Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická v Praze podávají společně s doc. Jiřím Fajtem, doc. Ivanem Ošťádalem a doc. Janem Eichlerem žalobu na prezidenta republiky

Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická se rozhodly podniknout právní kroky ve věci prezidentského rozhodnutí o (ne)jmenování doc. Jiřího Fajta, Doc.  Ivana Oštádala a doc. Jana Eichlera profesorem.

ABC_5812

Doc. PD Dr. et Ing. Jiří Fajt, PhD. působí na Filozofické fakultě UK a zároveň je generálním ředitelem Národní galerie v Praze. Vědecká rada FF UK doporučila na základě hlasování z 20. 3. 2014, aby doc. Fajt byl jmenován profesorem pro obor dějiny umění a tento návrh následně schválila Vědecká rada Univerzity Karlovy na zasedání konaném 19. 6. 2014.  Prezident republiky Miloš Zeman však odmítl jmenování doc. Fajta profesorem.

Doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. působí na Katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK. Vědecká rada MFF UK doporučila na základě hlasování ze dne 4.6.2014, aby doc. Ošťádal byl jmenován profesorem pro obor fyzika – fyzika povrchů a plazmatu a tento návrh následně schválila Vědecká rada Univerzity Karlovy na zasedání konaném dne 27. 11. 2014.  Prezident republiky Miloš Zeman však odmítl jmenování doc. Oštádala profesorem.

Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. působí na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE a zároveň jako vědecký pracovník na Ústavu mezinárodních vztahů, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Vědecká rada Fakulty mezinárodních vztahů doporučila na základě hlasování ze dne 22. 10. 2014, aby byl doc. Eichler jmenován profesorem pro obor mezinárodní politické vztahy a tento návrh následně schválila Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze dne 4. 11. 2014. Prezident republiky Miloš Zeman však odmítl jmenování doc. Eichlera profesorem.

UK a VŠE zastávají názor, že doc. Fajt, doc. Oštádal a doc. Eichler splnili veškeré zákonné podmínky a z tohoto důvodu mají na jmenování profesorem právní nárok.  Proto se rozhodly podniknout právní kroky, které by zajistily pravomocné rozhodnutí v této záležitosti, a společně s doc. Fajtem, doc. Oštádalem a doc. Eichlerem podali na prezidenta republiky žaloby u Městského soudu v Praze.

Žalobci odůvodňují zvolený postup tím, že prezident republiky rozhodnutím o nejmenování výše uvedených osob profesorem nerespektuje závazný návrh Vědecké rady UK,  Vědecké rady VŠE a usnesení Vlády ČR ze dne 8. 4. 2015, ačkoli zákon o vysokých školách mu takový postup neumožňuje.

Žaloby se odvolávají na § 73 zákona o vysokých školách, z něhož vyplývá, že pokud dotyčný úspěšně prošel jmenovacím řízením dle zákona o vysokých školách, je prezident republiky povinen jmenování provést a předseda vlády je povinen rozhodnutí o jmenování spolupodepsat. Zákon zde nenabízí prezidentovi republiky žádný prostor pro uvážení a návrh vědecké rady dané vysoké školy je pro něho závazný.

Žalobci se domnívají, že prezident svým jednáním narušuje autonomní povahu řízení o jmenování profesorem, resp. autonomii a nezávislost Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické v Praze jakožto vysokých škol, a zároveň zpochybňuje akademická práva a univerzitní svobody. Nejmenováním profesorů prezident zasahuje do vnitřního uspořádání obou vysokých škol a do personálního zabezpečení studijních programů.

Z výše uvedených důvodů navrhují, aby soud vydal rozsudek, kterým prezidentovi uloží, aby vydal rozhodnutí o jmenování doc. Fajta, doc. Oštádala a doc. Eichlera profesorem.

Zaúčtováno v Politika, Vysoké školství