Usnesení zasedání 147. Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 147. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR vítá navýšení příspěvku v návrhu státního rozpočtu na činnost vysokých škol na rok 2019 a další navýšení prostředků v rámci střednědobého plánu státního rozpočtu.
  2. ČKR je silně znepokojena stavem Metodiky 2017+ pro hodnocení výzkumu, vývoje a inovací. ČKR konstatuje, že hodnocení výzkumu realizované Úřadem vlády (Moduly 1 a 2) nelze akceptovat. Modul 1 zatím neposkytuje validní výsledky a Modul 2 rovněž vykazuje zásadní nedostatky. ČKR žádá, aby Rada pro výzkum, vývoj a inovace při změnách pravidel hodnocení výzkumu iniciovala jednání s reprezentacemi vysokých škol. ČKR trvá na realizaci Modulu 1 a Modulu 2 podle návrhu vypracovaného ČKR. Návrh věcného dopracování Metodiky 2017+ předložený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (Moduly 3-5) ČKR vítá, avšak je třeba jej dopracovat po diskusi se zástupci ČKR a Rady vysokých škol.
  3. ČKR doporučuje Radě pro výzkum, vývoj a inovace, aby připravované programy pro podporu VaVaI byly předem projednány za účasti všech relevantních subjektů – vysoké školy, Akademie věd ČR a subjekty výzkumné a průmyslové sféry.
  4. ČKR podporuje záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy být v následujícím programovém období řídicím orgánem pro oblast vzdělávání a výzkumu.
  5. ČKR apeluje na Národní akreditační úřad pro vysoké školství, aby sjednotil metodiku hodnocení v celém segmentu vysokých škol a dodržoval termíny dané zákonem při vyřizování žádostí o akreditace.
  6. ČKR schválila znění Společného prohlášení České konference rektorů a Slovenské rektorské konference k 100. výročí založení Československé republiky.
  7. Rektoři dvou soukromých vysokých škol (University of New York in Prague, s.r.o., a Vysoká škola sociálně správní, z.ú.) nezískali v tajném hlasování Pléna ČKR pro své možné členství v ČKR, o něž požádali, dostatečný počet hlasů.

V Olomouci dne 5. října 2018

     Za Českou konferenci rektorů
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
        předseda

 

 

 

 

 

Foto: Mgr. Vojtěch Duda

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví