Česká konference rektorů jednala o rozpočtu pro vysoké školy pro r. 2017 a 2018

Usnesení 138. zasedání Pléna České konference rektorů

Pardubice, 1. 12. 2016

 Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 138. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR vítá dorovnání rozpočtu 2017 v kapitole vysokých škol na úroveň výdajů roku 2016, zejména pak začlenění tohoto dorovnání do státního rozpočtu a jeho střednědobého výhledu, a rovněž tak i příslib ministryně školství, mládeže a tělovýchovy navýšení rozpočtu v této kapitole pro rok 2018 alespoň o 2 mld. Kč.
  2. ČKR žádá, aby byla případná podpora vybraných oborů na základě společenské potřeby primárně projednávána s ČKR jako s reprezentací vysokých škol s odpovědností za celky vysokých škol, nikoli se zájmovými skupinami s parciálními zájmy. V době stagnace rozpočtu vysokých škol je možné takové intervence provádět jen za cenu poškozování ostatních oborů. Lze je akceptovat jen tehdy, budou-li jim předcházet koncepční a systémová opatření, jež by zabránila plýtvání veřejnými prostředky.
  3. ČKR bude iniciativně usilovat o systémové řešení problematiky učitelských oborů.
  4. ČKR se seznámila se schválenou metodikou hodnocení výzkumných organizací a očekává, že bude v dalším kroku detailněji dopracována i za součinnosti vysokých škol.
  5. ČKR vítá vyjádření náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro operační programy Václava Velčovského, že u projektů, které mají v rozhodnutí míru financování z neveřejných zdrojů vyšší než 20 %, může být relevantní entitou buď fakulta, anebo vysoká škola.
  6. ČKR nesouhlasí se vznikem pravidel pro řešení projektů z evropských fondů, která by vedla k neproduktivní a neúčelné byrokratické zátěži současně zvyšující rizika vzniku nezpůsobilých nákladů a sankcí. Současně se ohrazuje proti možnosti retroaktivity těchto pravidel ve vztahu k veřejné podpoře.  
  7. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby k jednáním o budoucím financování univerzitního sportu i k otázkám přípravy a metodického vzdělávání trenérů byly vždy přizvány reprezentace vysokých škol jako plnohodnotný účastník diskuse. ČKR se obává, že jakákoliv separátní jednání se sportovními svazy či s Českým olympijským výborem poškozují v konečném důsledku univerzitní sport.
  8. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví ke společnému jednání o vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech.

V Pardubicích dne 1. prosince 2016

Za Českou konferenci rektorů

       Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
                      místopředseda pro oblast vzdělávání
                                  zastupující předsedu

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví