Bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Sč krajem a UK

Na úřadu Středočeského kraje jsme podepsali s hejtmankou Středočeského kraje Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Univerzitou Karlovou. Memorandum je vyjádřením a zájmem obou stran do budoucna využít odborných znalostí a výzkumných kapacit Univerzity Karlovy v souvislosti s rozvojem Středočeského kraje v oblastech životního prostředí, dopravy, energetiky, stavebnictví, architektury a dalších. Cílem je zkvalitnit život obyvatel kraje při respektování trendů a rostoucích nároků na moderní region.

Středočeský kraj a Univerzita Karlova dále sledují společný cíl ve spolupráci v oblasti Information and Communication Technologies. Spolupráce bude probíhat prostřednictví zapojení fakult, ústavů a odborných pracovišť UK. Pokud se obě strany v budoucnu dohodnou na konkrétní aktivitě, uzavřou spolu vzájemně akceptovatelné závazné písemné smlouvy, které mimo jiné stanoví konkrétní práva a povinnosti obou stran a vzájemné rozložení rizik.

Naše spolupráce s krajem je mnohaletá, protože ve Vestci u Prahy jsme otevřeli a vybudovali společně s Akademií věd ČR významnou evropskou i světovou infrastrukturu zaměřenou na biomedicínský výzkum se špičkovými technologiemi, kde většina zaměstnanců jsou špičkoví vědci z celého světa a máme tedy na co navazovat. Univerzita Karlova je se svými odborníky připravena pomáhat a spolupracovat v oblastech, jako jsou problematika dluhů, exekucí, bezpečnosti, klimatických změn, sucha anebo kůrovce. Věřím, že podpis memoranda bude dalším dobrým krokem ve vzájemné spolupráci a v podpoře. Univerzita Karlova Středočeskému kraji také poskytne závěry a poznatky, které načerpala v jiných regionech.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová naznačila, že vedení kraje tyto poznatky vítá a využije je pro svoji další práci. „Vidím v tom velký prostor i v těch exekucích, sociálních výzkumech a průzkumech. Pro nás to může být významný zdroj informací, abychom směřovali rozvoj kraje tak, abychom vyhověli požadavkům rostoucího počtu našeho obyvatelstva,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Veškeré náklady, výdaje a závazky, které vzniknou z tohoto Memoranda, včetně přípravy jakýchkoli nabídek, marketingových nákladů, školení, cestovních a jiných podobných nákladů, nese každá strana samostatně, pokud nebude smluvně stanoveno jinak. A zároveň žádná ze stran nemá podle tohoto Memoranda nebo v souvislosti s ním žádnou povinnost vůči druhé straně do této doby, než budou mezi oběma stranami uzavřeny Prováděcí smlouvy.

Výsledky spolupráce stanovené Memorandem budou v pravidelných šestiměsíčních intervalech vyhodnocovány oběma stranami prostřednictvím pověřených kontaktních osob. Memorandum bylo uzavřeno na dobu neurčitou a může být kdykoliv ukončeno s okamžitou platností dohodou obou stran.

Foto: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví