Zasedání Pléna české konference rektorů k zahájení akademického roku 2016/2017

 Usnesení ze 137. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 137. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR bere na vědomí informaci ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové o návrhu rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017 a důrazně upozorňuje na skutečnost, že při výrazném růstu HDP i rozpočtů velké většiny resortů včetně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je kapitola vysokých škol jedinou, která nemá pro rok 2017 navržen žádný reálný nárůst (ve srovnání s rokem 2016). ČKR vítá příslib paní ministryně dosáhnout podílu 18 % z celkového objemu prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro kapitolu vysokých škol v roce 2018.
  2. ČKR požaduje rychlou novelu zákona č. 130/2002 Sb., která jednoznačně stanoví podmínky uznatelnosti nákladů projektů.
  3. ČKR je velmi znepokojena nedodržováním zákona 130/2002 Sb., kterého se dopouští Úřad Vlády ČR tím, že dosud plně nezprovoznil IS VaVaI. Tento systém dosud neumožňuje funkcionality, které byly v předešlém systému využívány pro hodnocení výsledků VaVaI. ČKR konstatuje, že je vážně ohroženo hodnocení výsledků VaVaI v roce 2016, a žádá, aby byly vyvozeny personální změny ve vedení sekce VaVaI Úřadu Vlády ČR, které povedou k respektování zákona.
  4. ČKR poukazuje na znepokojivý stav v přípravě „Metodiky 2017+“ pro hodnocení VaVaI. ČKR žádá vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, aby neprodleně zahájil diskusi o této metodice se všemi relevantními partnery, především s reprezentacemi vysokých škol, a požaduje, aby metodika poskytovala záruku transparentního a objektivního rozdělování finančních prostředků.
  5. ČKR žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby vstoupilo do intenzivních jednání s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem vnitra ohledně přetrvávajících problémů spojených s vízovou politikou ČR, která je závažnou překážkou pro internacionalizaci vysokého školství ČR.
  6. V doplňujících volbách ČKR byla na zbytek dvouletého funkčního období od 1.10.2016 do 31.7.2017 místopředsedkyní ČKR pro záležitosti legislativní a organizační zvolena rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D.

V Praze dne 30. září 2016

Za Českou konferenci rektorů

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

předseda

abc_1429

 

 

 

 

 

 

Slavnostního zahájení akademického roku 2016/17 a části čtvrtečního 137. zasedání Pléna ČKR se zúčastnilo kromě 39 stávajících rektorů, členů ČKR a 45 emeritních rektorů.

U příležitosti zahájení akademického roku se svými krátkými projevy vystoupili také předseda Vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka; ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.; místopředseda Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA; předseda ČKR Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA; rektor Akademie múzických umění v Praze Doc. MgA. Jan Hančil; předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství Prof. Ing. Stanislav Labík, CSc.; předseda Rady vysokých škol Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

 

abc_1499abc_1466abc_1729abc_1506

abc_1537

abc_1698

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více lze shlédnout:
ve vysílání zpravodajské relace ČT 1
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1922903-zacal-novy-akademicky-rok-prinasi-zmeny-stipendii-i-akreditaci-oboru

ve vysílání ČRO Radiožurnál
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3713873

Slavnostní zahájení akademického roku 2016/2017 vysokých škol ČR (29.9.2016)
http://crc.muni.cz/fotogalerie/foto_03000240.000.html

137.zasedání Pléna ČKR (29.-30.9.2016)
http://crc.muni.cz/fotogalerie/foto_03000241.000.html

143. zasedání Předsednictva ČKR (29.9.2016)
http://crc.muni.cz/fotogalerie/foto_03000239.000.html

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Vysoké školství