Medaile UK pro významné představitele medicínských oborů lékařských fakult UK

Na  zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy jsem předal medaile UK za významné celoživotní dílo a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost kolegům, vynikajícím lékařům a významným osobnostem současné medicíny. Zlatou prof. Janu Betkovi (1. LF UK, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku), stříbrnou prof. Antonínu Doležalovi (1. LF UK, gynekologie a porodnictví), prof. Antonínu Pařízkovi (1. LF UK, gynekologie a porodnictví) a prof. Jiřímu Šnajdaufovi (2. LF UK, dětská chirurgie).

Velmi si všech čtyř oceněných kolegů vážím, děkuji jim za jejich záslužnou vědeckou a pedagocickou činnost, kterou šířili dobré jméno nejen svojí mateřské fakulty, ale Univezity Karlovy doma i v zahraničí a přeji jim mnoho osobních úspěchů a sil do další práce.

Zleva: prof. A. Doležal, prof. J. Betka, prof. J. Šnajdauf, prof. A. Pařízek

 

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. (*12. 1. 1949 v Praze)
Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1975. Po složení I. a II. atestace z otorinolaryngologie obhájil v roce 1984 kandidátskou dizertační práci.  V roce 1986 byl jmenován docentem a v roce 1989 obhájil doktorskou dizertační práci, v roce 1990 byl jmenován profesorem pro obor otorinolaryngologie. Prof. Betka se stal v 36 letech přednostou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK. Kliniku vedl celých 30 let a na klinice dále působí v plném rozsahu. Pod jeho vedením se pracoviště stalo špičkovým zařízením specializovaným zejména na chirurgii. Prof. Betka se zabývá zejména onkologií hlavy a krku, provedl první laserovou operaci v České republice, první kochleární implantaci, první kmenovou implantaci a první endoskopickou operaci. Mimo to se specializuje na chirurgii štítné žlázy a v posledních 20 letech zejména na novou disciplínu, chirurgii baze lební. Klinika se pod jeho vedením rozšířila na přední evropské pracoviště, které je navštěvované odborníky z celého světa. Prof. Betka byl mnoho let předsedou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Nyní je 1. místopředsedou výboru. Je členem vědecké rady Univerzity Karlovy a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, členem kolegia děkana 1. lékařské fakulty UK.  Dvakrát získal cenu ministra zdravotnictví České republiky a mnoho dalších ocenění. Je čestným členem mnoha zahraničních ORL společností. Své výsledky publikoval v mnoha vědeckých časopisech a monografiích. Hirsch index má 17. V roce 1998 obdržel velkou medaili 1. LF UK a v roce 2009 stříbrnou medaili UK. Je významnou osobností Univerzity Karlovy, která svým působením v oblasti vědecké i pedagogické přispívá významným způsobem k jejímu rozvoji a dobrému jménu a udělení pamětní medaile univerzity by bylo zaslouženým oceněním jeho dlouholeté práce nejen pro 1. lékařskou fakultu, ale i pro Univerzitu Karlovu.

Prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc. (*20. 1. 1929 v Praze)
Je legendou českého porodnictví. Vychoval několik generací lékařů, přírodovědců a porodních asistentek. Vyniká zcela výjimečným přesahem znalostí různých přírodovědných oborů, které dokáže pregnantně analyzovat, formuluje neotřelé hypotézy a na základě experimentálních výzkumů a klinických pozorování vyvozuje vědecky respektované závěry. Okolí fascinuje širokým kulturním rozhledem, multilingvními schopnostmi, životním optimismem a neuvěřitelnou životní vitalitou. Většinu svého profesního života strávil v porodnici v Apolinářské ulici na 1. lékařské fakultě UK, kde pracoval od roku 1954. Zásadním způsobem ovlivnil českou porodnickou školu 20. století. Je autorem více než 130 vědeckých prací především z oblasti patofysiologie těhotenství a porodu. Se svými spolupracovníky stál u zrodu několika objevů světového významu, je držitelem několika patentů, autorem mnoha monografií, kapitol v učebnicích, beletristického románu, několika slovníků, řady populárních článků a mnoha dalších významných publikací. Jeho učebnice „Porodnické operace“ patří k bestsellerům v oblasti ženského lékařství a je nezbytnou a oblíbenou knihou každého českého porodníka. Profesor Doležal absolvoval řadu zahraničních studijních pobytů, aktivně se účastnil mnoha mezinárodních konferencí, je autorem článků v prestižních impaktovaných časopisech. Obdržel řadu vyznamenání, ocenění a diplomů, podílel se na pořádání mnoha českých i zahraničních výstav, většinou s tématikou mateřství a zrození člověka. Profesor Doležal sám sebe označuje za volnomyšlenkáře, darwinistu a na svět se dívá především očima přírodovědce. U svých pacientek a rodiček byl oblíbený pro mimořádnou porodnickou erudici a manuální zručnost, ale i díky svému autenticky empatickému přístupu a vnímání jejich problémů. Na lékařské fakultě patřil k respektovaným pedagogům, díky své ojedinělé osobnosti. Posluchače při přednáškách uměl dokonale upoutat svou bytostnou spojitostí s porodnictvím, kdy atraktivním způsobem dokázal předávat teoretické znalosti a zaujmout svými klinickými zkušenostmi. Profesor Doležal se věnuje výzkumu a výuce vysokoškolských studentů i po odchodu z lékařské fakulty, poslední roky aktivně působí na Katedře anatomie a biomechaniky FTVS UK. Profesora Doležala považujeme za doyena českého porodnictví. Jedná se o ojedinělou renesanční osobnost, jednoho z velkých českých porodníků s univerzálním rozhledem ve svém, ale i řadě příbuzných oborů. Díky němu a jeho spolupracovníkům se českému porodnictví podařilo zařadit mezi světovou zdravotnickou špičku na základě klinických perinatologických výsledků, ale i úrovně a výsledků vědeckého výzkumu v tomto oboru.

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. (*30. 1. 1959 v Praze)
Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. patří k významným představitelům oboru porodnictví, anesteziologie a intenzivní medicíny. Studium na FVL UK v Praze dokončil v roce 1984. V letech 1985-1987 působil na oddělení anesteziologie a resuscitace FN Na Bulovce. Od roku 1987 se začal věnovat svému původně vybranému chirurgickému oboru – gynekologii a porodnictví. V tomto roce složil atestaci I. stupně z oboru anesteziologie a resuscitace a o dva roky později z oboru gynekologie a porodnictví. V roce 1992 pak složil specializační atestaci II. stupně z gynekologie a porodnictví, v roce 2012 ze subspecializace fetomaternální medicína. V roce 1994 obhájil na 1. LF UK kandidátskou práci, v roce 2006 byl jmenován docentem a v roce 2016 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy. Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. dosáhl řady vynikajících výsledků nejen na poli klinickém, ale také pedagogickém a vědecko-výzkumném. Je vedoucím lékařem perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a krajským perinatologem pro Středočeský kraj. Pan profesor Pařízek je členem jak českých, tak i zahraničních společností v oboru perinatologie. V roce 1988 zavedl v Československu do rutinní praxe epidurální analgezii u porodu.Vynikající výsledky se odráží také v jeho vědecké, přednáškové a publikační činnosti. Je autorem a spoluautorem více než 200 odborných publikací, je řešitelem desítky grantů. S významným přispěním pana profesora Pařízka se na 1. LF UK podařilo akreditovat v roce 2015 bakalářský studijní program pro obor porodní asistentka.Pan profesor Pařízek je významnou osobou na poli organizace mezioborového postgraduálního vzdělávání lékařů, věnuje se také pořádání pravidelných národních kongresů. Mezi záliby pana profesora patří sport a literatura, věnuje se popularizaci vědy a je významných propagátorem odkazu díla architekta a mecenáše Josefa Hlávky.

Prof. Jiří Šnajdauf (*5. ledna 1949 v Praze)
V  roce 1967 maturoval, v roce 1973 promoval a nastoupil na chirurgické oddělení v Českých Budějovicích, které vedl vynikající operatér profesor Antonín Kostelecký. Ten Jiřího v roce 1977 doporučil profesoruKafkovi, přednostovi Kliniky dětské chirurgie FDL a FN Motol. Atestaci z dětské chirurgie složil v roce 1982, doktorskou i habilitační práci obhájil v roce 1991 a profesorem chirurgie byl jmenován v roce 1997. Přednostou Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol byl od roku 1990 až do roku 2016. Jeho zásluhou se rozvinula operativa vrozených vad GIT u novorozenců – zejména život zachraňující operace brániční kýly a k dokonalosti dovedl řešení problematiky deformit stěny hrudní. Unikátních výsledků pod jeho vedením dosahuje chirurgie slinivky i jater (v roce 1991 provedl jako první trisegmentektomii pro zhoubný jaterní nádor u malého dítěte) a podílel se i na zavedení transplantačního programu. Publikoval více jak stovku originálních prací a vychoval zdatné nástupce. Je členem řady prestižních odborných společností, opakovaně byl proděkanem 2. lékařské fakulty a je dlouholetým členem Vědecké rady Univerzity Karlovy.

 

 

 

 

 

 

Foto: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví