Prohlášení rektora Univerzity Karlovy v Praze

Dnešního dne mě ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek informoval o tom, že mu prezident republiky ing. Miloš Zeman, CSc. sdělil, že nehodlá podepsat dekrety tří docentů navržených ke jmenování profesorem

  • PhDr. Jiřího Fajta, Ph.D., předního historika umění, vědce a pedagoga Filozofické fakulty UK a ředitele Národní galerie v Praze,
  • RNDr. Ivana Ošťádala, CSc., renomovaného vědce a pedagoga z Katedry fyziky a povrchu plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty UK
  • a doc. PhDr. Jana Eichlera, CSc. z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze,

jejichž jmenování projednaly a schválily na svých zasedáních vědecké rady UK a VŠE.

Kandidáti z řad akademické obce Univerzity Karlovy v Praze, docent Fajt i docent Ošťádal, prošli náročným jmenovacím řízením před Vědeckou radou FF UK, respektive MFF UK a poté před Vědeckou radou UK, která jejich jmenování doporučila jednoznačným poměrem hlasů. Jsem si jist, že oba docenti, jejichž odborná reputace v České republice i v zahraničí je nezpochybnitelná, splnili všechna kritéria potřebná podle zákonů a předpisů Univerzity Karlovy ke jmenování profesorem.

Prezident republiky jmenovací dekrety výše zmíněných docentů nepodepsal, třebaže má ke jmenování dojít již 7. května 2015; navíc do této chvíle svůj krok nijak nezdůvodnil. Tuto skutečnost pokládám za nepřijatelný zásah do principů akademických svobod a za znevážení akademické obce Univerzity Karlovy.

Obracím se proto na Vědeckou radu UK, Akademický senát UK a akademickou obec UK i dalších vysokých škol v České republice i v zahraničí, aby se k tomuto rovněž vyjádřily.

Smíříme-li se s tím, že prezident republiky nebude respektovat samosprávu vysokých škol, jež neoddělitelně patří ke svobodné, demokratické společnosti, nebudeme si moci vážit nejen jeho, ale ani sami sebe.

V Praze, 5. května 2015, 18 hodin

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy v Praze

Prohlášení rektora Univerzity Karlovy najdete také na webovém portálu Univerzity Karlovy.

Více informací se dozvíte také na následujících serverech:

V papírové podobě vyšly články také v Lidových novinách, v deníku Metro a v deníku Právo.

Zaúčtováno v Vysoké školství