Univerzita Karlova si dnes ve Velké aule Karolina připomněla Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii

Zástupci Univerzity Karlovy si dnes ve Velké aule Karolina připomněli Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. Při této příležitosti byli již tradičně oceněni nejlepší vyučující, vzdělávací počiny i vědecké osobnosti.
Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima

 Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima ve svém projevu, který byl vzhledem ke koronavirové situaci přenášen on-line, zmínil kromě významu svátku 17. listopadu pro současnost také aktuální nelehkou situaci. „Koronavirová pandemie tvrdě zasáhla celou zemi a změnila život každého z nás. Bohužel počty nakažených a hospitalizovaných občanů, včetně těch ve vážném zdravotním stavu, jsou stále vysoké. Kromě smutku a obrovských těžkostí přinesla koronavirová pandemie ale také naději a  solidaritu. Rok 2020 ukázal, že není pravda, že naše občanská společnost je nefunkční. Letošní jaro ji doslova probudilo, ukázala se její obrovská síla a sounáležitosti. Ať už naše blízká i vzdálenější budoucnost přinese cokoli, jsem přesvědčený, že kromě zachování svobody a demokracie, které jsou pro nás zcela zásadní, bude čím dál více záležet také na zdánlivě všedních věcech, na vztazích v rodinách a mezi přáteli, na slušnosti, na důvěře v slovo toho druhého, na víře v to, že se poctivá práce vyplatí. Tyto zdánlivě obyčejné hodnoty a ideály – zachování svobody a demokracie považuji za mimořádně důležité“, uvedl rektor UK Tomáš Zima

Zástupci studentů Anna Malečková a Tomáš Sychra

Zástupci studentů Anna Malečková a Tomáš Sychra pak ve svých projevech zmínili boj studentů za demokracii v uplynulých desetiletích a uvedli, že minulost i současnou situaci spojuje pocit bezvýchodnosti. To pro naši společnost znamená hrozbu a je proto nezbytné, abychom pocitu beznaděje nepodlehli a aktivně s ním bojovali.

Místopředsedkyně nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových Nadání Marie Karfíková

Místopředsedkyně nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových Nadání Marie Karfíková vzpomenula historické souvislosti 17. listopadu a přidala poselství pro současnost: „Dnes je výjimečný den, který bychom měli chápat jako východisko i výzvu, a s pohledem upřeným dopředu se zastavit a ohlédnout zpět. Je to den, kdy si nasloucháme, ale důležité je, abychom se dokázali slyšet, chápat, tolerovat se a rozumět si i zítra a pozítří. Jde o to, aby dnešní pieta neskončila pietním aktem, ale stala se kontinuální součástí našeho světa, procesem, v němž dochází k vzájemnému zrcadlení minulého současného i budoucího.“

U příležitosti oslav svátku 17. listopadu byly předány Ceny Miloslava Petruska za prezentaci, Ceny Arnošta z Pardubic pro nejlepší vyučující a nejlepší vzdělávací počin, Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a podpora Donatio Universitatis Carolinae nejlepším vědeckým osobnostem.

Cenu Miroslava Petruska za prezentaci si odnesl projekt Medici pro očkování za významné přispění k veřejné propagaci a utváření pozitivního obrazu nejen mateřské 2. lékařské fakulty, ale celé Univerzity Karlovy. Projekt se snaží reflektovat současnou situaci, kdy kvůli snadnému šíření nepravdivých a zavádějících informací o očkování narůstá počet rodičů a osob odmítajících očkování, čímž dochází k významnému poklesu proočkovanosti naší populace a návratu závažných infekcí, proti kterým lze očkovat.

Cenu rovněž získalo „Centrum spolků, studentů a absolventů za zdárné zorganizování projektu Svobodný listopad, který během měsíce plných aktivit široce připomínal výročí 30. a 80. výročí obou osudových 17. listopadů v naší zemi.

Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin byla udělena monografii „Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího”. Monografie je výsledkem práce interdisciplinárního týmu, který se zaměřil na analýzu souboru dvou desítek mědirytin z dílny Matthäuse Meriana staršího. Analyzované  rytiny zobrazují válečné události z doby třicetileté války v českých zemí. Během studia vyvinul badatelský tým unikátní a v celé Evropě dosud ojedinělou metodu interdisciplinární analýzy, zahrnující aspekt historický, archeologický, umělecko historický a také kartografický a geodetický.

Cenu rovněž obdržel kolektiv autorů za publikaci „Adenomy hypofýzy“, která zachycuje aktuální stav diagnostiky a léčebných možností v neurochirurgii.

Dále byla oceněna publikace „Digesta neboli Pandekty, svazek II, kniha XVI – XXXV, vybrané části, která představuje překlad základních pramenů římského práva do češtiny. Cenu přezvali prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.a Mgr. Klára Žytková z Právnické fakulty.

Cenu rovněž převzali Mgr. Marek Stibal, Ph.D., Mgr. Jakub D. Žárský, Ph.D. a Tyler. J. Kohler z katedry Ekologie Přírodovědecké fakulty za článek v časopise Nature “Greenland melt drives continuous export of methane from the ice-sheet bed”.

Cenu Arnošta z Pardubic, která je určena akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnosti, obdrželi:

V kategorii za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK Mgr. Michal Ctibor, Ph.D., z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK za interpretační kurzy latiny.

 V kategorii za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově RNDr. Pavlu Teplému, Ph.D., doc. RNDr. Václavu Martínkovi, Ph.D., RNDr. Luďkovi Míkovi, Ph.D., doc. RNDr. Petru Šmejkalovi, Ph.D.,  z Katedry učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty UK za Interaktivní periodickou tabulku prvků.

V kategorii pro vynikajícího vyučujícího Univerzity Karlovy získal ocenění doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK.

Ocenění v oblasti vědy Donatio Universitatis Carolinae obdrželi:

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., historik a překladatel

prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr., mezinárodně uznávaný odborník v oblasti organické geochemie, aplikace spektroskopických metod v geovědách a průkopník exobiologie

prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. odborník na výzkum v oblasti spintroniky, což je nové dynamicky se vyvíjející odvětví elektroniky

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., nejvýznamnější současný český dětský hematolog

prof. RNDr. Petr Volf, CSc., zakladatel moderní lékařské entomologie na Univerzitě Karlově, který zásadním způsobem přispěl k rozvoji celosvětového výzkumu v oblasti přenašečů infekčních chorob.

 

 

Foto: Vladimír Šigut

 

Projev rektora UK Tomáše Zimy:

Projev 17-11-2020 TZ def DD

Akce byla on-line streamována na webu UK  a sociálních sítích UK. Záznam slavnostního aktu bude následně k dispozici rovněž na YouTube kanálu UK:

https://www.youtube.com/watch?v=ZB2Yj-S_bs0&t=5s

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví