Univerzita Karlova získala dva unikátní dokumenty z historie české a evropské vzdělanosti

Univerzita Karlova získala ze soukromé sbírky dvě vzácné písemnosti, jež mají mimořádný a unikátní význam nejen pro počátky naší almy mater, ale i pro dějiny celé naší země a vzdělanosti obecně. Jedná se o unikátní listiny z roku 1347, které dokládají souhlas se založením vysokého učení v Praze.  Univerzita rozšířila svoji sbírku historických dokumentů. Stalo se tak v roce 670. výročí založení UK a v roce 100. výročí založení samostatné Československé republiky.

Rektor Tomáš Zima představuje na tiskové konferenci unikátní listiny
Tisková konference ve Vlasteneckém sále Karolina
Unikátní listiny byly vyňaty pro novináře na malou chvíli
Rektor Tomáš Zima a ředitel Archivu UK Petr Svobodný
Historické listiny vzbudily nebývalý zájem médií
Budou pečlivě uloženy a chráněny mezi cennými dokumenty Univerzity Karlovy
Byla to jedinečná možnost si prohlédnout tyto archiválie zblízka
A zachází se s nimi velmi opatrně
Velkou radost měl i emeritní rektor Univerzity Karlovy Karel Malý

 

 

 

 

 

 

Zakládací listina Univerzity Karlovy vydaná římským a českým králem Karlem IV. 7. dubna 1348 v Praze (faksimile)

Jedná se o originál listiny papeže Klimenta VI. z 26. ledna 1347, obsahující papežský souhlas se založením vysokého učení v Praze, a o notářský instrument, iniciovaný pražskou kapitulou, z 30. června 1347 s inzertem (opisem) papežské listiny a výčtem svědků stvrzujících autentičnost opisu výše uvedené papežské listiny.

Složená listina papeže Klimenta VI. obsahující souhlas se založením vysokého učení Praze, ze dne 26. ledna 1347, Avignon

Znovuobjevení a získání těchto unikátních listin je historickým momentem mimořádné důležitosti a významu nejen dějin Univerzity Karlovy, ale také dějin české a evropské vzdělanosti. Jsem nesmírně rád, že se nám podařilo písemnosti získat a přivézt je zpět na naši almu mater, kde budou uloženy v Archivu Univerzity Karlovy.

Papežská listina z 26. ledna 1347, psaná na italském (jihoevropském) pergamenu, je v dobrém stavu. Opatřena je přivěšenou olověnou papežskou bulou s vyobrazením hlav apoštolů sv. Petra a sv. Pavla na aversu, na reversu je uvedeno jméno papeže Klimenta VI., který byl vychovatelem budoucího krále a císaře Karla IV. za jeho pobytu u pařížského královského dvora. V listině se hovoří o tom, že papež Kliment VI. na podkladě supliky Karla IV. dává souhlas k tomu, aby v Praze bylo založeno obecné vysoké učení, obdařené nejen právem vzdělávat magistry a doktory, ale také právem, že získané univerzitní grady (tituly, hodnosti) platí v celé tehdejší západní Evropě. Je zajímavé, že francouzská historická věda považuje datum této listiny za vlastní zrod univerzity. Listina byla na základě konceptu, který je doložen v papežských registrech, vyhotovena ve dvou exemplářích. První, který byl uložen v univerzitním archivu, byl na konci druhé světové války odvezen spolu s univerzitním exemplářem vlastní zakládací listiny Univerzity Karlovy a dalšími cennostmi a nepochybně zanikl. Jak ukazuje příklad Karlovy zakládací listiny, jejíž druhé vyhotovení bylo určeno pražskému arcibiskupovi, bylo možné předpokládat i druhý exemplář Klimentovy buly určený pro téhož příjemce. Pražský arcibiskup (tehdy na stolci sv. Vojtěcha seděl Arnošt z Pardubic) byl totiž ustanoven univerzitním kancléřem s velkými pravomocemi. O závažnosti papežské listiny svědčí i skutečnost, že byla vypravena ve skvostnější formě než ztracený exemplář univerzitní. Nyní se jako zázrakem vynořila.

Otevřená listina papeže Klimenta VI. obsahující souhlas se založením vysokého učení Praze, ze dne 26. ledna 1347, Avignon

Druhá objevená listina – notářský instrument z 30. června 1347 –, psaná na pergamenu užívaném v Čechách, je mírně poškozena, což ukazuje na její časté používání či méně pečlivé zacházení. Opatřena byla dvěma přivěšenými voskovými pečetěmi, z nichž jedna se nedochovala. Vydavatelem tohoto instrumentu byl v odborné literatuře známý veřejný notář Petr Michalův z Prahy, jak prozrazuje jeho podpis i notářský signet. V instrumentu je uveden inzerovaný text Klimentovy listiny a svědkové opisu – významní členové svatovítské kapituly.

Notářský instrument veřejného notáře Petra Michalova sepsáno v Praze 30. června 1347

Symbolický i věcný význam obou písemností získaných Univerzitou Karlovou je o to větší, že – jak je třeba znovu zdůraznit – původní univerzitní exemplář papežské listiny spolu s dalšími cennými dokumenty, mezi něž patřil i jeden ze dvou exemplářů zakládací listiny pražské univerzity ověřený zlatou bulou, byl s velkou pravděpodobností zničen na konci druhé světové války.

Obě listiny budou po následné konzervaci uloženy v Archivu Univerzity Karlovy. Umožní-li to stav obou písemnosti, budou veřejnosti představeny při významných událostech.

Notářský instrument veřejného notáře Petra Michalova sepsáno v Praze 30.června 1347
Notářský instrument veřejného notáře Petra Michalova detail pečetě.
Uložení-listin
Detail papežské pečetě s vyobrazením apoštolských knížat Petra a Pavla

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Vladimír Šigut

Novinky.cz:
https://www.novinky.cz/veda-skoly/476517-univerzita-karlova-ziskala-vzacne-listiny-ze-14-stoleti-vazou-se-k-jejimu-vzniku.html

Vysílání ČT 24 13.45-14.00:
https://ct24.ceskatelevize.cz/#live

Na webu UK:
https://www.cuni.cz/UK-9139.html

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví