Usnesení 140. zasedání Pléna České konference rektorů

Usnesení 140. zasedání Pléna České konference rektorů

Ostrava, 13. 4. 2017

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 140. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR dlouhodobě podporuje úsilí ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové o navýšení rozpočtu vysokých škol o přislíbené 4,5 mld. Kč pro rok 2018. Kontinuální a pravidelné navyšování prostředků v kapitole financování vysokých škol i v dalších letech je nezbytnou podmínkou pro zkvalitňování vzdělávací a tvůrčí činnosti vysokých škol, pro předpokládané změny v systému financování vysokých škol ČR i pro jejich mezinárodní konkurenceschopnost.
  2. ČKR má zásadní připomínky k návrhu zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, který není v této podobě akceptovatelný, neboť obsahuje celou řadu nejasností i problematických míst. ČKR doporučuje zákon dopracovat a znovu projednat s ČKR.
  3. ČKR konstatuje, že i v opravených výsledcích hodnocení VaVaI za rok 2015 jsou stále chyby. Požaduje, aby byly chyby do konce května 2017 opraveny a aby bylo vyčísleno poškození jednotlivých vysokých škol. Korekce musí být zahrnuty do rozpočtu pro rok 2018. Hodnocení 2016 musí být ve finální podobě zpracováno nejpozději do konce října 2017. ČKR vítá příslib náměstka místopředsedy Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Arnošta Markse oba tyto termíny splnit.
  4. ČKR podporuje návrh modelu hodnocení tvůrčích výsledků vysokých škol dle Vládou ČR schválené Metodiky 17+ (pro moduly 1 a 2) předložený pracovní skupinou ČKR a doporučuje jej dále dopracovat i pro moduly 3 až 5. ČKR navrhuje metodiku předložit ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a místopředsedovi Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace.
  5. ČKR podporuje přípravu společného prohlášení ČKR a Akademie věd ČR o stabilizaci systému VaVaI v ČR, který by se týkal zejména navýšení podílu institucionální podpory.
  6. ČKR se seznámila s návrhem nového modelu financování vysokých škol 2018+. K uvedenému návrhu má následující připomínky: 

    (a) Nový model financování je smysluplný pouze v případě, že bude 
           rozpočet veřejných vysokých škol navýšen o 4,5 mld. Kč.

          (b) ČKR doporučuje rozdělení vysokých škol na umělecké, neuniverzitní 
                a ostatní.

          (c) Finanční prostředky je třeba zásadně alokovat na veřejné vysoké
                školy jako celek.

          (d) Financování tzv. společenské poptávky (ukazatel S) by mělo být
                podmíněno dlouhodobou garancí usnesením Vlády ČR.

          (e) Parametry v rámci ukazatele K je třeba přesně definovat, stanovit 
                jejich výpočet a následně jejich váhy.

V Ostravě dne 13. dubna 2017

                                 Za Českou konferenci rektorů
                             prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
                   předseda

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví