Rektoři českých vysokých škol jsou pobouřeni návrhem rozpočtu na školství

Usnesení 136. zasedání Pléna České konference rektorů

Plzeň, 2. 6. 2016

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 136. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR oceňuje, že ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová při nominaci členů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAU) respektovala návrhy reprezentací vysokých škol, a to jak v případě Rady NAU, tak Přezkumné komise NAU. ČKR souhlasí s návrhem na jmenování předsedy Rady NAU Stanislava Labíka, místopředsedů Rady NAU Ivana Barančíka a Tomáše Jelínka, členů Rady NAU i členů Přezkumné komise NAU.
  2. ČKR je rozhořčena návrhem rozpočtu Ministerstva financí ve střednědobém výhledu pro celou kapitolu školství, jenž je zcela v rozporu s deklarovanou podporou školství jako jedné z priorit vládní politiky. V této chvíli, kdy vysoké školy přijímají nové studenty, není znám žádný nový vládní návrh, který by korigoval propad minulých let a garantoval, že studium nově přijatých i stávajících studentů bude dostatečně finančně zajištěno. ČKR vyzývá akademickou obec k projevům veřejného nesouhlasu s výchozím návrhem Ministerstva financí a k podpoře zvýšení rozpočtu vysokých škol a rozpočtu týkajícího se školství vůbec.
  3. ČKR se obrací na ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinu Valachovou s dotazem, zda již požádala o uvolnění slibovaných 260 mil. Kč z rozpočtové rezervy na dofinancování rozpočtu veřejných vysokých škol pro rok 2016.
  4. ČKR oceňuje aktivity místopředsedy Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka o navýšení rozpočtu pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2017. Plně podporuje nárůst celkových prostředků na vědu, výzkum a inovace o 3,75 mld. Kč oproti roku 2016 schválený Vládou ČR 30. května 2016.
  5. ČKR je pobouřena nečekaným odstavením informačního systému evidence výsledků vědy, výzkumu a inovací. Důrazně požaduje, aby byl tento informační systém opět uveden do provozu. Jeho nefunkčnost přímo ohrožuje transparentní hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací a návazné rozdělování prostředků na rozvoj výzkumných organizací. ČKR již nemíní tolerovat neschopnost Úřadu Vlády ČR dodržet zákonné normy v oblasti hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací a požaduje vyvození personální odpovědnosti za tento stav.
  6. ČKR žádá, aby Vláda ČR včas rozhodla o způsobu hodnocení vědeckých výsledků a rozdělování finančních prostředků na výzkum pro rok 2017 a projednala jej s reprezentacemi vysokých škol. Současně považuje za nezbytné, aby nedocházelo ke skokovým změnám tohoto systému.

 V Plzni dne 2. června 2016

Za Českou konferenci rektorů

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předseda

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství