Vědecká rada ocenila sedm významných osobností UK

Na březnové Vědecké radě UK jsem předal pamětní medaile významným osobnostem Univerzity Karlovy. Jak již bývá dobrým zvykem na začátku našeho zasedání i jsme ocenili významné osobnosti univerzity, kteří v minulých týdnech oslavily významná životní jubilea.

Oceněno bylo celkem sedm osobností:

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (HTF UK) získal zlatou medaili za významné celoživotní dílo v oboru historické teologie a církevních dějin a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesor Petr Čornej patří mezi největší české historiky současnosti, uznáván je ale i v zahraničí. Po celý život se specializuje na husitství, na historiografii a historickou tradici. Husitství a česká reformace patří bezesporu mezi výrazné fenomény českých dějin – ale také mezi fenomény, které byly v minulosti příčinou mnoha kontroverzí. Profesor Čornej se celým svým dílem zaměřuje na světla a stíny těchto fenoménů a rehabilituje husitství v očích široké veřejnosti. Je autorem či spoluautorem 16 monografií, z nichž nejvýznamnější je V. a VI. díl Velkých dějin zemí koruny české (zahrnující dobu husitskou) či poslední opus magnum, věnované osobnosti Jana Žižky z Trocnova (2019). Tato monografie byla oceněna jako Kniha roku 2020 v soutěži Magnesia Litera. Vedle odborné a pedagogické práce se profesor Čornej věnuje také popularizaci, například přípravou seriálu Kronika česká vysílaném na České televizi.

doc. MUDr. Josef Hoza, CSc. (1. LF UK) obdržel stříbrnou medaili za za významné celoživotní dílo v oboru pediatrie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Docent Hoza vystudoval Fakultu dětského lékařství UK, po promoci působil na Dětském oddělení v Českém Krumlově. Později přešel zpět do „tehdejšího centra pediatrického dění“ v Praze na Karlově. Tam, jak sám říká, prošel mimo vrátného všemi funkcemi a do penze odcházel z pozice přednosty kliniky, kterou vedl 15 let. Svůj profesní život spojil především s oborem dětské revmatologie, který spolu s kolegy, především revmatologem Stanislavem Havelkou, vybudoval a dnes představuje respektovaný obor. Významná je i jeho pedagogická činnost a aktivity v rámci odborných společností ČLS JEP, kde zastával řadu volených funkcí včetně předsedy České pediatrické společnosti.

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc. (1. LF UK) získal stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru urologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Docent Kočvara je významným mezinárodně uznávaným dětským urologem. Tento obor mu byl předurčen možná i tím, že se narodil do lékařské rodiny, kdy otec byl urolog a matka pediatrička a rentgenoložka. Absolvoval studijní pobyty v Moskvě (1985), Innsbrucku (1993), Philadelphii (1994) a dvakrát v americkém Seattlu (1994 a 2000). V roce 1995 převzal po profesoru Dvořáčkovi funkci vedoucího lékaře dětského oddělení Urologické kliniky VFN a 1.LF UK a od roku 1996 byl pověřen vedením Subkatedry dětské urologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Je významným vědcem i pedagogem. Působil v řadě komisí a pracovních skupin. Své celoživotní zkušenosti a znalosti v dětské urologii zúročil jako hlavní editor a autor několika kapitol v obsáhlé monografii kolektivu autorů „Dětská urologie“ předané na konci roku 2020 do tisku ve vydavatelství Maxdorf. Tato publikace je odbornou veřejností očekávána s nadšením, protože dosud jediná monografie o dětské urologii byla sepsána akademikem Bedrnou před 70 lety.

Ing. Jiří Michal (SR UK) byl oceněn stříbrnou medailí za jeho významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy

Od roku 2010 pracuje ve správních radách Univerzity Karlovy a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, je také členem poradního orgánu při Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Po absolvování VŠCHT v Praze pracoval 36 let ve farmaceutickém průmyslu. Od roku 1990 působil ve funkci CEO největší farmaceutické firmy Léčiva (od roku 2003 Zentiva) a stal se zakladatelem nového farmaceutického průmyslu v České republice. Působí v oblastí tech-transferu, poradenství a dlouhodobě se podílí na propojení akademického prostředí a farmaceutické praxe. V roce 2010 převzal z rukou prezidenta republiky Václava Klause Medaili Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

