Udělení zlaté pamětní medaile UK profesoru Jiřímu Drahošovi

Univerzita Karlova v Praze, věrna svým historickým tradicím, projevuje úctu a uznání těm, kteří se vynikajícím způsobem zasloužili o rozvoj vzdělanosti a poznání.

Výrazem její úcty a uznání je i udělení zlaté medaile Univerzity Karlovy.

Jsem rád, že jsem mohl na  slavnostním zasedání Akademického sněmu Akademie věd ČR udělit tuto medaili panu prof. Ing. Jiřímu Drahošovi, DrSc., který byl v letech 2009 – 2017 předsedou Akademie věd ČR.
Je členem Učené společnosti ČR, Inženýrské akademie ČR, čestným členem Britského institutu chemických inženýrů, senátorem Evropské akademie věd a umění, předsedou České společnosti chemického inženýrství a členem představenstva Svazu chemického průmyslu.

Byl opakovaně zvolen do prestižní funkce prezidenta Evropské federace chemického inženýrství (2006-2009), kde stále působí jako člen exekutivy. Získal řadu domácích i zahraničních vědeckých ocenění, v r. 2012 mu byla udělena medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Je předsedou komise pro udílení hodnosti DSc. v oboru chemické inženýrství. Od r. 2002 předsedá pravidelnému Mezinárodnímu kongresu chemického a procesního inženýrství CHISA.

Je redaktorem mezinárodního časopisu Chemical Engineering Research and Design a členem rad časopisů International Journal of Multiphase Flow, Chemical Engineering & Technology a Clean Products and Processes. Publikoval přes 60 původních prací v impaktovaných mezinárodních časopisech, je spoluautorem 10 zahraničních a 10 čs. patentů, přednesl řadu přednášek na mezinárodních konferencích. Podle SCI je na jeho práce přes 1000 citačních ohlasů.

Za sebe a za vedení Univerzity Karlovy upřímně děkuji panu profesoru Drahošovi za vše, co jako vědec záslužného vykonal. Zlatá medaile Univerzity Karlovy je výrazem naší úcty a uznání za jeho osobní přínos ke dlouhodobé spolupráci mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou.

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství