Slavnostní vysazení sazenic vinné révy Pinot Noir 777 a růží na Albertově

Dne 14. května tohoto roku si Univerzita Karlova a s ní i celá kulturní veřejnost připomenula 700. výroční narození svého zakladatele, krále a císaře Karla IV. Rok 2016 se proto stal pro univerzitu rokem oslav, které mají připomenout jedinečnou osobnost a celoevropský význam tohoto panovníka. Součástí „karlovských“ oslav bylo i vysazení sazenic vinné révy Pinot Noir 777 a speciálně vyšlechtěných růží „Císař Karel IV.“ v prostoru albertovských strání, na schodech mezi Studničkovou a Apolinářskou ulicí.

 Karel IV. byl vychován ve Francii, zemi vína, a po svém příjezdu do českých zemí se nesmírně zasloužil o rozvoj místního vinařství. Již jako markrabě moravský se Karel IV. seznámil s biskupem Brunem ze Scauenburgu, který se zasadil o rozvoj moravských vinohradů. Po korunovaci na českého krále šířil Karel IV. vinařství i v českých zemích. Důvodem nebyla jen jeho záliba v ušlechtilém víně, ale také starost o zvýšení ekonomické produktivity země. Dne 16. února 1358 proto vydal pro Prahu a 12. května 1358 pro královská města nařízení o rozšíření vinic. Na ochranu vinic vydal drakonická opatření a vinice vysazené tohoto roku navždy osvobodil od daně.

Odrůdu Pinot Noir (známou také jako Rulandské modré) nechal Karel IV. přivést z její burgundské pravlasti. Brzy se rozšířila po českých zemích a v době vrcholného středověku činil její podíl na celkové ploše osazených vinic okolo 90 %. Vysazovaný klon 777 patří do kategorie kvalitních klonů, vyznačujících se nejkratší vegetační dobou.

Albertovské stráně (pod vrchem Větrovem) se nacházejí na okraji Nového Města Pražského, které nechal Karel IV. taktéž založit v roce 1348 a jsou přirozeně osluněnými svahy vhodnými pro pěstování vína. Ze středověkých rytin je také patrné, že k tomu účelu také dlouhé roky sloužily. Dnes stráně obklopují albertovský univerzitní areál, který postupně vznikal v průběhu prvních desetiletí 20. století. Přímo na pražském Albertově a v přilehlých lokalitách se dnes nacházejí budovy tří přírodovědně orientovaných fakult UK: 1. lékařské fakulty, Přírodovědecké fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty.

Území albertovských strání se Přírodovědecká fakulta UK snaží svépomocí kultivovat již od roku 2009. Cílovým stavem je přírodě blízký ekosystém, který bude vhodný pro běžný pohyb lidí na přírodních cestách skrze území. Projekt probíhá pod metodickým vedením Ústavu pro životní prostředí PřF UK. V současné době je před dokončením také přírodní amfiteátr, který se nachází v blízkosti kostela sv. Apolináře v horní části stráně. Výsadba proběhla v jeho těsné blízkosti.vol_5175

 

 

Rektor UK Tomáš Zima, představitelé vedení UK a zástupci akademické obce společně vysadili nejen vinnou révu, ale také novou odrůdu růže, nazvanou „Císař Karel IV.“ Tato odrůda byla vyšlechtěna paní Ann Velle-Boudolf z firmy Lens-Roses. Jedná se o keřovou růži s vůní myrhy a konvalinky. Tato odrůda byla slavnostně pokřtěna 1. června 2016 na velvyslanectví Lucemburského velkovévodství v Praze za účasti velvyslance České republiky v Lucemburském velkovévodství Petra Kubernáta, paní Lydie Polfer, primátorky města Lucemburk a paní Adriany Krnáčové, primátorky města Prahy.

Více lze shlédnout na YT UK:

https://youtu.be/BIzD3MJJ3fc

vol_4787vol_4758vol_4864vol_4900vol_4947vol_4955

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Vysoké školství