Rektor Univerzity Karlovy ocenil nejlepší studenty prestižní Bolzanovou cenou

Bolzanova cena podporuje vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy již více než dvacet let. Soutěžní práce, které přihlašují sami studenti, posuzuje komise pro udělení ceny, jež je složena z členů jmenovaných rektorem. V letošním ročníku komise hodnotila několik desítek přihlášených prací.

Dne 20. 1. 2015 jsem udělil Bolzanovu cenu spojenou s finanční odměnou 3 studentům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem.

V kategorii společensko-vědní včetně teologických oborů obdržela cenu Mgr. Radka Těšínská Lomičková, Ph.D., z Katolické teologické fakulty UK za dizertační práci Znaková řeč v cisterciáckých a benediktinských klášterech ve středověku. Práce vykresluje dějiny znakové řeči na evropském kontinentě od 10. do 15. století a ukazuje, jak se znaková řeč používala v řádovém centru i českých klášterech. Její práce je cenným přínosem a obohacením poznatků a informací uvedeného období a rozšiřuje teritorium dalšího bádání v oblasti historie pro budoucí generace studentů.

V kategorii přírodovědné obdržel cenu RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty UK za dizertační práci Silicon nanocrystals, photonic structures and optical gain. Práce se zabývala studiem fundamentálních optických vlastností křemíkových nanokrystalů, navržením a přípravou fotonických krystalů se zvýšenou extrakcí světla a studiem možnosti zvýšeného optického zisku křemíkových nanokrystalů jejich zabudováním do dvoudimenzionálního fotonického krystalu. Získané poznatky v oceněné práci by měly přispět k optimalizaci fotonických vlastností křemíkových nanokrystalů.

V kategorii lékařské obdržel cenu MUDr. Viktor Kočka, Ph.D., z 3. LF UK za dizertační práci Ischemická choroba srdeční – od patofyziologie ischemické mitrální regurgitace k perkutánní koronární intervenci. Publikace přináší důležitá data prokazující úzký vztah mezi ischemickou mitrální regurgitací a koronární revaskularizací myokardu. Je významná tím, že umožní do budoucna poskytnout užitečné informace pro správná rozhodnutí a užití nových postupů klinické léčby u pacientů s ischemickou chorobou srdeční tak, aby vedla ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Práce je doložena prioritními daty založenými na nálezech v populaci.

Všem oceněným studentům ze srdce blahopřeji a přeji jim úspěchy v jejich další vědecké práci.

Více informací o udělení Bolzanovy ceny nejlepším studentům UK si můžete přečíst na webových stránkách Univerzity Karlovy. Můžete si také přehrát videozáznam na webovém portálu Youtube a na webových stránkách České televize od 113. minuty vysílání.

Zaúčtováno v Vysoké školství