Instalace nového zvonu sv. Václava

V neděli jsem krátce promluvil při příležitosti instalace nového zvonu zasvěceného sv. Václavu a odlitého na počest prezidenta Václava Havla pro kostel sv. Havla na Starém Městě pražském. Ten stojí v blízkosti Karolina a byl v něm farářem sv. Jan Nepomucký a kázali zde významní reformátoři Konrád Waldhauser a Mistr Jan Hus.

Kostel sv. Havla patří k nejvýznamnějším pražským svatyním. Založen byl Václavem I., bratrem sv. Anežky České někdy v letech 1232- 1234. Stal se farním kostele „osady svatohavelské“, v níž se usazovali bohatí kupci německé národnosti.je tedy logické, že nedaleko kostela vybudovala bohatá rodina Rotlevů velký palác, který věnoval král Václav IV. Univerzitě Karlově. O významu kostela svědčí mimo jiné i to, že Karel IV. před jeho průčelím nechal zřídit podium,na němž se odehrávala korunovační hostina v roce 1347. Dříví z tohoto podia bylo pak použito na stavbu kostela Panny Marie Sněžné. Královna Blanka z Valois věnovala kostelu svůj korunovační plášť modré barvy, posetý zlatými liliemi. Tento plášť zaznamenal ještě v inventáři kostela sv. Jan Nepomucký, který bával u kostela sv. Havla farářem. V roce 1353 poslal Karel IV. z Kostnice faráři a osadníkům lebku sv. Havla, která byla uložena do nádherného relikviáře vytvořeného pražskými zlatníky. Jak už bylo naznačeno v letech 1380-1390 byl Sv. Havla farářem významný absolvent univerzity a rektor ultramontánů na univerzitě v Padově generální vikář arcibiskupa Jana z Jenštejna sv. Jan Nepomucký, jenž pro kostel pořídil vlastní rukou inventář. V kostele také kázal významný reformátor církve augustinián Konrád Waldhauser, jenž sepsal pro universitní studenty Postilu, jež byla nazvána „postillou študentů učení pražského.“ V roce 1404 zde kázal ve výroční den úmrtí císaře a krále Karla IV. Mistr Jan Hus. Hus byl v Kostnici obviněn kněze Beneše, že na Zelený čtvrtek v kostele sv. Havla bludně kázal o svátosti Božího Těla, což Hus popřel. Dalším významným kazatelem v kostele byl v roce 1412 univerzitní mistr Štěpán z Pálče, dříve přítel, později Husův odpůrce,jenž nesouhlasil s myšlenkami anglického reformátora Johna Wicklefa. Za husitských válek zde kostel obsazen příznivci Husovi. V roce 1437 byl nad dveře kostela umístěna mramorová deska oznamující, že Basilejský koncil povolil přijímání podobojí a že Čechové jsou věrnými dětmi církve. V roce 1519 byl v kostele pohřben významný univerzitní Mistr Václav Koranda –administrátor strany podobojí, jenž se dožil 96 let. Utrakvisté spravovali faru až do Bílé hory. V roce 1627 byl ke kostelu uveden řád karmelitánů. Václav Havel navázal na odkaz Tomáše Garigue Masaryka v rozvíjení demokratických tradic a zdůrazňoval svobodu slova, bádání a nezávislost univerzit. V roce 1990 mu jako výraz úcty udělila Univerzita Karlova čestný doktorát. Je opravdu symbolické, že zvon pro kostel sv. Havla ponese jméno Václava Havla, neboť zvony měli dvojí účel, svým hlasem svolávat lid k bohoslužbě či upozorňovat na nebezpečí, které Praze hrozí. Tak také zazníval hlas Václava Havla v listopadových dnech roku 1989 a zní i nadále vždy, když je ohrožována demokracie a svoboda v naší zemi.

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Vysoké školství