 

prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (MFF UK) získal historickou medaili za významné celoživotní dílo v oboru aplikované matematiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesor Jaroslav Nešetřil patří mezi nejvýznamnější vědecké osobnosti, kdy těžiště jeho vědecké práce leží na pomezí matematiky a teoretické informatiky. Celý svůj profesní život spojil s Univerzitou Karlovou, opakovaně a dlouhodobě ale působil i v zahraničí – na Simon Fraser University v Kanadě, na University of Chicago v USA, na Univerzitě v Bonnu či na Univerzitě Bordeaux. Na Matematicko-fyzikální fakultě UK založil a vybudoval skupinu, která je ve světě známá jako Pražská škola teorie grafů a diskrétní matematiky. Vychoval řadu studentů, jeho učebnice Kapitoly z diskrétní matematiky, kterou napsal s Jiřím Matouškem, byla přeložena do řady jazyků a vyučuje se podle ní na univerzitách po celém světě. Publikoval přes 300 vědeckých prací. V roce 2001 založil tradici evropské konference o kombinatorice a teorii grafů EUROCOMB, jejíž pořádání se od té doby stalo prestižní záležitostí. V roce 2005 založil s katalánským informatikem Josepem Díazem časopis Computer Science Review, který se pod jejich patnáctiletým vedením v roli hlavních editorů vyšplhal k IF 7,7. V současné době je řešitelem prestižního ERC Synergy grantu. O národním i mezinárodním uznání jeho vědecké práce a odborných kvalit svědčí jak dvojnásobné udělení státní ceny resp. Medaile za zásluhy České republiky (1985 a 2010), tak dva tituly doctor honoris causa z prestižních zahraničních univerzit – University of Alaska, Fairbanks 2002, Université Bordeaux 2009. A v neposlední řadě i cena Neuron za celoživotní přínos světové vědě v oboru matematika (2010).

prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (FF UK) obdržel zlatou medaili za významné celoživotní dílo v oboru filmové, televizní a fotografické umění a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Na Univerzitě Karlově začal přednášet hned po změně poměrů a od roku 1992 působí na Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty UK v Praze. Svou pedagogickou, badatelskou a rovněž odborně-překladatelskou činností naplňuje původní smysl slova „univerzita“, které je zkratkou výrazu universitas magistrorum et scholarium, „společenství učitelů a učenců“. Již během svých bytových přednášek v 80. letech, kdy byl zaměstnán v Hydrometeorologickém ústavu, uváděl do filosofického myšlení posluchače, z nichž někteří jsou dnes jeho kolegy. Obdivuhodná je zejména šíře jeho akademických zájmů, vedoucí k řadě publikací, v nichž se filosofická tradice prolíná s interpretaci literárních textů, výtvarných děl a filmů. Jako příklad lze uvést dvě související knihy, v nichž se projevuje i zájem o téma společenské paměti a spravedlnosti. Majestát zákona z roku 2001 a Filosofie en noir z roku 2018 (anglicky vydaná v roce 2019) reflektují svět zasažený politickými tragédiemi 20. století a ztělesňují nutnou proměnu filosofie v tomto kontextu. Je veřejně známým filozofem a o vlivu na kolegy několika generací svědčí i jimi editovaná a v Karolinu čerstvě vydaná publikace k životnímu jubileu profesora Petříčka, Myšlení hranice / hranice myšlení.

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. (PřF UK) získal zlatou medaili za významné celoživotní dílo v oboru analytické chemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesor Jiří Zima je významnou pedagogickou i vědeckou osobností jak Přírodovědecké fakulty, tak celé Univerzity Karlovy. Spojení s univerzitou zahájil již v roce 1975 studiem analytické chemie na PřF UK. Ve své vědecké činnosti se věnuje především použití voltametrických metod pro analýzu biologicky aktivních organických sloučenin, které jsou významné z hlediska ochrany životního prostředí či lidského zdraví. Jeho vědecké výsledky nalézají uplatnění i v praxi. Je autorem mnoha publikací v předních odborných časopisech i učebních textů pro studenty. Vedle vědecké a pedagogické činnosti se profesor Jiří Zima po mnoho let aktivně zapojuje do akademického života Přírodovědecké fakulty. Mimo jiné byl v letech 2006−2012 proděkanem pro rozvoj fakulty, v roce 2016 byl zvolen děkanem Přírodovědecké fakulty a v roce 2020 započal své druhé funkční období.

FOTO: Martin Pinkas.

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví