU) i dalších mezinárodních iniciativ. Současně budou usilovat o získávání etablovaných vědeckých kapacit pro českou vědu a podporovat talentované mladé vědce.

  1. Spolupráce soukromého a veřejného sektoru VaVaI

AV ČR, MŠMT a ČKR budou vytvářet vhodné podmínky pro posilování spolupráce s podnikatelským sektorem a dalšími subjekty aplikační sféry. Zvláště se budou zaměřovat na usnadňování přenosu výsledků výzkumu do aplikační sféry. V této oblasti přijmou taková opatření, která povedou ke zvyšování míry komercializace výsledků výzkumu.

  1. Výzvy pro zaměření VaVaI

AV ČR, MŠMT a ČKR budou efektivně využívat existující mechanismy pro identifikaci nových perspektivních vědních oborů v reakci na aktuální trendy světové vědy a vývoj poznání. Budou se přitom zaměřovat na identifikaci a řešení problémů současné společnosti i na potřeby jejího rozvoje. Zároveň budou vytvářet vhodné podmínky pro podporu kultury rovných příležitostí ve VaVaI.

III.

AV ČR, MŠMT a ČKR zpracují pro vládu ČR a pro RVVI:

  • průběžnou zprávu o plnění svých závazků za každý uplynulý kalendářní rok, která bude obsahovat informace o dosažených výsledcích a případné zhodnocení jejich dopadů s ohledem na plnění stanovených cílů,
  • závěrečnou zprávu o plnění svých závazků za stanovené víceleté období, která bude obsahovat průběžné zprávy podle bodu 1) a dále souhrnné zhodnocení dosažených výsledků a jejich dopadů s ohledem na plnění stanovených cílů.

IV.

Konkrétní závazky vyplývající z tohoto Prohlášení budou dále upraveny prováděcími opatřeními AV ČR, MŠMT a ČKR v oblastech jejich působností.

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová

Předseda České konference rektorů Tomáš Zima

V Praze dne 30. května 2017

 

[1] Například Pakt für Forschung und Innovation – Fortschreibung 2016–2020 zajišťuje německým výzkumným organizacím meziroční nárůst základního institucionálního financování ve výši 5 % (německá Společnost Maxe Plancka tak získává formou institucionální podpory 78 % svého rozpočtu a Helmholtzovo společenství získává přímou institucionální podporou 70 % svého rozpočtu dle jejich výročních zpráv za rok 2015 resp. 2016). Význam institucionálního financování je dále zdůrazněn v Position paper on the future of science system (Max Planck Gesellschaft, Mnichov 2013).

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství