Čestné doktoráty UK převzali profesoři Babor a Kräusslich

Adiktolog Thomas F. Babor a virolog Hans-Georg Kräusslich obdrželi ve Velké aule Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa v oboru lékařské vědy. Titul jim byl udělen za mimořádné dlouhodobé vědecké úspěchy a také za významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Prof. Thomas F. Babor, Ph.D., M.P.H. je předním odborníkem na výzkum v oblasti léčby a sekundární prevence poruch souvisejících s užíváním návykových látek a významně se zasloužil o rozvoj celého oboru adiktologie. Thomas Babor se narodil v Queensu v New York City, ale jeho prarodiče pocházeli z Čech a do Ameriky stejně jako mnoho dalších krajanů přišli v předvečer první světové války. Profesor Babor má na svém kontě více než 160 recenzovaných publikaci a 35 knih, editovaných svazků, příruček a zpráv věnujících se problematice léčby, politiky a časné intervence. Pravidelně spolupracuje jako konzultant Světové zdravotnické organizace (WHO).

Profesor Babor se výrazně zasloužil za rozvoj prvního českého výzkumného a specializovaného pracoviště v adiktologii, Centra adiktologie, které po mnoho let existovalo při Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN a stalo se klíčovým pro vznik samostatné kliniky závislostí, což byl evropsky unikátní počin. Kromě toho se významně a opakovaně zapojoval do probíhající reflexe a tvorby alkoholové politiky České republiky a odvážně několikrát poukazoval na její slabiny a nedostatky. Jeho výrazný vliv na celou tuto oblast měl nakonec mj. vyústění také do podoby vzniku historicky prvního specializovaného veřejnozdravotního centra zabývajícího se alkoholem, které plní svoji roli jak směrem k výuce studentů, tak směrem k vědecko-výzkumné činnosti a poskytuje expertní služby také institucím jako je Ministerstvo zdravotnictví, Úřad vlády ČR a podobně.

Profesor Profesor Hans-Georg Kräusslich je jedním z nejvýznamnějších evropských virologů. Vystudoval medicínu na univerzitě v Mnichově u slavného Klause von der Helma a po dokončení studií medicíny strávil postdoktorální pobyt u neméně slavného amerického virologa Eckarda Wimmera na State University of New York ve Stony Brooku. Zde se podílel se na klíčovém objevu regulačního mechanismu zahájení translace u pikornavirů – skupiny virů způsobujících mimo jine dětskou obrnu – tato jeho raná práce má přes tisíc citací a vedla k objevu klíčového molekulárně biologického mechanismu, za který byla později udělena Nobelova cena.

Profesor Kräusslich od konce 80. let spolupracuje s českými vědci a studenty a specificky s Akademií věd a 1. lékařskou fakultou UK. Přijal na svém pracovišti v Německém centru pro výzkum rakoviny a později na univerzitní klinice celou řadu českých PhD studentů. Velmi úzce spolupracuje s řadou vědeckých instituci v ČR, zejména s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a 1. LF UK, kde je rovněž mimořádným profesorem a pravidelně zde přednáší. V současnosti velmi aktivně a pracuje jako místopředseda Mezinárodní rady UK.

Na webu UK: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13606&locale=cz

Foto: Vladimír Šigut.

 
Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví