Studenti Univerzity Karlovy obdrželi prestižní ceny rektora a Bolzanovu cenu

Jako každý rok jsem předal prestižní Cenu rektora nejlepším absolventům. Cenu převzalo osm absolventů. Zároveň jsem udělil Mimořádnou cenu a dále Bolzanovu cenu podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy.

Jsem přesvědčen, že celá akademická obec Univerzity Karlovy vnímá tato mimořádná ocenění svých kolegů s velkou radostí a potěšením. Jsem ze srdce rád, že naše Alma Mater má ve svých řadách tak vynikající studenty, pedagogy a vědeckovýzkumné pracovníky, kteří se zásadním způsobem zasloužili o šíření jejího dobrého jména doma i v zahraničí. K jejich úspěchu jim ze srdce blahopřeji!

Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cenu získávají absolventi lékařských oborů – Cena prof. MUDr. Karla Weignera, společenskovědních oborů – Cena prof. JUDr. Karla Engliše, přírodovědných oborů – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, teologických oborů – Cena Josefa Dobrovského, učitelského studia – Cena prof. PhDr. Václava Příhody. Ocenění přebírají diplom a finanční odměnu.

Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů obdrželi MUDr. Kateřina Kosová z 3. LF UK a Bc. Klára Kutová Šerých z 3. LF UK.

Kateřina Kosová absolvovala magisterský studijní program všeobecné lékařství. Během studia se věnovala řadě mimo studijních aktivit. Byla členkou akademického senátu 3. LF, místopředsedkyní studentského spolku fakulty Trimed, v němž se podílela na organizaci řady fakultních akcí a činností a v neposlední řadě se podílela na výuce anatomie jako demonstrátorka na letních a zimních pitevních cvičení.

Klára Kutová Šerých absolvovala bakalářský studijní program ošetřovatelství, obor všeobecná sestra. Od počátku studia podporovala studenty, kteří potřebovali pomoci ve zvládnutí náročného přechodu ze střední školy na vysokou. Cíleně zpracovávala svoje poznámky z přednášek tak, aby se mohly stát oporou i pro jiné studenty.

Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů obdržel Mgr. Jakub Sláma z Filozofické fakulty UK.
Jakub Sláma je absolventem navazujícího magisterského studijního programu filologie, obory anglický a český jazyk. Během studia i v závěrečných pracích prokázal zcela výjimečnou erudici, zájem a pracovitost, stejně jako schopnost formulovat výzkumné otázky a schopnost konzistentně je zpracovávat na základě hlubokých znalostí nejen jazykových, ale i teoretických a metodologických. Vedle náročného studia dvou oborů zároveň působil v ÚJČ AV ČR a aktivně se podílel na vědeckém životě obou studovaných oborů.

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdrželi Mgr. Štěpán Šimsa z Matematicko-fyzikální fakulty a Bc. Klára Kadlecová z Přírodovědecké fakulty.

Štěpán Šimsa byl oceněn za své studijní výsledky a publikační činnost. Během studia dokončil tři články s různými tématy a zapojil se do vědecké komunity na mezinárodní úrovni. Článek, který je obsahem bakalářské práce, byl přijat do prestižního časopisu Nature.

Adéla Kadlecová absolvovala bakalářský studijní program demografie s vynikajícím prospěchem. Její bakalářská práce s názvem „Aplikace víceúrovňového modelování v geografii: příklad nezaměstnanosti“ je metodologicky zaměřená, což je u studentů geografie výjimečné a tím i náročnější na zpracování.

Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia byla udělena Mgr. Kateřině Přibylové z Přírodovědecké fakulty.

Kateřina Přibylová převzala cenu za mimořádné studijní výsledky. Obhájená diplomová práce „Vliv pregraduálního vzdělání a podpora školního prostředí u začínajících učitelů biologie/přírodopisu“ se zabývá problematikou vlivu pregraduálního vzdělání a podpory školního prostředí u začínajících učitelů biologie/přírodopisu a zaměřuje se na počátky těchto učitelů v reálné praxi po absolvování vysokoškolského studia. Výsledek výzkumu představuje na daný typ práce nadstandardních více než 150 stran čtivého a s ohledem na typ výzkumu nevyhnutelného textu.

Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů obdrželi Mgr. Martin Pavlík z Husitské teologické fakulty a Bc. Klára Krásenská z Katolické teologické fakulty.

Martin Pavlík byl ohodnocen za své mimořádné studijní výsledky a také za své mimoškolní aktivity – účast na odborných konferencích a přednáškách.

Klára Krásenská převzala cenu za svoji bakalářskou práci „Jsi v prázdnotě to Bože Ty? Spiritualita ve vězeňské poezii Ivana Martina Jirouse a Jana Zahradníčka“. Ta se pohybuje na pomezí literární historie a teologie, ale řeší i otázky filozofické a psychologické. V rámci bakalářských prací se jedná o mimořádný autorský počin.

Mimořádná cena rektora byla udělena:

Bc. Ireně Šedivé z Fakulty sociálních věd za mimořádné sportovní výsledky (je českou reprezentantkou v hodu oštěpem, v roce 2015 získala bronzovou medaili na světové univerziádě),

 Metoději Renzovi z 3. lékařské fakulty za poskytnutí rychlé zdravotnické pomoci jednomu z účastníků Mezinárodní hokejové školy, který náhle upadl do bezvědomí,

 MUDr. Barboře Šimáčkové z Lékařské fakulty v Hradci Králové za poskytnutí první pomoci člověku se zástavou srdce, čímž mu zachránila život,

RNDr. Vojtěchu Kubelkovi, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty za výsledky v oblasti vědy, kdy spolu s kolegy připravil publikaci „Global pattern of nest predation is disrupted by climate change in shorebirds“, kterou přijal prestižní vědecký časopis Science,

Haně Gavlíkové z Fakulty tělesné výchovy a sportu, která se v roce 2018 účastnila v zahraničí záchrany života čtyř tonoucích osob.

 Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za čin nebo činnost vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost, za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Oceněný dostává dopis rektora a finanční odměnu.

Bolzanova cena, jejímž smyslem je již více než dvacet let podporovat vědeckou výchovu a odbornou připravenost studentů, byla již tradičně udělena ve třech kategoriích – společenskovědní, přírodovědné a biomedicínské.

JUDr. Bc. Václav Janeček, Ph.D., M.St. z Právnické fakulty byl oceněn za svoji knihu, ve které se zabýval původem a vývojem chápání odpovědnosti v českém právu od středověku do současnosti.

RNDr. Michael Greben, Ph.D.  z Matematicko-fyzikální fakulty obdržel cenu za dizertační práci „Advanced spectroscopic characterization of quantum dot ensembles“.  V souvislosti s ní byly vyvinuty a aplikovány originální experimentální techniky týkající se měření absolutních kvantových výtěžků fotoluminiscence, určování absorpčních průřezů nanočástic a dalších dnes intenzivně studovaných vědeckých problémů.

RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty byl oceněn za dizertační práci zabývající se ptáky bahňáky.  Dokladem kvality provedeného výzkumu je stěžejní prvoautorská studie „Global pattern of nest predation is disrupted by climate change in shorebirds“, která byla přijata do tisku v prestižním časopise Science.
PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D. z Farmaceutické fakulty byl oceněn za svou práci „Studium rozpoznávacích částí senzorických azafralocyanitů, která se zabývá přípravou a studiem nových fluorescenčních senzorů založených na struktuře azaftalocyaninů. Tyto látky by mohly v budoucnu sloužit jako velice užitečné nástroje pro zjištění hladin životně důležitých iontů v těle.

Záznam z předávání cen na YT UK:
https://www.youtube.com/watch?v=NDARpIuXOp0

Foto: René Volfík

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví