Zahájení akademického roku 2020/2021

Vážené členky, vážení členové akademické obce,
vážené kolegyně, vážení kolegové,
milé studentky, milí studenti,

dovolte mi, abych vás na prahu nového akademického roku pozdravil a přivítal vás.

V minulých týdnech a měsících jsme společně zažívali a stále zažíváme – napříč Českou republikou, napříč Evropou i světem – situace, které jsme zatím nezažili. Překvapily nás. Mnohé vyděsily a vystrašily. Řadu z nás však naučily reagovat rychle na změny, zdokonalit naši spolupráci, vyvolat vlnu nadšení a dobrovolnictví a sounáležitosti.

Univerzita Karlova se této situace nezalekla. Výuka na všech fakultách byla velice rychle přenesena do on-line světa a naši pedagogové, vědci i studenti pomáhali všude tam, kde bylo potřeba. Spolu s Akademií věd ČR a dalšími vysokými školami jsme nabídli vládě ČR a krizovému štábu kapacitu svých laboratoří a svou odbornou expertizu. Testovací centra byla vytvořena ve výzkumném středisku Biocev, na 1. LF UK při VFN a v dalších fakultních nemocnicích v Praze i mimo ni.

Kolem 3 000 studentů medicíny se okamžitě zapojilo do práce v nemocnicích, hygienických službách či na call centrech. Spolu s dalšími našimi studenty včetně těch z ciziny. Za všechny bych rád zmínil studenty Pedagogické fakulty UK, kteří hlídali děti zaměstnancům nemocnic či pomáhali s výukou handicapovaných žáků a studentů. Ochota, nadšení a zápal, jejich pohotovost 24 hodin denně byly obdivuhodné. Naplnilo mne to pocitem, že si umíme pomoci a že mladá generace není lhostejná či sobecká. Měl jsem z toho velkou radost a chtěl bych vám všem za to ještě jednou poděkovat. Nejen jako rektor, ale i jako občan.

Dle rozhodnutí hygienické stanice ze dne 18. září 2020 přešly pražské vysoké školy na on-line výuku s účinností od 21. září do 31. října, poté i LF UK v Plzni. Byli jsme na to připraveni. Zahajujeme alternativy výuky, máme připraveny metodiky, krizová opatření i krizovou komunikaci. Aktuální informace naleznete na hlavní stránce webu UK v rubrice AKTUALITY.

Rád bych poděkoval zástupcům jednotlivých fakult, bez jejichž podpory bychom situaci nezvládli. Děkuji jednotlivým vyučujícím, kteří se velice rychle zorientovali v nastalé situaci a sami často přicházeli a přicházejí s nápady, jak studentům pomáhat.

Univerzitní krizový tým, který byl v reakci na covid-19 již na jaře 2020 zřízen, se pravidelně schází a vyhodnocuje aktuální situaci. V rámci univerzitního UK Pointu jsme připraveni pomáhat studentům, naše poradny jsou k dispozici. Studenti se proto nemusejí bát, že bychom jim – v případě nouze – nepodali pomocnou ruku či neposkytli radu.

Koronavirová situace univerzitu v uplynulých měsících ovlivnila velice zásadním způsobem, není to však to jediné, čím Univerzita Karlova žije. Mezi priority a nejvýznamnější investiční akce, které v současnosti univerzita realizuje či připravuje, patří výstavba Kampusu Albertov, budovy Fakulty sociálních věd v Jinonicích nebo univerzitního archivu. V září bylo otevřeno nové sídlo Fakulty humanitních studií v Praze – Libni. Mimo Prahu to pak je příprava výstavby budovy Kampusu Mephared v Hradci Králové a kampusu UniMec v Plzni.

V zahraniční oblasti se velmi slibně rozběhla spolupráce a činnost v rámci mezinárodní prestižní univerzitní aliance 4EU+, kterou jsme uzavřeli s dalšími předními evropskými univerzitami – Univerzitou v Heidelbergu, Univerzitou Sorbonna v Paříži, Kodaňskou univerzitou, Milánskou univerzitou a Varšavskou univerzitou. V tomto roce začíná řada projektů, které se soustředí na inovace ve vzdělávání. Týmy členských univerzit se stále více propojují a tvoří společné vzdělávací programy. V uplynulém roce se podařilo získat také další 4EU+ projekt, který se bude zabývat společnými postupy ve vědní politice.

Dále se zaměřujeme zejména na rozvoj spolupráce s našimi strategickými partnery, jimiž jsou Univerzita v Curychu, stejně jako univerzita Macquarie v Sydney a University of St. Andrews ve Velké Británii.

Věnujeme se také problematice udržitelného rozvoje. Nicméně to vnímáme jako široké téma, do kterého rozhodně spadá velmi významně právě vzdělávací role univerzity, zajímá nás i otázka rovnosti přístupu k příležitostem a mnohé další. Velkou pozornost věnujeme i klimatické změně, i zde jsme aktivní v mnoha oblastech a výzkumu. Uspořádali jsme kulatý stůl, zorganizovali výstavu a připravujeme podklady pro „zelený“ audit univerzity. Na základě podkladů z fakult pak můžeme připravit komplexní strategii a problematiku prakticky řešit, týká se to například šetření energií na vytápění, osvětlení, vody, snížení množství odpadu, sdílené ekonomiky či digitalizace agend.

Univerzita Karlova je rovněž aktivní v naplňování své třetí role ve společnosti. Naši odborníci a vědecké týmy se aktivně zapojují do řešení aktuálních celospolečenských témat, společně s dalšími univerzitami a vysokými školami jsme v uplynulém akademickém roce iniciovali sedm veřejných diskuzí o závažných problémech naší země, jako jsou například sucho, zdraví či bezpečnost v rámci úspěšného projektu Česko: A jak dál?

Pokud jde o oblast vědy a výzkumu, snažíme se s velkým úsilím dokončit obě hodnocení tvůrčí činnosti, státní i vnitřní, a doufáme, že povedou k užitečným výsledkům pro rozvoj naší vědecké činnosti. V souvislosti s hodnocením pracujeme i na systému budoucího financování vědy a vnášíme vlastní kritický pohled v této věci.

Daří se nám přenášet vědecké poznatky z laboratoří do praktického života. Založen byl například akademický technologický spin-off LAM-X, a. s. Ten se zaměří na vývoj nanomateriálů, které mohou být využity pro výrobu obvazů budoucnosti a mohou způsobit revoluci v ošetřování a hojení ran.

Prioritním zaměřením GeneSpector, s. r. o., nové univerzitní dceřiné společnosti čerpající z technologií pocházejících z UK, je zase poskytnutí kompletního řešení laboratorní diagnostiky onemocnění covid-19. V první řadě se jedná o unikátní odběrové soupravy, které viry okamžitě sterilizují a zároveň uchovávají vzorky stabilní pro samotnou diagnostiku. Tím poskytuje větší bezpečnost pro zdravotnický a laboratorní personál. Velkou ambicí bylo uvést na trh kit pro současnou detekci SARS-CoV-2 a chřipky typu A i B. Což se podařilo a pomůžeme tím převážně symptomatickým pacientům včasnou diagnostikou.

Vážené členky, vážení členové akademické obce,
vážené kolegyně, vážení kolegové,
milé studentky, milí studenti,

v uplynulých měsících se nám i přes koronavirová omezení podařila řada důležitých věcí. V nadcházejícím akademickém roce nás neméně důležité čekají a osobně věřím, že je zvládneme.

Přeji nám všem v nadcházejících měsících zdraví, řiďme se zdravým rozumem, nebojme se a buďme jednotní.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví