Tisková konference u příležitosti 667. výročí založení Univerzity Karlovy

Dne 7. dubna 2015 před slavnostním shromážděním ve staroslavném Karolinu u příležitosti oslav 667. výročí založení Univerzity Karlovy jsem pozval novináře ke krátké tiskové konferenci. Jejím tématem byly nejen oslavy založení UK, ale také  současné aktuálním dění na univerzitě.  Univerzita Karlova si v tomto roce připomíná také 600. výročí od upálení Mistra Jana Husa, osobnosti, jež je významně spjata s několika místy: Husincem, Kostnicí, Betlémskou kaplí a velmi podstatně také s Univerzitou Karlovou – Mistr Jan Hus byl rektorem této univerzity a jeho bronzová socha od Karla Lidického je umístěna ve vnitřním dvoře areálu Karolina. Seznam akcí najdete v materiálech, které jste obdrželi na dnešní tiskové konferenci, a budou zveřejněny na webových stránkách UK. Více informací je k dispozici na hus.cuni.cz.
Novináři byli informování, že v den oslav založení univerzity budou předány také na slavnostním shromáždění ve Velké aule Karolina Ceny Bedřicha Hrozného a Miloslava Petruska. Ceny Bedřicha Hrozného za významný a originální tvůrčí počin byly za rok 2014 uděleny dvě. Jednu obdrželi prof. Aleksi Šedo z 1. lékařské fakulty společně s prof. Rolfem Mentleinem z Univerzity v Kielu a kol. za odbornou publikaci „Glioma Cell Biology“, druhou převzala doc. Mireia Ryšková z Katolické teologické fakulty UK za publikaci „Pavel z Tarsu a jeho svět“.
Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy získala Mgr. Alexandra Hroncová z Přírodovědecké fakulty UK za dlouhodobý přínos a prezentaci Přírodovědecké fakulty prostřednictvím portálu Přírodovědci.cz.
Oslavy výročí založení Univerzity Karlovy jsou v letošním roce ojedinělé tím, že bude zpřístupněna obnovená stálá expozice Univerzity Karlovy, kde je k vidění mnoho historických artefaktů mapujících bohatou historii této vzdělávací instituce od jejích počátků po současnost, například odlitky bust Karla IV., Václava IV. či Arnošta z Pardubic, fragmenty z tzv. Rotlevova domu (dnešního Karolina) či model Betlémské kaple. Na výstavě je též možné spatřit listiny vztahující se k založení univerzity či kopie univerzitní pečeti a žezla. Expozice je rozdělena do několika částí mapujících vývoj univerzity – Univerzita utrakvistická, Univerzita Karlo-Ferdinandova a UK současná. Návštěvníci tak budou moci kromě historických materiálů zhlédnout též audiovizuální záznamy přibližující roli univerzity v moderních dějinách. Výstava bude pro veřejnost zpřístupněna vždy o víkendech.

Z aktuálního dění na UK zajímaly novináře nejvíce výsledky ukončení přihlášek ke studiu na fakulty UK, kterých bylo k 28. únoru 2015 celkem 59 700. Největší zájem je o studium na lékařských fakultách – oborech všeobecné lékařství, zubní lékařství, všeobecná sestra a fyzioterapie, na Farmaceutické fakultě, na Právnické fakultě, Fakultě humanitních studií, Fakultě tělesné výchovy a sportu, Filozofické fakultě (především obor psychologie) a Fakultě sociálních věd.
Novinkou je také informace o vzniku Mezinárodní rady Univerzity Karlovy v Praze, která je poradním orgánem rektora pro posuzování hlavních směrů vědecké a pedagogické činnosti UK, výzkumných programů, jejich hodnocení a systému financování UK. Rada je složena z vynikajících, mezinárodně uznávaných vědců s vysokou vědeckou reputací i morální integritou působících dlouhodobě mimo Českou republiku. Úkolem Rady bude zvýšit mezinárodní prestiž Univerzity Karlovy a napomoci k vyšší kvalitě vědecké a vzdělávací práce tak, aby ještě lépe obstála v mezinárodním srovnání a potvrdila svou úlohu mezinárodně viditelné „research university”. Proto budou do rady jmenovány význačné vědecké a pedagogické osobnosti, působící ve špičkových zahraničních institucích.
Na závěr byli novináři pozváni k účasti na dalším ročníku Dne celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů, který se uskuteční dne 11. dubna 2015. Akce je určena široké veřejnosti i bývalým studentům univerzity a proběhne od 10.00 do 17.00 hodin v prostorách Karolina. Více informací na www.denczv.cuni.cz a www.festivalabsolventu.cuni.cz (viz pozvánka).

Na webovém portálu Youtube UK si můžete přehrát videozáznam z tiskové konference. Více informací o vzniku Mezinárodní rady Univerzity Karlovy v Praze se můžete dozvědět na webových stránkách UK.

Zaúčtováno v Vysoké školství