Ceny UK pro nejlepší studenty a absolventy

Celkem šestnácti studentům a absolventům Univerzity Karlovy jsem předal ve Vlasteneckém sále prestižní ocenění – Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy, Mimořádné ceny rektora a Bolzanovy ceny podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy.

Ocenění studentů patří k významným událostem na Univerzitě Karlově a jsem moc rád, že se tu po několika měsících můžeme opět setkat. Všem oceněným blahopřeji a přeji jim mnoho úspěchů při dalším studiu a v jejich budoucí pracovní kariéře. Poděkování patří i školitelům, spolupracovníkům v laboratořích a dalším kolegům a vyučujícím, kteří se na úspěchu dnešních oceněných podíleli.

  • Bolzanovu cenu za mimořádné vědecké úspěchy obdrželi:

V přírodovědné kategorii RNDr. Markéta Bocková, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty za dizertační práci v oblasti chemické a makromolekulární fyziky. „Ocenění si moc vážím, ale je to úspěch i pro celý náš tým, protože všechny výsledky a publikace, které jsou součástí mé dizertace, jsou prací celého týmu,“ komentovala ocenění po skončení ceremoniálu M. Bocková, která ve stejném vědeckém týmu pokračuje jako postdoktorandka.

Kolegům děkoval i MUDr. Michal Vočka, Ph.D. z 1. lékařské fakulty, který získal Bolzanovu cenu v biomedicínské kategorii za analýzu prognostických znaků u pacientů s karcinomem prsu a kolorektálním karcinomem: „Toto ocenění patří i mým kolegům, kteří se na výzkumu spolu se mnou podíleli, a poděkování samozřejmě patří i pacientům a jejich rodinám.“

Ve společensko vědní kategorii byl oceněn Mgr. Petr Prášek, Ph.D. z Filozofické fakulty za historickou fenomenologickou studii, která pojednává o problému dění lidské existence a tento problém řeší s pomocí pojmů pěti význačných současných francouzských filozofů, které na pozadí vybraného problému konfrontuje. „Dnešní ocenění je pro mě především motivací do další práce. Do budoucna chci pokračovat v oboru a dále se věnovat filozofii, a to především aplikované fenomenologii. Zajímá mě propojení filozofie a praktických oblastí jako psychopatologie nebo ekologie,“ shrnul oceněný P. Prášek.

  • Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy byly uděleny v pěti kategoriích vždy jednomu absolventovi bakalářského studijního programu a jednomu absolventovi magisterského studijního programu.

Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských programů obdržely MUDr. Michaela Babičová z 1. lékařské fakulty a Bc. Alexandra Szászová z 3. lékařské fakulty.

Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních programů získali Mgr. Vladimír Sharapaev z Právnické fakulty Bc. Hana Hledíková z Filozofické fakulty.

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědních programů obdrželi studenti Přírodovědecké fakulty Mgr. Ondřej Veselý a Bc. Tereza Kadeřábková.

Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických programů získali Mgr. Petr Vizina z Katolické teologické fakulty a Bc. Štěpánka Paluchníková z Evangelické teologické fakulty.

Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských programů získali Mgr. Markéta Škutová, roz. Mátlová z Pedagogické fakulty a Bc. Pavol Ďurkech z Přírodovědecké a Pedagogické fakulty.

  • Mimořádnou cenu rektora UK získali:

Za provozování kulturních aktivit MUDr. Stefan Lindal Theofilakis a MUDr. Yngve Andreas Leirfall z 3. LF, kteří založili a dirigovali fakultní sbory 3. LF a Patelly a Claviculy. Za osm let činnosti ve sborech působilo více jak 120 studentů z dvaceti národností. Oba sbory reprezentují UK na mnoha akcích pro univerzitní i širokou veřejnost.

Za mimořádné výsledky v oblasti vědy Mgr. Michael Mikát z Přírodovědecké fakulty, který výsledky svého výzkumu o obourodičovské péči o potomstvo u včel publikoval v prestižním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). M. Mikát se také podílí na organizaci Biologických olympiád.

„Všem oceněným ze srdce gratuluji k ohromnému úspěchu, protože získat cenu rektora nebo Bolzanovu cenu je veliký úspěch a věřím, že toto ocenění předznamenává další vědecké i kariérní úspěchy. Všem současným studentům bych ráda dodala odvahu, aby se nebáli přihlásit v dalších letech. Je radost každoročně vybírat z tolika zajímavých projektů,“ řekla po skončení ceremoniálu prorektorka pro studijní záležitosti profesorka Milena Králíčková.

Foto: René Volfík

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví