145. zasedání Pléna České konference rektorů

 

Plénum České konference rektorů (ČKR) se uskutečnilo ve čtvrtek dne 12. dubna 2018 v Ostravě za hostitelství Ostravské univerzity a přijalo na svém 145. zasedání následující usnesení:

 

  1. ČKR podporuje úsilí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o zachování přislíbeného rozpočtového rámce pro vysoké školy na rok 2019 s meziročním nárůstem 3,2 mld. Kč.

 

  1. ČKR nesouhlasí se škrty ve schváleném státním rozpočtu na rok 2018, které významně postihují výdaje na výzkum a vývoj v různých resortech. Změny v rozpočtu v průběhu roku, které nejsou zdůvodněny neočekávatelnými okolnostmi, vnášejí do plánování výdajů nesystémový prvek a snižují předvídatelnost chování státu. Politická diskuse o výdajových prioritách vlády je legitimní, ale má se odehrávat v řádném čase přípravy státního rozpočtu, nikoli až po jeho schválení Sněmovnou Parlamentu ČR.

 

  1. ČKR podporuje takové hodnocení výzkumu v rámci Metodiky 17+, jež povede k objektivnímu posouzení kvality všech výzkumných organizací v ČR na základě jasně definovaných kritérií a verifikovaných dat, která umožní oborově specifické srovnání v mezinárodním měřítku, a žádá, aby Rada pro výzkum, vývoj a inovace zahájila realizaci Metodiky 17+.

 

  1. ČKR se důrazně ohrazuje proti nekompetentním výrokům o programu ERASMUS+, které šíří poslanec Lubomír Volný (SPD), člen Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Program ERASMUS+ významně přispívá k rozšíření zkušeností a vědomostí studentů českých vysokých škol a k posílení konkurenceschopnosti ČR.

 

  1. ČKR podporuje iniciativu projektových a ekonomických specialistů (PES) usilující o snížení administrativní zátěže projektů. Požadavky českých úřadů jsou často nad rámec evropských řídicích orgánů.

 

  1. ČKR nedoporučuje některé navrhované úpravy Institucionálního plánu směřující k omezení aktivit, které na vysokých školách mohou být z tohoto titulu podpořeny. Institucionální plán by měl zároveň zachovat charakter centrálně řízených priorit vysokých škol. ČKR doporučuje zohlednit specifika neuniverzitních a převážně profesně zaměřených vysokých škol.

 

  1. ČKR apeluje na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby prosadilo navýšení prostředků na investiční programové financování vysokých škol v zájmu zachování a rozvoje kvalitního moderního studijního prostředí.

 

  1. ČKR připravuje zapojení vysokých škol do společných projektů na podporu organizace společných výběrových řízení na nákup zboží/služeb, které by mohly přispět k významným úsporám prostředků na vysokých školách.

V Ostravě dne 12. dubna 2018

    Za Českou konferenci rektorů
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
                   předseda

 

Fotografie: z archivu ČKR

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví