Usnesení 150. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 150. zasedání následující usnesení:

 1. ČKR podporuje strategii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2020 na posílení institucionální části financování veřejných vysokých škol. ČKR souhlasí s minimálním navýšením rozpočtu veřejných vysokých škol o cca 800 mil. Kč z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a předpokládaným navýšením prostředků na vědu ve výši cca 900 mil. Kč.
 2. ČKR podporuje principy hodnocení a financování výzkumných organizací v segmentu vysokých škol v Metodice 2017+. ČKR pokládá za správný princip oddělení procesu hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, za který zodpovídá Rada pro výzkum, vývoj a inovace, a metodiky transparentního financování výzkumu a vývoje, za kterou zodpovídá poskytovatel.
 3. ČKR žádá Ministerstvo financí o zohlednění specifik sektoru vysokých škol a výzkumu a vývoje při stanovování pravidel finančních toků ESIF 2021+:
 • ČKR požaduje maximálně 5% kofinancování z vlastních zdrojů příjemců, neboť vyšší kofinancování není vzhledem ke struktuře rozpočtu vysokých škol a výzkumných organizací a k pravidlům veřejné podpory realizovatelné.
 • ČKR požaduje zachování financování ex-ante, neboť vysoké školy a výzkumné organizace nedisponují dostatečnými volnými a „neobarvenými“ finančními prostředky pro zahájení velkých investičních projektů.
 • ČKR požaduje, aby vysoké školy a výzkumné organizace se sídlem v Praze nebyly diskriminovány v přístupu k ESIF, neboť jejich výstupy a výsledky mají celorepublikový, resp. celoevropský dopad.
 1. ČKR žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
 • aby v souladu s usnesením ČKR ze 7. prosince 2017 požádalo EU o blokovou výjimku ze zákazu veřejné podpory na vzdělávání v rámci operačních programů pro soukromé vysoké školy,
 • o pravidelné informování o stavu vyjednávání nadcházejícího programového období s Ministerstvem pro místní rozvoj a s Ministerstvem financí a je připravena poskytnout patřičnou součinnost.
 1. ČKR podrobila kritice Analýzu alternativních postupů hodnocení výsledků v Modulu 2, kterou zpracovalo CERGE-EI. ČKR nesouhlasí s využitím AIS (Article Influence Score) jednotlivých článků pro hodnocení kvality vědeckých publikačních výstupů. Tato analýza přináší zkreslené výsledky, které jsou netransparentní, a pro vysoké školy tudíž neakceptovatelné.
 2. ČKR bere jako závazné vyjádření J. Marka, ředitele Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu Vlády ČR, že hodnocení výsledků bude probíhat výlučně na základě AIS časopisů, nikoli AIS článků. ČKR žádá o doplnění databáze zveřejněné na webových stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
 3. ČKR žádá Ministerstvo financí o jasný metodický výklad k uplatňování DPH na veřejných vysokých školách.
 4. ČKR pokládá květnové volby 2019 do Evropského parlamentu za důležité pro další rozvoj České republiky. 

Prohlášení, které ČKR v této věci přijala, je přílohou tohoto usnesení.

 1. ČKR žádá, aby diskuse o Metodice 2017+ ze strany Úřadu Vlády ČR a Rady pro výzkum, vývoj a inovace byla vedena s představiteli ČKR a jejími příslušnými pracovními skupinami.

V Jihlavě 25. dubna 2019

Za Českou konferenci rektorů
    prof. MUDr.Tomáš Zima, DrSc., MBA    

Příloha

 • Prohlášení České konference rektorů k volbám do Evropského parlamentu.

Prohlaseni CKR k volbam do Evropskeho parlamentu – 25.4.2019

Více ve vysílání ČT 24:
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2797697-vysoke-skoly-dostanou-miliardy-na-opravu-koleji-a-menz-nesmime-setrit-ani-na-lidskych

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví