Aliance evropských univerzit 4EU+ podala přihlášku v rámci výzvy “Evropské univerzity” programu Erasmus+

Dnešní den podala aliance šesti evropských univerzit 4EU+, jejímž členem je Univerzita Karlova, přihlášku v rámci výzvy „Evropské univerzity“ programu Erasmus+. Smyslem výzvy je podporovat různá sdružení evropských univerzit.

Aliance 4EU+ spojuje v současné době celkem šest velkých a renomovaných veřejných univerzit s velkým rozsahem výzkumné činnosti. Kromě Univerzity Karlovy také Univerzitu v Heidelbergu, Univerzitu Sorbonnu, Kodaňskou univerzitu, Milánskou univerzitu a Varšavskou univerzitu.

Členové Aliance 4EU+ společně usilují o zavedení nové úrovně kvality vzájemné spolupráce ve výuce, vzdělávání, výzkumu a správě a ve vytváření infrastruktury, která bude umožňovat bezproblémovou spolupráci studentů a akademických i administrativních pracovníků. Aliance je založena na společném chápání role evropské univerzity jako instituce, jejímž posláním je udržovat a rozvíjet akademické hodnoty, zajišťovat rovný přístup ke vzdělání a formovat příští generace otevřených a kriticky uvažujících občanů, kteří budou připraveni čelit globálním výzvám a nacházet jejich řešení.

Šest univerzit s vědomím společné odpovědnosti za další směřování Evropy

U zrodu Aliance přede dvěma lety stála česká Univerzita Karlova, německá Univerzita v Heidelbergu, francouzská Sorbonna a polská Varšavská univerzita. Aliance 4EU formálně vznikla podpisem společné deklarace v Paříži dne 10. března 2018; počátkem října 2018 pak následovalo schválení společné strategie pro dlouhodobou spolupráci. V témže měsíci se Aliance rozrostla o dva další členy, Univerzitu v Kodani (Dánsko) a Univerzitu v Miláně (Itálie), čímž se z 4EU stalo 4EU+. Šest institucí podepsalo nové Memorandum o porozumění a schválilo Prohlášení o cílech (Mission Statement), které odráží vědomí společné odpovědnosti univerzit za řešení klíčových globálních výzev a zajištění vyváženosti v rámci evropského vysokoškolského vzdělávání.

Aliance 4EU+ staví na existující vícestranné spolupráci, usiluje nicméně o dosažení její vyšší úrovně vytvářením flexibilního meziinstitucionálního prostředí pro akademické vedení, studenty a zaměstnance. Těm se tak otevírají nové možnosti výuky, vzdělávání, vědeckovýzkumné činnosti a inovací s takovým celospolečenským přesahem, který by pro jednotlivé univerzity byl obtížně dosažitelný. Prohlášení o cílech Aliance 4EU+ definuje záměry Aliance v rámci tříletého pilotního projektu Erasmus+, jakož i v dlouhodobějším horizontu.

Aliance živá a aktivní

Od března 2018 Aliance uspořádala kromě každotýdenních virtuálních setkání již více než 25 osobních setkání a workshopů, na nichž se setkaly více než dvě stovky účastníků z řad vedoucích představitelů univerzit, studentů, přednášejících, výzkumných a akademických pracovníků. Bylo předloženo více než sto společných návrhů projektů v oblasti výzkumu, vzdělávání a odborné způsobilosti zaměstnanců, z nichž většina spadá do čtyř hlavních programů (flagships) 4EU+:

  • Zdraví a demografické změny v městských aglomeracích
  • Evropa v měnícím se světě: Porozumění odlišným společnostem, kulturám a jazykům a jejich integrace
  • Přetváření vědy a společnosti zapojováním informačních, výpočetních a komunikačních technologií
  • Biodiverzita a udržitelnost životního prostředí

Instituce sdružené v Alianci 4EU+ již získaly několik národních grantů, které umožnily Alianci zvýšit její sdílený rozpočet, nabídnout mikrogranty a financovat nastartování dalšího rozvoje společných iniciativ, čímž byly uvedeny do chodu první společné projekty 4EU+. Efektivní spolupráci umožnilo mimo jiné také zřízení společných řídících struktur.

Zapojení Aliance 4EU+ do první výzvy programu Erasmus+ „Evropské univerzity“ je podporováno více než 20 přidruženými partnery, kteří vyjádřili svůj záměr přispět k aktivitám Aliance. Mezi přidružené partnery Aliance patří neziskové organizace (European Environmental Bureau, Robert Schuman Foundation), obchodní komory, regionální orgány a útvary (města Kodaň, Milán a Varšava, metropolitní oblast Rýn-Neckar) i komerční společnosti, mezi jinými např. Cap Digital, SAP SE a Suez. Svou podporu iniciativě 4EU+ vyjádřily i klíčové vládní instituce, jako například polské Ministerstvo vědy a vysokého školství, Parlament České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Studentská komora rady vysokých škol ČR.

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví