Univerzita Karlova má devatenáct nových profesorů

Na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval prezident republiky Miloš Zeman dne 8. května 2021 jedenaosmdesát nových profesorů vysokých škol. O měsíc později – 5. června – převzali noví profesoři dekrety z rukou Roberta Plagy, ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Slavnostní akt již tradičně hostily majestátné prostory starobylého Karolina. Z důvodu protipandemických opatření událost proběhla ve dvou vlnách; to proto, aby se najednou nesešlo příli mnoho lidí a zabránilo se případnému šíření infekce.

Blahopřeji vám a přeji především hodně elánu a nápadů, skvělých spolupracovníků, studentů a kolegů, aby i vaše jméno přispělo k lidskému vědění a poznání. Profesorský diplom je jedinečným vysvědčením o mimořádné odborné kompetenci a integritě jmenované osobnosti. Je výrazem hlubokého uznání, jež vyslovili špičkoví představitelé oborů nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Dnešním dnem rozšiřujete společenství profesorek a profesorů a řadíte se po boku těch, jejichž stopy jsou nesmazatelně zachyceny jak ve vědě, tak v historii našeho státu.

Profesorské dekrety udělené na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy dne 5. června 2021 převzali:

Doc. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D. (LF v Plzni) pro obor vnitřní nemoci. Je zástupce přednosty pro vědeckou a výchovnou činnost a vedoucí lékař úseku Intervenční kardiologie Kardiologické kliniky FN Plzeň a LF v Plzni.

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (Právnická fakulta) pro obor finanční právo a finanční věda. Působí na Katedře finančního práva a finanční vědy, mimo jiné zasedá ve Vědecké radě či Komise pro vědu a výzkum Právnické fakulty. Působí na ministerstvu financi, v oblastech daňové legislativy.

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) pro obor lékařská imunologie. Vede laboratoř CLIP – cytometrie Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Jeho specializací je imunologická klasifikace akutních leukémií.

Doc. MUDr. Vojtěch Janoušek, Ph.D. (PřF) pro obor geologie. Působí na Ústavu petrologie a strukturní geologie, jeho specializací je izotopová geochemie a geochronologie a magmatická petrologie. Je autorem více než sta vědeckých publikací.

Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. (1. LF) pro obor vnitřní nemoci. Je vedoucím lékařem Centra pro plicní hypertenzi VFN na II. interní klinice kardiologie a angiologie VFN a 1. lékařské fakulty UK.

Doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. (2. LF) pro obor lékařská imunologie. Působí na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, kde se věnuje výzkumu a diagnostice imunodeficiencí v laboratořích CLIP. Založil tradici Motolského minikurzu cytometrie, přednáší na kongresech a workshopech v zahraničí.

Doc. MUDr. Darina Kohoutová, Ph.D. (LF v Hradci Králové) pro obor vnitřní nemoci. Působí na II. interní gastroenterologické klinice LF v Hradci Králové, kde působí v oblasti klinické medicíny a gastroenterologie.

Doc. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D. (LF v Plzni) pro obor hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie. Je vedoucím Ústavu farmakologie a toxikologie a zástupcem primáře na Oddělení imunochemické diagnostiky FN Plzeň.

Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. (LF v Hradci Králové) pro obor radiologie a zobrazovací metody. Je přednostkou Radiodiagnostické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady a první autorka řady IF publikací.

Doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D. (2. LF) pro obor chirurgie. Působí na Klinice kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol. Je zástupce vedoucího lékaře Programu mechanických srdečních podpor v Kardiocentru IKEM, vedoucí lékař operačních sálů a zástupce přednosty pro vědu a výzkum na Klinice kardiovaskulární chirurgie IKEM.

Doc. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D. (3. LF) pro obor kardiologie. Je zástupcem přednosty pro specializační vzdělávání lékařů na Kardiologické klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady a spolupracovníkem Katedry psychologie Filozofické fakulty UK. Je specialista na arytmologii.

Doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (2. LF) pro obor lékařská fyziologie a patofyziologie. Je skautem pro přenos technologií na 2. lékařské fakultě UK, působí na Oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu AV ČR a na VŠTVS Palestra, na Katedře biomedicinských oborů.

Doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D. (3. LF) pro obor ortopedie. Působí na Ortopedicko-traumatologické klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady.

Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (FaF) pro obor analytická chemie. Vede Katedru analytické chemie, je členem České onkologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Hlavním tématem jeho výzkumu jsou on-line extrakční techniky v chromatografických systémech.

Doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. (LF v Hradci Králové) pro obor lékařská imunologie. Působí v oborové radě Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů Masarykovy univerzity. Je autorem průkopnických technologií, které mohou nalézt široké uplatnění v biotechnologii a ve vývoji nových, zejména protinádorových léčiv.

Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. (FaF) pro obor farmaceutická technologie. Je přednostou Ústavu technologie léků FaF VFU Brno a děkan Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity.

Doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. (PřF) pro obor analytická chemie. Působí na Katedře analytické chemie, v posledních výzkumech se zaměřil na oblast vývoje nových elektrochemických biosenzorů pro výzkum a detekci poškození DNA cizorodými látkami.

Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF) pro obor teorie, filozofie a sociologie práva. Působí na Katedře politologie a sociologie a katedře teorie práva a právních učení, je autorem desítek odborných publikací, zasedá ve vědecké radě Právnické fakulty UK.

Doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. (1. LF) pro obor pracovní lékařství. Je přednostou Kliniky pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Na webu UK:
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12767&locale=cz

Seznam všech profesorek a profesorů jmenovaných s účinností od 8. května naleznete zde.

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-podepsal-jmenovaci-dekrety-novych-profesoru-15925

Foto: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví