Národní galerie představila logo 700. výročí narození Karla IV.

Oslavy ovládnou program kulturních, akademických i vědeckých institucí

Rok 2016 se ponese v duchu Karla IV., od jehož narození uplyne 14. května sedm set let. Kulturní, akademické a vědecké instituce připravují široké spektrum aktivit od tematických výstav po speciálních prohlídky a akce v památkách vztahujících se k osobnosti císaře. Na tiskové konferenci v Klášteře sv. Anežky České bylo spolu s programem představeno logo oslav, které pro Národní galerii připravilo Studio Najbrt.

Národní galerie představila logo 700. výročí narození Karla IV.Příznivci historie, umění, architektonických památek, hudby, ale také studenti a odborná veřejnost se mohou těšit na rozsáhlé spektrum aktivit, které vznikají ve spolupráci českých veřejných institucí. „Logo oslav tohoto mimořádně významného historického výročí, které připravila Národní galerie ve spolupráci se Studiem Najbrt, bude využívat i většina institucí, které se svým programem do oslav zapojí,“ uvádí generální ředitel Národní galerie v Praze Jiří Fajt.

Výstavy a různé úhly pohledu

Mezinárodní výstava Císař Karel IV. 1316–2016 ve Valdštejnské jízdárně a historických prostorách Univerzity Karlovy v Karolinu bude patřit mezi nejvýznamnější výstavní projekty Národní galerie příštího roku a představí v mimořádně vzácném výběru památky kultury a umění doby Karla IV. Velká část z nich bude v České republice vystavena vůbec poprvé. „Cílem výstavy je ukázat portrét Karla IV. oproštěný od zkreslujících nánosů ideologických předsudků a nabídnout veřejnosti plastickou podobiznu výrazné historické osobnosti s jejími pozitivními i stinnými stránkami,“ říká Jiří Fajt, hlavní autor mezinárodního výstavního projektu, který je současně první česko-bavorskou zemskou výstavou a po Praze bude mít své druhé pokračování v Germanisches Nationalmuseum v Norimberku. Záštitu nad ní převzali premiéři obou zemí Bohuslav Sobotka a Horst Seehofer, jakož i primas český, Dominik kardinál Duka. Prostřednictvím mimořádných exponátů všech uměleckých a uměleckořemeslných oborů, kulturně-historických a archivních dokumentů, vypůjčených z více jak stovky prestižních muzeí, církevních i soukromých sbírek, budou mít návštěvníci možnost poznávat zblízka nejen osobnost Karla IV., jeho inspirace, motivace a psychologii, ale také život na císařském dvoře v Praze a roli, kterou v říšské politice určil umění a umělecké oslavě panovnického majestátu. K výstavě je připravován bohatý mezinárodní doprovodný program propojující na padesát karlovských památek in situ mezi Prahou a Norimberkem. V Norimberku se bude konat ve spolupráci Národní galerie v Praze, GWZO Lipsko a univerzity v Bamberku vědecká konference na téma Norimberk v době Lucemburků. Nesporným magnetem výstavy se stanou oblíbené kurátorské prohlídky a mnoho dalších doprovodných programů.

Výročí narození Karla IV., význačné postavy českých a evropských dějin, zařazené mezi světová výročí UNESCO, připomene ve svém hlavním výstavním projektu roku 2016 také Národní technické muzeum. Od května představí výstava Vita Caroli. Stavitelství doby gotické ve velkém výstavním sále stavitelské umění v době velkého stavebního rozmachu, který byl umožněn vládou Karla IV. Prezentována bude řada dobových stavebních prvků a stavitelských postupů. „Návštěvníkům představíme například funkční repliku středověkého dřevěného jeřábu na lidský pohon, zkonstruovanou na základě vyobrazení v Bibli Václava IV. Tento stroj byl vyroben výhradně ručními středověkými tesařskými a kovářskými technologiemi a postupy a jeho funkčnost byla úspěšně ověřena při zdvihání břemen během stavebních prací – mimo jiné při obnově krovů na hradě Točník a Kost. Dalším z velkých stavebních strojů bude plně funkční replika gotického beranidla používaného pro beranění/zatloukání dřevěných pilotů při zakládání staveb nebo stavbě mostů,“ popisuje generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.

Hlavní město Praha se bude na oslavách podílet zejména prostřednictvím Muzea hlavního města Prahy a Pražské informační služby, která právě dnes spouští web Karlovapraha.cz. „Muzeum hl. m. Prahy otevře v březnu stálou expozici Mysterium věže Karel IV. Mostecké věže. Největší akcí pak bude na podzim otevření stálé expozice Karel IV., Praha a Lucemburkové v Domě U Zlatého prstenu, která představí osobnost Karla IV. jako vladaře, ale i jako člověka každodenního životního rytmu. Hl. m. Praha rovněž podpoří nejlepší projekty soukromých a neziskových organizací prostřednictvím grantového programu a programu partnerství,“ uvádí radní pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch Jan Wolf. Po letech se dočká významné obnovy také objekt Kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého na pražském na Karlově.

Prostřednictvím několika výstav přiblíží dobu Karla IV. i Akademie věd ČR. Ve spolupráci se Senátem PČR vznikne panelová výstava Dílo Karla IV. v běhu století, která představí mimo jiné dopad Karlova působení na současnou českou a evropskou společnost. Dalšími tématy, kterým se bude Akademie prostřednictvím výstavních projektů věnovat, budou umění a vzdělanost, architektura nebo každodennost doby Karla IV. Součástí akademického programu budou nejen aktivity pro širokou veřejnost, ale i odborný program – mezinárodní vědecká konference zaměřená na zahraniční politiku Karla IV., odborné kolokvium věnované literatuře a literárním jazykům doby Karla IV., letní škola na téma Písemnictví, vzdělanost a umění doby Karla IV. a cykly přednášek. Pro studenty vznikne interaktivní vzdělávací pomůcka v podobě aplikace, která uživatele seznámí s dobou Karla IV. prostřednictvím hry. Většina aktivit Akademie věd ČR, spjatých s výročím Karla IV., se bude konat v rámci výzkumných programů Strategie AV21, jejíž motto je Špičkový výzkum ve veřejném zájmu.

Památky ožijí výročím

V rámci projektu Po stopách šlechtických rodů se pod taktovkou Národního památkového ústavu uskuteční tzv. Lucemburský rok. Centrem projektu bude státní hrad Karlštejn, kde se na jaře otevře výstava středověkých stříbrných a zlatých předmětů, nalezených v 19. století při Mockerově rekonstrukci hradu. Karlštejnský poklad, trvale uložený ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea, se tak dočasně vrátí na své původní místo. Na konci léta se na Karlštejně odehraje také tradiční Hradozámecká noc. Vedle Karlštejna budou velkou roli při připomínání významného výročí hrát další středověké památky ve správě NPÚ – např. Točník, Velhartice nebo Veveří.

V rámci oslav připravuje řadu aktivit a slavnostních událostí také Univerzita Karlova v Praze, která je mimo jiné spolupořadatelem výstavy Národní galerie. „Ve Velké aule Karolina proběhne slavnostní shromáždění, univerzita chystá odbornou konferenci a reprezentativní publikace, výstavu Druhý život Karla IV. ve spolupráci s Národní galerií v Praze, setkání rektorů evropských i světových univerzit, cyklus přednášek pro veřejnost nebo rekonstrukci Karlovy korunovace,“ vyjmenovává Jan Royt, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy v Praze. Ve spolupráci s Českou televizí vzniká také dokumentární cyklus o osobnosti Karla IV. S Arcibiskupstvím pražským připravuje univerzita tematické prohlídky klášterů a kostelů založených Karlem IV. na Novém Městě pražském, kde v roli průvodců vystoupí studenti historických oborů. Arcibiskupství pražské bude v roce 2016 sloužit také slavnostní bohoslužby v karlovských katedrálách a chrámech včetně pontifikální mše svaté za účasti představitelů státu, církví a zahraničních hostů. Uskuteční se národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi a ve spolupráci s dalšími institucemi proběhne také zmíněná rekonstrukce korunovace.

Oslavy hudební

Vedle vizuální kultury přinese výročí narození Karla IV. i kulturní zážitky na poli hudebním. „První český orchestr chce výročí císaře Karla IV. připomenout koncertem ve Svatovítské katedrále. Při koncipování programu jsme se snažili postupovat tak, abychom velkého panovníka oslavili důstojně, majestátně, a přesto citlivě. Pod taktovkou šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka proto zazní skladba Petra Ebena s výmluvným názvem Pocta Karlu IV., symfonická báseň Praga Josefa Suka a Te Deum Antonína Dvořáka,“ říká generální ředitel České filharmonie David Mareček. V souvislosti s výstavou Císař Karel IV. 1316–2016 nabídne David Eben a Schola Gregoriana Pragensis nově aranžovanou i nově objevenou hudbu z Karlova dvorského prostředí, a to jak na CD, tak i v koncertním cyklu. Hlavní město Praha připravuje ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka a skupinou The Tap Tap hudebně-divadelní představení v podobě benefiční koncertů. V květnu pak bude ve spolupráci s FOK na Staroměstském náměstí připraven komponovaný hudební pořad k tématice Lucemburků.

Akademie věd České republiky uspořádá v listopadu příštího roku mezinárodní hudebně vědní konferenci Hudba doby Karla IV. „V porovnání s dalšími zeměmi latinské křesťanské Evropy se hudební kultura 14. a počátku 15. století ubírala v zemích Koruny české poněkud specifickým směrem vývoje. Císař Karel IV. neholdoval pěstování rafinované polyfonie v tehdy moderním stylu francouzské ars nova, jeho zájem se naopak soustředil na liturgii a podporu jednohlasého gregoriánského chorálu. Přesto se Praha stala hlavním centrem rozvoje vícehlasu ve střední Evropě, a to díky činnosti nově založené univerzity,“ vysvětluje Eva Semotanová, ředitelka Historického ústavu AV ČR.

Karel IV. za hranicemi

Prezentace klíčového historického výročí za hranicemi České republiky vzniká ve spolupráci Českých center, Národní galerie v Praze a Univerzity Karlovy. Významného evropského panovníka představí panelová výstava reprezentující ve třinácti zastaveních různé úhly pohledu na Karla IV. a jeho činy: antropologické průzkumy císařovy podoby, rodinnou politiku jeho předků, písemné dokumenty z období vlády a ohlasy na osobnost a vládu Karla IV. v pozdějších staletích. Návštěvník tak získá ucelený přehled o 14. století a vzestupu dynastie Lucemburků v Evropě na poli politickém, kulturním i uměleckém. „Na organizaci přehlídek spolupracují Česká centra se zastupitelskými úřady – od jara 2016 počítáme s uvedením výstavy v Berlíně, Haagu, Madridu, Milánu, Mnichově, Moskvě, Sofii, Soulu, Varšavě, dále pak v New Yorku nebo v Tokiu. Další destinace, kam by se výstava měla v průběhu nadcházejícího roku vypravit, jsou neméně atraktivní: Los Angeles, Petrohrad, Washington, Ženeva, ale třeba i Sao Paulo,“ říká Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center. Panelovou výstavu doplní mobilní verze v několika jazykových mutacích i doprovodný program ve formě besed, přednášek či kulatých stolů s odborníky.

Na všestranné propagaci oslav výročí narození Karla IV. se bude v zahraničí i tuzemsku významně podílet také agentura CzechTourism. Místa spjatá s dobou Karla IV. budou v roce 2016 tváří kampaně pro zahraniční a domácí turisty. Fotografie a spoty natáčené na ikonických místech jako jsou Karlštejn, Karlovy Vary, Praha nebo Loket budou lákat na královské zážitky. S komunikací výročí začal CzechTourism už letos, naplno propagaci spustí začátkem turistické sezony 2016, kdy bude k dispozici i mikrostránka s karlovskými místy, příběhy a itineráři.

Videozáznam si můžete pustit na webovém portálu Youtube.

Zaúčtováno v Jiné