Prohlášení Předsednictva České konference rektorů k plagiátorství

Česká konference rektorů (ČKR) zásadně odsuzuje jakékoliv pokusy o plagiátorství při získávání vysokoškolských diplomů.

ČKR je přesvědčena, že aktuální veřejné kauzy a podezření z opisování jsou vždy selháním jednotlivců, kteří porušili pravidla vysokoškolského studia, a tím pošpinili nejen desetitisíce poctivých studentů a akademiků, ale také pověst vysokoškolského prostředí v ČR.

 České vysoké školy mají v současné době zavedena opatření, která mají za cíl vyloučit jakékoliv pokusy o opisování a podvádění, podobně jako je tomu běžně na vysokých školách jiných evropských zemí. Vysoké školy zároveň namátkově ověřují funkčnost a spolehlivost těchto mechanismů.

Kontrola původnosti závěrečných prací studentů byla, s ohledem na etiku vědecké a akademické práce, vždy součástí přípravy na obhajoby závěrečných prací.

Naléhavost zavedení plošných a automatických kontrol závěrečných prací přineslo až zpřístupnění elektronických zdrojů akademických a vědeckých prací na internetu, zejména povinnost zveřejňování plných textů všech závěrečných prací studentů. Tu zavedla novela zákona o vysokých školách účinná od roku 2006.

Pro účel plošné kontroly originality prací vytvořila Masarykova univerzita systém Theses, do něhož se od roku 2008 postupně zapojily téměř všechny veřejné vysoké školy ČR (23 z 26). Současně s tím také vysoké školy zakotvily povinnou a systémovou kontrolu originality závěrečných prací
v příslušných předpisech každé vysoké školy.

V systému Theses je za dobu jeho užívání uloženo téměř 700 tisíc závěrečných prací a zhruba
30 milionů dokumentů, a systém kontroluje originalitu prací také vůči dalším vybraným zdrojům na internetu. Protokol z kontroly práce v tomto systému je v průběhu hodnocení práce využíván vedoucím práce i oponentem při zpracování hodnoticího posudku.

Na Univerzitě Karlově je kontrola prováděna povinně pro každou závěrečnou práci již od roku 2011, přičemž od roku 2017 je postupně zaváděna kontrola originality prací ještě zahraničním systémem Turnitin.  Jeho výhodou je větší databáze dokumentů a stránek, proti níž provádí kontrolu originality, a také možnost využití tohoto systému i k preventivnímu účelu – posílit u studentů jejich práci s literárními zdroji již v průběhu studia (resp. tvorby závěrečné práce).

Antiplagiátorské systémy určí míru shody textu, avšak následně musí proběhnout expertní kontrola, neboť shodný text může být řádně a správně citován. Toto musí provádět vysoké školy. 

Dalším významným krokem byla novela zákona o vysokých školách účinná od září 2016. Na její tvorbě se významně podílel i současný ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D. Novela se stala významným krokem v boji proti podvodníkům, neboť umožňuje školám zahajovat v případě plagiátorství řízení o vyslovení neplatnosti vykonání obhajoby jakožto části státní závěrečné zkoušky absolventa.

Všem, kdo se podíleli a podílejí na zdokonalování systémů a opatření, která mají vymýtit
z vysokoškolského studia nepoctivost, patří velké poděkování. Svou prací přispívají ke kultivaci nejen vysokoškolského prostředí ČR. 

 Vysoké školy nepřipravují akce na zpětné kontroly již obhájených prací, nicméně na vyžádání je možno práce, u nichž by vyvstala pochybnost, znovu prověřit. 

ČKR bude nadále s maximální intenzitou podporovat všechny kroky, jež mají za cíl eliminovat podvodníky, kteří se neostýchají pro získání vysokoškolských diplomů podvádět.

 V Praze dne 23. července 2018

Za Předsednictvo České konference rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předseda
České konference rektorů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví