Vědecká rada ocenila významné osobnosti a nejlepší učebnice

Na posledním zasedání letošního roku Vědecká rada ocenila významné osobnosti Univerzity Karlovy. Je mi ctí u příležitosti významných životních jubileí předat dnes šest pamětních stříbrných medailí kolegům a kolegyním naší univerzity. Předány byly také Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnice.

Stříbrné pamětní medaile Univerzity Karlovy získali:

doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. (LF Plzeň UK) za významné dílo v oboru sociálního inženýrství dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Docentka Čeledová je významnou odbornicí v oboru sociální lékařství, veřejné zdravotnictví a posudkové lékařství. Od roku 2015 stojí v čele Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty v Plzni. Významně se podílela na vzniku posudkových schémat a posudkových kritérií pro posuzování invalidity a příspěvku na péči. Je autorkou a spoluautorkou desítek monografií, učebnic a vědeckých článků, spoluřešitelkou řady grantů, členkou mnoha odborných společností redakčních rad odborných časopisů. V roce 2017 obdržela Cenu prezidenta ČLK za přínos k celoživotnímu vzdělávání lékařů.

 

Zleva Jaroslav Kučera, Iva Holmerová, Libuše Čeledová a David Marx.
Zleva Jaroslav Kučera, Iva Holmerová, Libuše Čeledová a David Marx.

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (FHS UK) za celoživotní dílo v oboru geriatrie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Docentka Holmerová absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, specializovala se v praktickém lékařství, geriatrii, veřejném zdravotnictví a medicíně dlouhodobé péče. Titul Ph.D. získala v oboru sociální gerontologie. Habilitovala se v oboru kulturní a sociální antropologie se zaměřením na problematiku péče o seniory a Alzheimerovy choroby. Na Fakultě humanitních studií UK, kde působí od roku 2004, založila Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO ILC CZ). V publikační činnosti se doc. Holmerová zaměřuje zejména na problematiku demence, dlouhodobé péče a péče o geriatrické pacienty. Založila mj. Gerontologické centrum v Praze 8, které bylo jedno z prvních a slouží jako jeden z modelů péče o seniory v ČR.

 

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (FF UK) za významné dílo v oboru hospodářských a sociálních dějin a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesor Jakubec je jednou z ústředních osobností na poli výzkumu dějin dopravy v moderních a soudobých českých dějinách. Na Filozofické fakultě UK vystudoval dvojobor historie-rusistika, na doktorát pokračoval na Katedru obecných dějin a pravěku, kde v rámci své doktorské práce zpracovával téma dopadů velké hospodářské krize na dopravu. Poté nastoupil na nově ustanovenou Katedru hospodářských a sociálních dějin (později Ústav), kde dodnes působí. Krom vědecké a pedagogické činnosti se významně zapojil i do organizačního chodu ústavu i celé univerzity, například v letech 2007–2010 zastával funkci proděkana pro vědu a výzkum na Filozofické fakultě UK, následně tuto oblast se zaměřením na akademické kvalifikace spravoval i jako prorektor Univerzity Karlovy (2010–2014).

 

doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. (FTVS UK) za významné celoživotní dílo v oboru biomechaniky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Docent Jelen je absolventem kombinovaného studia TV + Matematika na FTVS UK. Na této fakultě vědecky i pedagogicky působí již 50 let, nyní jako vedoucí katedry anatomie a biomechaniky. V rámci výzkumné činnosti se v celé své profesní kariéře zaměřil na problematiku biomechaniky, jako transdisciplinárního oboru, zabývajícího se mechanickou strukturou, mechanickým chováním a mechanickými vlastnostmi živých organismů a jeho částí a mechanickými interakcemi mezi sebou a vnějším okolím. Podílel se na vzniku laboratoře Biomechaniky Extrémních Zátěží (BEZ), což odstartovalo novou etapu biomechanického výzkumu. Doc. Jelen působí také jako soudní znalec – forenzní biomechanik – v oboru znalecké činnosti „Sport“.

 

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (FSV UK) za celoživotní práci na rozvoji poznání v oblasti moderní historie a za rozvoj Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Profesor Kučera je předním historikem moderních dějin, který velkou část svého odborného života zaměřil na česko-německá témata. Na počátku 90. let 20. století patřil mezi první české historiky věnující se kritické reflexi poválečného odsunu německé menšiny v Československu, v dalších obdobích se věnoval mj. pohledu na česko-německé hospodářské dějiny a také makro pohledu na mírové uspořádání s Německem po druhé světové válce. Je uznávaným odborníkem nejen v ČR, ale i v zahraničí, především v Německu. V současné době působí jako proděkan pro vědu a výzkum na FSV UK, profesor Institutu mezinárodních studií FSV UK a člen Vědecké rady Univerzity Karlovy.

 

MUDr. David Marx, Ph.D. (3. LF UK) za mimořádné zásluhy o zkvalitňování pedagogického procesu na lékařské fakultě

Absolvoval 1. LF UK a poté pracoval jako pediatr ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze (FNKV), kde získal I. a II. atestaci z pediatrie. Od roku 1993 se systematicky věnuje problematice kvality ve zdravotnictví, pracoval jako náměstek ředitelky FNKV pro kvalitu péče a jako poradce ministerstva zdravotnictví. Spoluzaložil a aktuálně vede Spojenou akreditační komisi ČR (SAK ČR) – organizaci, která posuzuje kvalitu a bezpečí v nemocnicích a léčebnách v ČR. Na 3. LF UK a na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vyučuje veřejné zdravotnictví a sociální lékařství. V rámci 3. LF UK také působí jako proděkan pro studium a výuku a jako vedoucí Kabinetu veřejného zdravotnictví.

 

 

Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnice předal profesor Jan Royt, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost UK. Ceny se udělují ve třech oborech: lékařsko-farmaceutických, společenskovědních a humanitních a přírodovědných a matematicko-fyzikálních.

První ocenění převzal profesor Josef Zámečník za třídílnou učebnici Patologie určenou především pro studenty medicíny. Na učebnici se autorsky podílelo více jak čyřicet předních lékařů a prof. Zámečník působil jako hlavní koordinátor.

 

Druhou učebnicí je monografie Makroregiony světa autorů: Jiří Anděl, Ivan Bičík, Jan Daniel Bláha. Publikace představuje moderní pojetí regionální geografie a její výuky. Svět je zde diferencován do deseti relativně homogenních makroregionů, jejichž určení vychází z koncepce amerických geografů.

Poslední oceněnou učebnicí je výsledek meziuniverzitní spolupráce s Masarykovou univerzitou, která knihu autorů Petr Mareš, Ladislav Rabušic a Petr Soukup vydala.Učebnice Statistická analýza sociálně vědních dat nabízí pomocnou ruku nejen sociálním vědcům při hodnocení nejrůznějších číselných údajů a výsledků výzkumů a statistik. Statistickou gramotnost by totiž v dnešní době měl ovládat každý.

 

Zleva Petr Soukup, Ivan Bičík a Josef Zámečník.
Zleva Petr Soukup, Ivan Bičík a Josef Zámečník.

 

Foto: Martin Pinkas

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví