Usnesení 139. zasedání Pléna České konference rektorů

Usnesení 139. zasedání Pléna České konference rektorů

(Výroční shromáždění ČKR)

 Olomouc, 16. 2. 2017

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 139. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

ČKR schválila Výroční zprávu o činnosti ČKR za rok 2016 a Zprávu o provedené revizi hospodaření ČKR v roce 2016.

  1. ČKR schválila rozpočet ČKR pro rok 2017. ČKR ustavila pracovní skupinu pro přípravu hodnocení vysokých škol v souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválenou Vládou ČR.
  2. ČKR oceňuje dosavadní činnost Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a kvalitní spolupráci s ním. Doporučuje však, aby Národní akreditační úřad pro vysoké školství v budoucnu pro svoji činnost nepožadoval po veřejných vysokých školách opakované dodávání materiálů, které jsou pro vysoké školy dlouhodobě platné a v podstatě neměnné.
  3. ČKR považuje za nutné, aby v rámci výzvy 02_16_019 Excelentní výzkum Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání bylo financováno co nejvíce projektů, které byly hodnoceny jako velmi kvalitní. ČKR žádá navýšení alokace prostředků pro tuto výzvu.
  4. ČKR podporuje návrh zákona o univerzitních nemocnicích.
  5. ČKR podporuje úsilí ministryně školství, mládeže a tělovýchovy o navýšení rozpočtu vysokých škol o 4,5 mld. Kč pro rok 2018 a navyšování prostředků na institucionální financování tvůrčí činnosti. Pravidelné navyšování těchto prostředků je nezbytnou podmínkou pro zkvalitňování vzdělávací a tvůrčí činnosti vysokých škol.
  6. ČKR požaduje společně s Akademií věd ČR zvyšování institucionální podpory vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol a Akademie věd ČR.

 V Olomouci dne 16. února 2017

 Za Českou konferenci rektorů

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
         předseda

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství