Absolventi a studenti UK obdrželi prestižní ceny rektora a Bolzanovu cenu

Dnes jsme předali každoročně udělovanou prestižní Cenu rektora nejlepším absolventům naší univerzity, Mimořádnou cenu rektora   vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu a Bolzanovu cenu podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy.

Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cenu získávají absolventi lékařských oborů – Cena prof. MUDr. Karla Weignera, společenskovědních oborů – Cena prof. JUDr. Karla Engliše, přírodovědných oborů – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, teologických oborů – Cena Josefa Dobrovského, učitelského studia – Cena prof. PhDr. Václava Příhody. Ocenění přebírají diplom a finanční odměnu.

Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů obdrželi MUDr. Karel Kieslich z 3. LF UK a Bc. Anna Radimecká z 1. LF.

Karel Kieslich absolvoval magisterský studijní program všeobecné lékařství. V průběhu studia se zaměřil na výzkum anatomických změn při degenerativních onemocněních centrální nervové soustavy. Jedním z vrcholů jeho dosavadní studijní i vědecké dráhy je jeho přijetí na prestižní University College London.

Anna Radimecká absolvovala bakalářský studijní program Adiktologie. Po celou dobu studia dosahovala vynikajících studijních výsledků a obhajobu bakalářské práce i státní závěrečnou zkoušku absolvovala s vyznamenáním.

Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů obdrželi Mgr. Marta Vančurová z Právnické fakulty a Bc. Michal Kotrč z Fakulty sociálních věd.

Marta Vančurová zpracovala a obhájila diplomovou práci na téma Enviroronmentální práva domorodých národů s velmi dobrým studijním výsledkem. Kromě úspěšného studia dosáhla opakovaně vynikajících výsledků ve dvou ročnících Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK.

 Michal Kotrč byl ohodnocen za bakalářskou práci „The Rise of Extreme Right: Evidence from the Slovak Parliametary Election“, jež stojí na pomezí ekonomie, politologie a sociologie. Jedná se o interdisciplinární studii, která dokumentuje význam rigorózního zpracování dat na závažné téma celospolečenského charakteru. 

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdrželi Mgr. Filip Horký a Bc. Jiří-Jakub Zevl z Přírodovědecké fakulty.

Filip Horký byl oceněn za diplomovou práci „Copper(I) complexes with phosphinonitrile donors“, státní magisterskou zkoušku navíc vykonal velmi dobře. Výsledky jeho práce se následně staly součástí čtyř článků publikovaných v odborném tisku.

Jiří-Jakub Zevl uspěl s bakalářskou prací „Morfologie sídel suburbánní zóny Prahy“. Při jejím zpracování ukázal nadstandardní výzkumný talent a rovněž vysokou míru samostatnosti při zpracování empirické části bakalářské práce.

Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia byla udělena Mgr. Lukáši Vejmelkovi z Matematicko-fyzikální fakulty.

Lukáš Vejmelka převzal ocenění za svoji diplomovou práci „Elektrická rozvodná soustava ve výuce fyziky“. Diplomová práce byla ohodnocena jako velice kvalitní a byla doporučena jako práce rigorózní. Významně také přispěl k rozvoji elektronické sbírky řešených úloh dostupné všem zájemcům na webu www.reseneulohy.cz, pro niž vytvořil řadu úloh z fyziky a matematiky.

Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů obdrželi Mgr. Pavel Kuchta z Katolické teologické fakulty a Bc. Benjamín Pavlík z Husitské teologické fakulty.

Pavel Kuchta byl ohodnocen za diplomovou práci „Uzdravování ve Skutcích apoštolů“. Jedná se o téma, které není v současné odborné literatuře často projednáváno. Práce se vyznačuje metodologickou přesností a vědeckou erudovaností. Během studia se rovněž věnoval návštěvám nemocných a práci s mládeží.

Benjamín Pavlík převzal ocenění za svoji bakalářskou práci na téma Teologie listu Athanasia Alexandrijského Epiklétovi, která byla navržena ke knižnímu publikování. Práce se zaměřuje na Athanasiův list Epiklétovi, který je jedním z velmi důležitých christologických textů 4.století a jeho vliv na další christologii je nezpochybnitelný.

Mimořádnou cenu rektora jsem udělil

Bc. Evě Krchové z Fakulty sociálních věd za mimořádné přispění k rozvoji fakulty a propagaci jejího dobrého jména svými sportovními výsledky v atletice,

Bc. Tereze Kmochové z Přírodovědecké fakulty, jež se dokáže i přes svůj zdravotní hendikep věnovat na špičkové úrovni alpskému lyžování,

Mgr. Martinu Minaříkovi, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty za prvoautorství článku „Pre-oral gut contributes to facial structures in non-teleost fishes“ v prestižním světovém časopise Nature,

kolektivu autorů z Matematicko-fyzikální (Daniel Dupkala, Bc. Miroslav Hanzelka, Bc. Martin Sýkora, Bc. Jan Krejčí, Bc. Martina Vaváčková, Bc. Jiří Setnička, Bc. Aneta Šťastná, Mgr. Patrik Švancara), Filozofické (Mgr. Michal Láznička) a Přírodovědecké fakulty (Mgr. Petra Zahajská) za vedení korespondenčních seminářů a soutěží, které výrazným způsobem pomáhají šířit povědomí o kvalitě výuky na Univerzitě Karlově.

 Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za čin nebo činnost vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost, za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Oceněný dostává dopis rektora a finanční odměnu.

Bolzanovu cenu, jejímž smyslem je již více než dvacet let podporovat vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů, obdrželi:

v kategorii společensko-vědní  JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D. z Právnické fakulty za dizertační práci „Perspektivy harmonizace přímých daní důchodového typu v Evropské unii“,

v kategorii přírodovědné RNDr. Miroslav Položij, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty za dizertační práci „Theoretical investigation of microporous materials for adsorption and catalysis“ zabývající se modelováním struktury a vlastností tzv. mikroporézních materiálů

v kategorii biomedicínské PharmDr. Barbora Červinková, Ph.D. z Farmaceutické fakulty za dizertační práci „Uplatnění moderních separačních technik v analýze biologického materiálu“.

Všem oceněným studentům ze srdce blahopřeji a přeji jim mnoho úspěchů v jejich další práci. Jsem rád, že naše univerzita má ve svých řadách tak skvělé studenty a absolventy, kteří svojí činností propagují její dobré jméno doma i ve světě.

Záznam z udílení cen:

https://www.youtube.com/watch?v=DrVRlppDdCw

Foto: René Volfík

 

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví